شهرداری الکترونیک، فناوری اطلاعات

تقدیم به: پدر مهربان مادر دلسوز خواهران عزیز سپاسگزارینمی دانم چه جوری از کجا و چگونه از عزیزانی که به هر نحوی من را در اتمام این دوره و این پایان نامه کمک کردند تشکر کنم؟؟؟بعضی ها اینقدر در حق این بنده حقیر لطف کردند که فکر نمی کنم با گفتار بشه ازشون قدر دانی […]

ابعاد تعهد سازمانی، تحلیل واریانس، آزمون های آماری

تئوری ها و پژوهش ها منحصراً متمرکز بر بدست آوردن سطوح بالاتری از تعهد سازمانی عاطفی . ج) سازمانها زمانی که سطح تعهد عاطفی پایین است ، از ارائه و بیان شرایط موجود سرباز می زنند . هپونیمی و همکاران ۹۸ ( ۲۰۱۱ ) در پژوهشی تحت عنوان “تاثیرات مالکیت ، سطح استخدام و عدالت […]

مدیریت منابع انسانی، عوامل سازمانی، ارزشهای سازمانی

منابع و مآخذ و پیشینه ی پژوهش ها ، مشخص کردند که در مجموع ۷۳ متغیر به عنوان متغیر مستقل و ۶ متغیر به عنوان متغیر وابسته ( نتایج تعهد سازمانی ) در پژوهش ها مورد استفاده قرار گرفته است که این متغیرها را در ۵ گروه به شرح زیر تقسیم بندی نموده اند :۱- […]

عوامل سازمانی، ابعاد تعهد سازمانی، عملکرد کارکنان

نامیده شدنددر تحقیقات بعدی این دو محقق و همکارانشان نتوانستند تمایزی را بین همانندسازی و درونی کردن قایل شوند. از این رو، آنها در تحقیقات جدیدتر موارد همانندسازی و درونی کردن را ادغام کردند و آن را تعهد هنجاری نامیدند. متابعت، نیز در کار اخیرشان تعهد ابزاری نامیده شده است که متمایز از همانندسازی و […]

توزیع فراوانی، رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون

۱-۴ فرضیات پژوهش ۱۰۱-۵ تعاریف اصطلاحات و متغیرها ۱۰۱-۵- ۱ تعاریف مفهومی یا نظری متغیرها ۱۰۱-۵-۲ تعاریف عملیلتی متغیرها ۱۱فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشمقدمه ۱۴۲-۱- قسمت اول: جامعه پذیری سازمانی ۱۴۲-۱-۱ مفهوم جامعه پذیری سازمانی ۱۴۲-۱-۲ اهمیت و ضرورت جامعه پذیری سازمانی ۱۷۲-۱-۳ ابعاد جامعه پذیری سازمانی ۱۸۲-۱-۴ اهداف جامعه پذیری سازمانی ۲۰۲-۱-۵ […]

توزیع فراوانی، همبستگی پیرسون، سطح معنی داری

و درصد نمونه آماری بر اساس جنسیت در جدول ۴-۱ ارائه شده است. جدول ۴-۱: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیتآمارهجنسیتفراوانیدرصدزن۵۹۱/۳۸مرد۹۶۹/۶۱جمع۱۵۵۱۰۰ جدول ۴-۱ نشان می‌دهد که ۱/۳۸ درصد گروه نمونه را زنان و ۹/۶۱ درصد آنان را مردان تشکیل داده‌اند. نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت توزیع […]

رابطه مثبت و معنی دار، فرهنگ سازمانی، رفتار شهروندی

(رفتار هروندی سازمانی) و عملکرد ارتباط دارد. همچنین، مشتریانی که سازمان به دنبال کسب وفاداری آن ها است، می بایست به کارکنان وفادار اطمینان داشته باشند. اطمینان به کارکنان وفادار، مستلزم وجود تعهد سازمانی است. علاوه بر این، افرادی که دارای تعهد کنتری هستند ممکن است سازمان را مورد انتقاد قرار داده و از آن […]

فرهنگ سازمانی، برنامه های آموزشی، جستجوی اطلاعات

تاثیر می گذارد.*بر سلامت و رفاه افراد تازه وارد اثر می گذارد(کویسگا و بل، ۲۰۰۴).۲-۱-۶ محتوی جامعه پذیری سازمانی اطلاعات لازم برای آموزش در خلال جامعه پذیری سازمانی را به دو دسته می توان تقسیم کرد: اطلاعات مربوط به نقش و اطلاعات مربوط به فرهنگ سازمانی. اطلاعات مربوط به نقش: این اطلاعات، ساده و تعریف […]