شهرداری الکترونیک، فناوری اطلاعات

تقدیم به:
پدر مهربان
مادر دلسوز
خواهران عزیز

سپاسگزاری
نمی دانم چه جوری از کجا و چگونه از عزیزانی که به هر نحوی من را در اتمام این دوره و این پایان نامه کمک کردند تشکر کنم؟؟؟
بعضی ها اینقدر در حق این بنده حقیر لطف کردند که فکر نمی کنم با گفتار بشه ازشون قدر دانی کرد اما خوب حداقل میشه اسمشون را تو این اثر آورد تا هر وقت، هر کسی این صفحه را مرور میکنه به گوشه ای از محبت های این عزیزان پی ببره و بدونه که من بدون کمک این عزیزان شاید به این خوبی به اینجا نمیرسیدم.
اول از همه پدر و مادر که مانند دو گوهر روشنایی بخش راه من بودند و با بزرگواری ها و محبت های بی دریغشان همیشه مرا شرمنده خودشان کرده اند و لطف آنها مختص به تمام طول دوران زندگی من است.
خواهران عزیزم که با دلگرمی ها و امید دادن در تنگناهای زندگی به من شوق مجدد می بخشیدند.
اساتید گرامی که با راهنمایی های موثر خود نقطه های تاریک این پایان نامه را برای من روشن کردند در این مقطع جای دارد که از حمایت های آقای دکتر یعقوبی تشکر ویژه ای داشته باشم.
بسیار مدیون محبت ها و کمک های بی دریغ دکتر سالارزهی هستم و هیچ گونه نمی توان لطف های ایشان را پاسخ گو بود کلامی ندارم جز اینکه سپاسگزارم.
همچنین از دوست و همراه عزیزم که با صبر، هیجان، امید و خنده مرا در به پایان رساندن این اثر کمک کردند، دکتر رضا طالعی فر تشکر و قدر دانی را دارم.
از حضور کلیه عزیزانی که مرا در این مقطع تخصیلی کمک کردند اما به علت ضعیف بودن حافظه این بنده حقیر نام آنها ذکر نشد عذرخواهی و تشکر می کنم.

فهرست مطالب

عنوان
صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه
۲
۱-۲- موضوع تحقیق
۳
۱-۳- بیان مسئله
۳
۱-۳-۱- سئوال آغازین
۵
۱-۴- ضرورت انجام تحقیق (اهمیت موضوع)
۵
۱-۵- اهداف تحقیق
۶
۱-۶- قلمرو تحقیق
۶
۱-۷- فرضیات / سوالات تحقیق
۶
۱-۸- محدودیت های تحقیق
۷
۱-۹- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
۸
۱-۱۰- مراحل انجام تحقیق
۹
فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: مبانی نظری شهرداری الکترونیک
۱۲
۲-۱- مقدمه
۱۲
۲-۲- تبیین و بسط مفهوم شهرداری الکترونیک
۱۳
۲-۳- کارکردهای فناوری اطّلاعات در شهرداری الکترونیکی
۱۵
۲-۴- ویژگی های یک شهرداری الکترونیکی کارآمد
۱۷
۲-۵- زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهرداری الکترونیک
۱۹
۲-۶- مزایای کلی شهرداری الکترونیکی
۱۹
عنوان
صفحه

بخش دوم: طراحی، ساخت و فرآیند استقرار شهرداری الکترونیک
۲۱
۲-۷- طراحی و ساخت شهرداری الکترونیکی
۲۱
۲-۸- متدلوژی پیاده سازی و تکامل شهرداری الکترونیکی
۲۲
۲-۹- فرآیند راهبردی در استقرار پروژه شهرداری الکترونیکی
۲۳
۲-۱۰- مقوله امنیت در شهرداری الکترونیک
۲۴
بخش سوم: رویکرد الگوبرداری
۲۵
۲-۱۱- مقدمه
۲۵
۲-۱۲- معرفی چند شهر الکترونیکی نمونه در سطح دنیا
۲۶
۲-۱۲-۱- شهر الکترونیکی بریزبان
۲۷
۲-۱۲-۲- شهر الکترونیکی بوستون
۲۸
۲-۱۲-۳- شهر الکترونیکی ایندیاناپلیس
۳۰
۲-۱۲-۴- شهر الکترونیکی لندن
۳۰
۲-۱۲-۵- شهر الکترونیکی تورنتو
۳۳
۲-۱۳- بحث و بررسی برنامه های راهبردی شهرهای مختلف جهان برای تحقق شهرداری دیجیتالی
۳۴
۲-۱۳-۱- شهرداری دیجیتالی شهر تورنتو
۳۴
۲-۱۳-۲- شهرداری دیجیتالی شهر لندن
۳۶
۲-۱۳-۳- شهرداری دیجیتالی شهر هنگ کنگ
۳۸
۲-۱۳-۴- شهرداری دیجیتالی شهر سئول
۳۹
۲-۱۳-۵- شهرداری دیجیتالی شهر کوالالامپور
۴۰
۲-۱۳-۶- شهرداری دیجیتالی شهر سنگاپور
۴۲
۲-۱۳-۷- شهرداری دیجیتالی شهر نیویورک
۴۳
۲-۱۴- مقایسه وتحلیل شهرداری های دیجیتالی برتر
۴۴
عنوان
صفحه

۲-۱۵- نمونه هایی از شهرداری های ایران که در راه الکترونیکی شدن گام برداشته اند
۴۸
۲-۱۵-۱- شهرداری‌ الکترونیکی اصفهان
۴۸
۲-۱۵-۲- شهرداری ‌الکترونیکی مشهد
۵۲
۲-۱۵-۳- شهرداری ‌الکترونیکی تبریز
۵۳
۲-۱۵-۴- شهرداری ‌الکترونیکی کازرون
۵۷
۲-۱۵-۵- شهرداری الکترونیکی مرند
۵۸
بخش چهارم: ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی
۶۱
۲-۱۶- مقدمه
۶۱
۲-۱۷- مفهوم بسترهای توسعه الکترونیکی
۶۲
۲-۱۸- اهداف مرتبط با بسترهای توسعه الکترونیکی
۶۳
۲-۱۹- اهمیت ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی
۶۴
۲-۲۰- محورهای اصلی بسترهای توسعه الکترونیکی
۶۵
۲-۲۱- مولفه‌های بسترهای توسعه الکترونیکی
۶۶
۲-۲۲- فرآیند مرتبط با بسترهای توسعه الکترونیکی
۶۷
۲-۲۳- ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی
۶۸
بخش پنجم: پیشینه تحقیق
۷۱
۲-۲۴- جمع بندی فصل
۷۵
فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه
۷۷
۳-۲- روش و هدف تحقیق
۷۸
۳-۳- تحقیق از نظر افق زمانی
۷۸
۳-۴- واحد تجزیه و تحلیل
۷۸
عنوان
صفحه

۳-۵- روش گردآوری داده های تحقیق
۷۹
۳-۵-۱- روایی پرسشنامه
۷۹
۳-۵-۲- پایایی پرسشنامه
۸۰
۳-۶- تشریح مدل مفهومی تحقیق
۸۰
۳-۷- جامعه آماری تحقیق
۸۴
۳-۸- نمونه، حجم و روش نمونه گیری
۸۴
۳-۹- تکنیک های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده ها
۸۷
۳-۹-۱- تکنیک
های آماری استفاده شده
۸۷
۳-۹-۲- معرفی تکنیک تحلیل عاملی
۸۷
۳-۱۰- جمع بندی فصل
۸۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- توصیف وضعیت پاسخ دهنده گان
۹۲
۴-۲- آزمون معنی داری شاخص ها
۹۴
۴-۳- تحلیل ابعاد به کمک اجرای تکنیک تحلیل عاملی
۹۶
۴-۴- تحلیل شکاف
۱۰۳
۴-۵- پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق
۱۱۰
۴-۶- جمع بندی و نتیجه گیری
۱۱۱
فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه
۱۱۳
۵-۲- نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق
۱۱۳
۵-۳- راهکارها و پیشنهادات کاربردی
۱۱۵

عنوان
صفحه

۵-۴- محدودیت های تحقیق
۱۱۶
۵-۵- پیشنهادات تحقیقی آینده
۱۱۷
منابع و ماخذ
۱۱۸
ضمایم : پرسشنامه تحقیق
۱۲۴

فهرست جداول

عنوان
صفحه

جدول ۲-۱: برترین شهر های الکترونیک جهان در سال۲۰۰۰
۲۶
جدول ۲-۲: جمعیت و تولید ناخالص سرانه شهرهای تندرو
۴۵
جدول ۲-۳: جمعیت و تولید ناخالص سرانه شهرهای پیشتاز
۴۵
جدول ۲-۴: نتایج ارزیابی آمادگی الکترونیکی در شهرداری اصفهان
۵۰
جدول ۲-۵: مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی
۶۹
جدول ۳-۱: ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک ابعاد پرسشنامه
۸۰
جدول ۳-۲: حوزه ها و مولفه های مرتبط با هر بعد مدل تحقیق
۸۱
جدول ۳-۳: فرمول انتخاب حجم نمونه
۸۵
جدول ۴-۱: توصیف اطلاعات پرسشنامه های دریافتی به تفکیک جنسیت
۹۲
جدول ۴-۲: توصیف اطلاعات پرسشنامه های دریافتی به تفکیک تحصیلات
۹۳
جدول ۴-۳: توصیف اطلاعات پرسشنامه های دریافتی به تفکیک سابقه کار در حوزه فناوری اطلاعات
۹۳
جدول ۴-۴: نتایج آزمون T-test برای بررسی با اهمیت بودن سوالات (مولفه ها)
۹۴
جدول ۴-۵: آزمون KMO و بارتلت برای بعد زیر ساخت فنی سازمان
۹۷
جدول ۴-۶: آزمون KMO و بارتلت برای بعد سیستم ها و خدمات
۹۷
جدول ۴-۷: ماتریس عوامل
۹۸
جدول ۴-۸: آزمون KMO و بارتلت برای بعد زیر ساخت غیر فنی سازمان
۹۸
جدول ۴-۹: ماتریس عوامل
۹۹
جدول ۴-۱۰: آزمون KMO و بارتلت برای بعد فرهنگی و اجتماعی
۱۰۰
جدول ۴-۱۱: ماتریس عوامل
۱۰۰
عنوان
صفحه

جدول ۴-۱۲: آزمون KMO و بارتلت برای بعد فرهنگی و اجتماعی
۱۰۱
جدول ۴-۱۳: ماتریس عوامل
۱۰۱
جدول ۴-۱۴: آزمون KMO و بارتلت برای بعد جغرافیایی و مکانی
۱۰۲
جدول ۴-۱۵: ماتریس عوامل
۱۰۲
جدول ۴-۱۶: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف
۱۰۴
جدول ۴-۱۷: نتایج آزمون آزمون تحلیل شکاف
۱۰۴

فهرست نمودار

عنوان
صفحه

نمودار ۲-۱: مقایسه وضعیت زیر ساخت فنی شهرداری اصفهان تا انتهای سال ۱۳۸۸، پیش بینی سال ۱۳۸۹ و وضعیت مطلوب
۵۰
نمودار ۲-۲: مقایسه وضعیت سیستمها و خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان تا انتهای سال ۱۳۸۸، پیش بینی سال ۱۳۸۹ و وضعیت مطلوب
۵۱
نمودار ۲-۳: مقایسه وضعیت آمادگی سازمانی شهرداری اصفهان تا انتهای سال ۱۳۸۸، پیش بینی سال ۱۳۸۹ و وضعیت مطلوب
۵۱
نمودار ۴-۱: مدل وضعیت کلی تحلیل شکاف مابین دو الگوی فعلی و بهینه
۱۰۳
نمودار ۴-۲: نمودار رادار برای عامل زیر ساخت فنی سازمان
۱۰۵
نمودار ۴-۳: نمودار رادار برای عامل سیستم ها و خدمات
۱۰۶
نمودار ۴-۴: نمودار رادار برای عامل زیر ساخت غیر فنی سازمان
۱۰۷
نمودار ۴-۵: نمودار رادار برای عامل فرهنگی و اجتماعی
۱۰۷
نمودار ۴-۶: نمودار رادار برای عامل بعد اقتصادی
۱۰۹
نمودار ۴-۷: نمودار رادار برای عامل جغرافیایی و مکانی
۱۰۹

فهرست اشکال

عنوان
صفحه

شکل ۲-۱: رابطه بین مولفه های شهر الکترونیک
۱۵
شکل ۲-۲: شمایی از پورتال شهر الکترونیک بریزبان
۲۸
شکل ۲-۳: وبگاه شهر الکترونیکی بوستون
۳۰
شکل ۲-۴: مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری اصفهان
۴۹
شکل ۲-۵: عملیات فرایندتوسعهآمادگیالکترونیکی
۶۷
شکل ۳-۱: مدل مفهومی تحقیق
۸۱

فصل اول

مقدمه

۱-۱- مقدمه
پیدایش دهکده جهانی که چندین دهه از عمر آن می گذرد، تحولات شگرفی را در امور مرتبط با مدیریت و ساماندهی سازمانها به وجود آورده که متاسفانه کشور ما نه تنها در ایجاد آن سهمی نداشته بلکه در استفاده از فرصت ها و دست آوردهای عظیم بوجود آمده نیز گامی موثر بر نداشته است. بهره گیری از راه حل های مبتنی بر فن آوری اطلاعات ابعاد تازه ای یافته و موانع عمده برای توسعه سیستم های یکپارچه اطلاعاتی با رویکرد برنامه ریزی، خدمات رسانی و کنترل از میان برداشته شده است، لذا جا دارد تا کارشناسان، مدیران و سیاستگذاران کشور به وسعت، کارایی و عظمت دست آوردهای حاصل از به کارگیری صحیح و اصولی اینگونه راه حل ها توجه بیشتری نموده و در جهت بکارگیری آنها با عزم راسخ گامهای بلند و موثری بردارند.طرح جامع شهرداری الکترونیک زاهدان مجموعه ای یکپارچه از زیر سیستم های شهرسازی، فنی و عمرانی، خدمات شهری، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک و مستغلات، ماده صد کنترل و نظارت بر ساخت و ساز مهندسین ناظر و بایگانی پاسخگویی از پیشرفته ترین فن آوری ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی جهان توسط چند شرکت فعال و با سابقه در امور مکانیزاسیون شهرداریها به صورت
کنسرسیوم تهیه و ارائه شده است. به یقین می توان گفت که در آستانه ورود به دهه ششم از عصر اطلاعات رویکرد و مطالبات شهروندی از سازمانها و ارگانهای خدمات رسان از قبیل شهرداریها به سمت و سوی این هدف ” همه جا، همه کس، همه وقت ” و ” آسانتر، سریعتر، ارزانتر ” سوق داده و با جدیت دنبال می گردد. فناوری اطلاعات و تکنیک های مرتبط با آن همراه با جامع نگری، یکپارچه سازی و محوریت قرار دادن دانش سازمانی بهترین و تنها ترین گزینه ممکن در عبور از این چالش و رسیدن به هدف برتر و ترسیم شده می باشد.امروزه معیار توسعه و رقابت حول مشتری و موفقیت در تامین و رضایت آن دارد بر همین اساس طرح جامع شهرداری الکترونیک زاهدان در فازهای مختلف و با هدف ارائه خدمات الکترونیکی و شفاف سازی ضوابط مکانیسمی خود تدوین و وارد فاز اجرایی می گردد. سیستم یکپارچه شهرداری با هدف دستیابی به اتوماسیون واحدهای مختلف شهرداری کشور و پوشش سه سطح هرم اطلاعات شهری سطوح اجرائی، مدیریت و سیاست گذاری و شهروندان طراحی و پیاده سازی شده است.
منظور از توسعه الکترونیکی قدرت و توانایی پذیرش و استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات و کابردهای آن در جوامع مختلف بشری می‌باشد و عوامل متعددی برای اندازه‌گیری و توسعه الکترونیکی جوامع مورد نظر است که لازم است بدقت مورد ارزیابی قرارگیرد و امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت در حال گذر است و اکثر کشورهای دنیا در حال حاضر از امکانات این فناوری بهره‌ها می برند.

۱-۲- موضوع تحقیق
مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگوبرداری

۱-۳- بیان مسئله
” دولت الکترونیک “، “?شهر الکترونیک?”، “?شهرداری الکترونیک?” از جمله مفاهیمی هستند که در سال‌های اخیر مورد توجه عمومی قرار گرفته است.تا کنون انتقادات فراوانی به نهادهای دولتی به‌خاطر اجرا نشدن طرح‌های دولت الکترونیک وارد شده است. شهرداری سازمانی است که وظیفه ساماندهی و رسیدگی به امور شهر را به عهده دارد. این امور شامل کلیه امور مربوط به ساخت و ساز، حمل و نقل و ترافیک، نظافت، فضای سبز و… می شود. در واقع شهرداری مجموعه ای از ساز و کارهای مرتبط و درگیر با شهر و شهرنشینی است که هدف از این ساز و کارها تامین و رفع نیازهای مادی و معنوی شهروندان است. شهرداریها یکی از مهمترین ارکان نهادهای دولتی هستند که به نوعی بیشترین ارتباط مردم در زمینه‌های امورات دولتی با این سازمان است، از این لحاظ پل ارتباطی خوب بین شهروندان و ارگان دولتی است و امکان مشارکت مردم را در فرآیندهای مدیریت شهری فراهم می‌سازد.
شهرداری الکترونیکی یکی از پایه‌های اصلی شهر الکترونیک است و بررسی توسعه الکترونیکی شهرداریها، توان ارزیابی آن شهرداری را برای خدمات رسانی بر خط و تمام ۷ روز هفته نمایان می‌کند برای نیل به این اهداف پارامترهایی از قبیل کانالهای ارتباطی مردم، اهم نیازهای اطلاعاتی مردم در گروه‌های مختلف مدنظر است.
در این عنوان محقق به مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *