دانلود پایان نامه

ویژگی ها و مزایای مهندسی مجدّد

۱یکپارچگی مشاغل : اساسی ترین وجه مشترکی که در اثر مهندسی مجدّد پیدا می شود حذف خط مونتاژ است . بسیاری از مشاغل و وظایف مشخص گذشته در هم ادغام و یکی می شوند . در همه سازمان هایی که به مهندسی مجدّد دست می زنند وظایف جداگانه خدمت به مشتری ، در یک پست گرد آمده و مسئول مشخصی در آن مشغول به کار می شود. (قراخانو و دیگران،1390:ص27)

۲ -کارمند محوری : شرکت هایی که مهندسی مجدّد را بکار بسته اند فرآیندهای کار را نه تنها به صورت افقی بلکه به صورت عمودی به یكدیگر فشرده اند.فشردگی عمودی ساختار شرکت بدین معناست که کارکنان شرکت ، دیگر نیاز ندارند تا مانند گذشته برای کسب تکلیف همواره به سوی بالای هرم مدیریت بنگرند . اینک فرآیند کار در دستیابی به تاخیر کمتر ، هزینه کمتر ، پاسخ گویی بهتر و سریعتر به مشتری و تواناتر شدن کارکنان در انجام مسئولیت هایشان خلاصه می شود . (همان منبع:ص27)

۳جریان طبیعی فرآیندها : مهندسی مجدّد سبب می شود تا روند طبیعی پیشرفت کار ، جایگزین دستورهای ساختگی و از پیش نهاده ، شود . این امر موجب می گردد که چندین مرحله همزمان با هم پیش روند ؛ همچنین زمان های تلف شده میان پایان یک مرحله و آغاز مرحله بعد حذف می گردد) . شیخی، 1391:ص5)

۴ارجاع منطقی امور : ویژگی مهندسی مجدّد عبور کار از مرزهای سازمانی است ، در سازمان های سنتی ، انجام کار برعهده متخصصان سازمان است اما در مهندسی مجدّد ارتباط بین فرآیند و سازمان ها کاملا دگرگون می شود . (همان منبع:ص5)

۵ -کاهش بازرسی و کنترل : مهندسی مجدّد به جای کنترل دقیق کارهای در حال اجرا به بازرسی نهایی پرداخته و موارد جزئی را نادیده می گیرد . این نظام بازرسی و کنترل بیش از پیش گیری از تخلفات ، با کاستن شگفت آور هزینه ، به هدف نهایی کنترل کمک می نماید . (رضی،1388:ص6)

۶ -کاهش موارد اختلاف : یکی دیگر از امتیازهای مهندسی مجدّد ، کاستن از موارد حل اختلاف است ؛ در این فرآیند ، تماس ها و دریافت اسناد گوناگون از بیرون به کمترین اندازه می رسد و در نتیجه امکان ایجاد اختلاف و برخورد کمتر می شود) . همان منبع:ص6)

۷امکان ایجاد تمرکز و تمرکززدایی : شرکت هایی که به مهندسی مجدّد سازمان دست زده اند ، توان ترکیب و بهره گیری از امتیازهای تمرکز و عدم تمرکز بصورت همزمان در یک فرآیند را یافته اند . فناوری اطلاعات به شرکت ها این امکان را داده است تا واحدهای مختلف ، همانند سازمان های کاملا مستقل عمل نمایند ؛ در حالی که در همان حال ، داشتن پایگاه کامپیوتری که حاوی همه اطلاعات موجود در شرکت است مزایای سازمان های متمرکز را نیز برای سازمان به ارمغان می آورد. (همان منبع:ص6)

دانلود پایان نامه