دانلود پایان نامه

) مديريت دانش نقطة مقابل مديريت اطلاعات

مديريت اطلاعات و مديريت دانش از جمله اصطلاحات و مفاهيمي هستند كه وارد ادبيات علمي كشور شده‌اند ولي چنين به نظر مي‌رسد كه هنوز درك درستي از تعاريف كاربردها اجزاء و عناصر تشكيل دهندة اين دو وجود ندارد برخي اوقات به عنوان مترادف تلقي و گاه به جاي يكديگر به كار برده مي‌شوند. علت اين امر اين است كه در ادبيات ما دو واژة اطلاعات و دانش با هم به كار رفته و تمايزي به لحاظ مفهومي ميان اين دو جزء در چندين مقاله قائل نشده است. از آنجايي كه اكنون دو مفهوم مديريت اطلاعات و مديريت دانش داراي كاركردها و مؤلفه‌هاي خاص خود هستند و براي ايفاي نقش در هر كدام از اين حوزه‌ها به مهارتها و تواناييهاي خاصي نياز است شناخت تعاريف، تفاوتها و تشابهات موجود ميان اين دو مفهوم ضروري به نظر مي‌رسد تا صاحبان صنايع و برنامه‌ريزان بتوانند با درك درست فرايندها و مؤلفه‌هاي هر كدام از اين مفاهيم به شناسايي و تثبيت جايگاه وايفاي نقش فعال بپردازند. مديريت اطلاعات به بكارگيري مراحل و مهارتهاي مديريتي مناسب و استفاده از ابزارها و فنآوري مناسب در فرآيند توليد، فراهم‌آوري، سازماندهي، پردازش، اشاعه و استفاده از اطلاعات درون و برون سازماني به عنوان عنصر اصلي در سازمان در راستاي دستيابي به اهداف و مقاصد سازماني اطلاق مي‌شود در حالي كه مديريت دانش به عنوان جزء كليدي سازمان در نظر گرفته شده است. همان گونه كه پيشتر نيز اشاره شد خود مديريت داراي اجزاي مختلفي است كه هر كدام از اين مراحل از ديدگاه مديريتي براي مديريت دانش قابل اعمال است و چنانچه اين اجزاء در مديريت دانش مورد توجه قرار نگيريد دستيابي به اهداف مورد نظر با مشكل روبه رو مي‌گردد (قرباني، 59، 1386).

ديويد استمپز[1] (1990) با رويكردي عملگرايانه به مديريت دانش پرداخته و براي مديران دانش نقش فعال‌تري را در نظر گرفته و مديريت دانش را فراهم‌آوري دانش مورد نياز در مكان و زمان مورد نياز براي شخص نيارمند به آن تعريف مي‌كند. وي معتقد است كه بهترين چيز داشتن دانش در مورد موضوعي خاص نيست، بلكه دانستن مكان و طرز دسترسي به دانش مذكور است. در سال 2000 تعريف ديگري توسط نيومن ارائه گرديد. وي بر اين باور بود كه مديريت دانش مجموعه‌اي از فرآيندهايي است كه پديدآوري، اشاعه و بكارگيري دانش ذهني و عيني در يك سازمان را در بر مي‌گيرد. دانش عيني عبارت از دانشي است كه در قالب اسناد، پايگاهها، صفحات وب و مانند آنها ثبت يا منتشر شده است. دانش ذهني دانشي است كه افراد در طول فعاليتهاي تخصصي خود آموخته و بدست آورده‌اند ولي در جايي ثبت يا منتشر نكرده‌اند و فقط در ذهن آنها وجود دارد. علاوه بر تفاوت در عناصر كليدي، تفاوتهايي نيز در فرايندهاي مديريت اطلاعات و مديريت دانش وجود دارد. آنچه كه در تعاريف مديريت اطلاعات و مديريت دانش ذكر شد نشان مي‌دهد كه اين دو مفهوم در برخي از فرايندها با يكديگر تفاوت دارند. به طور مثال، مديريت اطلاعات بيشتر به دنبال ذخيره و بازيابي اطلاعات است در حالي كه مديريت دانش به دنبال به اشتراك‌گذاري دانش آنچه كه در جدول (2-2) نمايش داده شده است خلاصه‌اي است از تفاوت فرايندي ميان مديريت اطلاعات و مديريت دانش (سرگزي، 15، 1391).

 

جدول (2-2): تفاوت بين مديريت اطلاعات و مديريت دانش

مديريت اطلاعات مديريت دانش
1- با اطلاعات سروكار دارد. 1- با دانش سرو كار دارد.
2- گردآوري، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مركزيت دارد. 2- تبديل و به اشتراك گذاري دانش مركزيت دارد.
3- فرايندگراست. 3- نتيجه‌گراست.
4- بر منابع اطلاعاتي تأكيد دارد. 4- بر متخصصان و صاحبان دانش تأكيد مي‌كند.
5- ايجاد دسترسي اطلاعات مهم است. 5- زمينه‌سازي براي بكارگيري دانش مهم است.
6- حوزة وسيعتي را در بر مي‌گيرد و از تنوع بيشتري برخوردار است. 6- بر يك سازمان متمركز است.
7- مديريت اطلاعات از طريق نظامهاي رايانه‌اي امكان‌پذير است. 7- در مديريت دانش علاوه بر ابزارها، فرهنگ سازماني نقش اساسي دارد.
8- مديريت اطلاعات ابزارگراست. 8- مديريت اطلاعات انسان‌گراست.
9- منابع اطلاعاتي از گستردگي و تنوع بيشتري برخوردار است. 9- منابع دانش نسبت به منابع اطلاعات از تنوع كمتري برخوردار است.

 

[1] David Stamps

دانلود پایان نامه