فایل – ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر- قسمت 5

فایل – 
ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر- قسمت 5

ب)فعل مرتکب…………….………………………………………………………………………….79
مبحث سوم:رکن معنوی………..……………………………………………………………………79
مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران………..………………………………………………………80
گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین……….………..………………………………………80
مبحث نخست:رکن قانونی…………….……..…….…….………………………………………… 81
مبحث دوم:رکن مادی………..……….…….……………………………………………………….82
الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی….…….…….…….……………………………….82
ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک……………………………………………………….83
ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران …….…………………………………………83
مبحث سوم :رکن معنوی…………………………………………….……..……………………… 83
مبحث چهارم مجارت خوداری از کمک به مصدومین……………………………………………………84
بنداول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………84
بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………………..84
گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار ……………………………………………………………………..85
بنداول : حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….. 86
بند دوم : حقوق مصر ……………………………………………………………………………………………………….87
بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………….. 87
گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی ………………………………………………………………………………….88
گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………..89
1)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ……………………………………….89
2) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون ………………………..90
3)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری………………………………………………………………………………………91
4) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ………………………………………………………………..92
5) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی …………………………………………………………………………………93
6) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران …………………………………………………………………93
7) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار……………………………………………………………………………………….94
8) تجویز داروهای روان گردان و مخدر……………………………………………………………………………………… 94
9) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی ………………………………………………………………………………95
10(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی …………………………………………..96
11(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار…………………………………………………………96
12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی……………………………………………………………………………………………………….. 97
12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی ………………………………………………………………………………………………………..97
14) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
15) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده …………………………………………………………………….99
16) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)………………………………………………….100
17) عدم ادامه درمان بیمار…………………………………………………………………………………………………….. 100

این مطلب را هم بخوانید :  سایت مقالات فارسی - ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر- قسمت 3

مدیر سایت