ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر- قسمت 4

ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر- قسمت 4

ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی ………………….……………….56
بند اول :حقوق ایران………………………………………………………………………………….56
بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………..56
بند سوم:نتیجه گیری………………………………………………..………………………………. 56
گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران……..…………………………………………………………………58
مبحث نخست:رکن قانونی ….….…………………………………………………..……………….59
بند دوم حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………….61
بند سوم موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق در ایران و مصر ………………………………..62
مبحث دوم:رکن مادی ……..….……………………………………………………………………..63
الف )شخصیت مرتکب………..………..…………………………………………………………….63
ب)وجود سر یا راز…………………….………………………………………………………………63
ج)افشاء نمودن سّر……………………….……………………………………………………………63
مبحث سوم: رکن معنوی………………..……………………………………………………………64
مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار………….………………………………………………………64
گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع………….…………………………………………….65
مبحث نخست:رکن قانونی ………………………………………………………………………….66
بند اول:حقوق ایران…………………………………………………………………………………..66
بند دوم:حقوق مصر………………………………………………………………………………….68
مبحث دوم:رکن مادی………………………………………………………………………………69
الف)شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….69
ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره………………………………………………………………70
مبحث سوم:رکن معنوی……………….……………………………………………………………71
مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع………………………………………….71
بند اول:حقوق ایران……………………….…………………….…………………………………71
بند دوم:حقوق مصر……….………………………………………………..…………………………72
گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی…………………………………………………………73
مبحث نخست:رکن قانونی……………………………………………………………………………73
مبحث دوم:رکن مادی…………………………………………………………………………………74
الف)شخصیت مرتکب……….……………………………………………………………………….74
ب)فعل مرتکب………….…………….………………………………………………………………75
مبحث سوم:رکن معنوی……….………..……………………………………………………………76
مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی……….…………………………………77
گفتارپنجم:اغفال بیماران……….………..……………………………………………………………78
مبحث نخست:رکن قانونی…..…….………………………………………………………………..78
مبحث دوم:رکن مادی ……..……….……………………………………………………………….78
الف)شخصیت مرتکب………..………………………………………………………………………79

این مطلب را هم بخوانید :  دسته بندی علمی - پژوهشی :تاثیر اتلاف ویسکوز بر تولید انتروپی برای یک سیال تراکم پذیر گازی در ...

مدیر سایت