سایت مقالات فارسی – ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر- قسمت 3

سایت مقالات فارسی – 
ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر- قسمت 3

مبحث نخست ضمان طبیب در فقه شیعه …………………………………………………………………………35
بند اول نظرمشهور فقهای امامیه …….…………………..…..………..……………………………… 36
الف )روایات……..………………………………………………………………………………………36
ب)قواعد فقه………………………………………………………………………………………….….36
ج)اجماع…….…………………………………………………………………………………………….37
بند دوم نظریه غیرمشهور فقهای امامیه……….……..…………………………………………………37
الف)اصل برائت…………..………….…………….……………………………………………………..37
ب)اذن شرع وعقل……….…..………..…………………………………………………………………37
ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان….……….………………………………………………………….38
د)قاعده احسان……….…………………………………………………………………………………..38
و)روایات………….………………………………………………………………………………………38
مبحث دوم ضمان طبیب در فقه اهل سنت…………………..……..……………………………….39
مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب…………….…………………………………………………………41
فصل دوم
جرایم و تخلفات انتظامی پزشک
بخش نخست :جرایم…………….………………………………………………………………………44
گفتار نخست:مفهوم سقط جنین………………….……….……………………………………………..44
بند اول :مفهوم لغوی………….…….…………………………………………………………………….44
بند دوم:مفهوم حقوقی……………………………………………………………………………………..44
بند سوم:مفهوم طبی……………………….……..…………………………………………………………44
مبحث نخست:انواع سقط جنین……………….……..………………………………………………….45
الف)سقط جنین جنایی………….……..………………………………………………………………..45
ب)سقط جنین طبی………………….……….……….…………..………………………………………45
ج)سقط جنین خود به خودی یا مرضی……….……………………………………………………….46
و)سقط جنین ضربه ای…………………………………………………………………………………46
مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین………………………………………………………….47
الف)رکن قانونی…………………………………………………………………………………………47
ب)رکن مادی………………………………………………….……………………………………….48
بند اول) حقوق ایران……………………………………………..…………………………………… 49
بند دوم:حقوق مصر……………………………………………………………………………………51
بند سوم بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران و مصر……………………………………..53
ج)رکن معنوی…….……………………………………………………………………………………54
مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی……………….….…………………………………………55
الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی……………..……………………………..55
بند اول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………55
بند دوم:حقوق مصر …….……………………………………………………………………………55

مدیر سایت