دانلود پایان نامه

سازو کارهای موثر بر راهبری شرکتی

پژوهش­های انجام شده حاکی از آن است که، دستیابی به اهداف راهبری شرکتی با سازوکارهای برون و درون سازمانی زیر تحقق می یابد. به عبارت دیگر سازو کارهای راهبری شرکتی بر دو نوع است (حساس یگانه 24،1387):

 • سازو کارهای برون سازمانی
 • سازو کارهای درون سازمانی

 

2-4-1 سازوکارهای برون سازمانی

این سازوکارها عمدتا شامل موارد زیر است:

 • نظارت قانونی: شامل تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
 • نظام حقوقی: قوانين موجود در يك كشور مي­تواند اثر زيادي بر حمايت از سرمايه­گذاران داشته و تعيين كننده نوع حاكميت شركت­ها در يك كشور باشد.در عمل، مطالعاتي که شواهدي از يک کشور خاص ارائه مي کنند، محدوده کمي براي مطالعه روي اثرات سيستم حقوقي در نظر مي­گيرند، زيرا تمام شرکت­هاي موجود در نمونه تحت تاثير يک سيستم حقوقي قرار دارند.
 • کارایی بازر سرمایه: شامل گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن.
 • نظارت سهام داران عمده:احترام به حقوق اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت
 • نظارت سهام داران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه­گذاران نهادی
 • نظارت سهام داران اقلیت: احترام به حقوق اقلیت و مجازبودن نظارت اقلیت بر فعالیت­های شرکت.
 • الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش بر جسته نظارتی آنها.
 • فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت موسسات رتبه بندی.

 

2-4-2 سازوکارهای درون سازمانی

این سازوکارها نیز عمدتاً شامل موارد زیر هستند:

 • هیات مدیره: انتخاب و استقرار هیات مدیره توانمند، خوشنام و بی طرف
 • مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیریت اجرایی
 • مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته­های هیات مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی (کمیته حسابرسی، حقوق و غیره).
 • کنترل­های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل­های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، ریسک، حسابرسی داخلی و غیره).
 • اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی

در بالا توضیحاتی در خصوص حاکمیت شرکتی بیان گردید، در ادامه به بیان یکی از عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی که موضوع مورد بحث در این پایان نامه میباشد تحت عنوان هیات مدیره خواهیم پرداخت:

قبل از ورود به مبحث هیات مدیره لازم است تعاریف ذیل ارائه گردد:

 • مدیر مستقل: به مدیری گفته می شود که:

الف)منصوب سهامدار عمده یا نماینده او در مجمع نباشد.

ب) منصوب گروهی از سهامداران نباشد که از طریق ائتلاف آنها در مجمع، اکثریت اعضای هیات مدیره تعیین می­شود.

ج) بیش از سه دوره عضو هیات مدیره ی شرکت نبوده باشد.

ه) در استخدام شرکت اصلی یا شرکت فرعی و وابسته آن نباشد.

 • مدیر غیر موظف: عضو پاره وقت هیات مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می­باشد.
 • سهامدار جزء: سهامداری است که مستقلاً نتواند یک عضو هیات مدیره را منصوب کند.
 • کنترل: عبارت است از توان هدایت سیاست­های مالی و عملیاتی واحد تجاری بمنظور کسب منافع اقتصادی از آن.
 • مدیران اصلی: اشخاصی که اختیار و مسئولیت برنامه­ریزی، رهبری و کنترل فعالیت­های واحد تجاری را بطور مستقیم یا غیر مستقیم برعهده دارند و شامل مدیران موظف و غیر موظف داحد تجاری می­باشند.
دانلود پایان نامه