مقاله دانشگاهی – حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم …

مقاله دانشگاهی – 
حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم  …

شکل ‏4‑5: درصد بهبود برای الگوریتم‌های ارائه شده
از انجایی که کارایی الگوریتم اصلاح شده بهتر از دو الگوریتم دیگر بود، برای مقایسه با الگوریتم‌های ارائه شده در سایر مقاله‌ها، از این الگوریتم استفاده می‌کنیم. بدین منظور دو الگوریتم‌ ارائه شده توسط شوستر و فرامین [85] ، پنج الگوریتم بر پایه الگوریتم جستجوی محلی [86] ، الگوریتم ژنتیک [60] و الگوریتم ازدحام ذرات [57] برای مقایسه انتخاب شده‌اند. همانند دیگر الگوریتم‌ها در ادبیات، الگوریتم اصلاح شده‌ی ارائه شده روی هر کدام از داده‌ها به تعداد 20 بار اجرا شده و نتایج حاصل از آن که شامل بهترین جواب، بدترین جواب و میانگین جواب‌های می‌باشد در جدول 4-4 تا 4-7 آورده شده است.
در جدول4-5 نتایج بدست آمده از دو الگوریتم‌ ارائه شده توسط شوستر و فرامین و پنج الگوریتم بر پایه الگوریتم جستجوی محلی برای حل مسائل کارلیر آورده شده است. در جدول 4-6 نیز نتایج دو الگوریتم به همراه الگوریتم و الگوریتم اصلاح شده آورده شده است. در جدول4-7 و جدول 4-8 نتایج بکارگیری این الگوریتم ها بر روی مسائل ریورز آورده شده است. در جدول 4-8 نتایج بکارگیری الگوریتم ژنتیک نیز اضافه شده است.
همان‌طور که در این جداول قابل مشاهده است، برای مسائل کارلیر، الگوریتم ارائه شده حتی در صورت عدم استفاده از روش‌های جستجوی محلی به میزان کافی کارا است. علاوه بر اینکه الگوریتم اصلاح شده در کمترین زمان ممکن توانسته است به جوابهای بهینه دست یابد.
در مسائل نمونه ریورز، نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم ارائه شده به طور متوسط در 0.257ثانیه، 6.697- بهبود ایجاد نموده است و عملکرد قابل ملاحظه‌ای در بهبود جواب‌ها نسبت به الگوریتم با میانگین 6.36- داشته است.
بهترین الگوریتم ارائه شده برای مسئله بیان شده الگوریتم می‌باشد که به میزان 6.7- به طور میانگین در جواب‌ها بهبود ایجاد کرده است که الگوریتم ارائه شده با بهترین الگوریتم موجود در ادبیات قابل رقابت می‌باشد و در14مورد، عملکرد برابر یا بهتر از بهترین الگوریتم موجود در ادبیات داشته است که در نمودار 4-6 قابل مشاهده است.
شکل ‏4‑6: مقایسه نتایج الگوریتم اصلاح شده با الگوریتم DPSOVND برای مسائل ریورز
جدول ‏4‑5: نتایج 7 الگوریتم‌ بر پایه جست و جوی محلی برای مسائل نمونه کارلیر

این مطلب را هم بخوانید :  تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها- قسمت 54

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Instance M*J Optimal Cmax VNS t GASA t DS t DS t DS+M t TS t TS+MP t
Name PRD PRD PRD