حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم توقف‌- قسمت 19

حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم توقف‌- قسمت 19

لین و همکاران [28] مسأله در حالت دو ماشینه را با هدف کمینه کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار، مورد بررسی قرار میدهند. آنها فرض گروههای کاری و زمانهای آمادهسازی ماشین‌ها قبل از شروع پردازش یک گروه از کارها را نیز در نظر گرفته و پیچیدگی مسأله مورد بحث را بررسی میکنند.
دیلیپان [29] مسأله در حالت دو ماشینه را در حالتی که تابع هدف وابسته به زمان تحویل بوده را با هدف کمینه کردن بیشینه دیرکرد کارها مورد بررسی قرار میدهد و قضایای تئوری برای آن را مطرح کرده و اثبات میکند. او همچنین حالتهای خاصی از مسأله مذکور را مورد بررسی قرار می‌دهد.
سو و لی [30] مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف در حالت دو ماشینه را با هدف کمینه‌کردن مجموع زمان تکمیل پردازش کارها مورد بررسی قرار میدهند. آنها در حل مسئله خود، فرض زمانهای آماده‌سازی ماشینها با استفاده از یک خدمت‌دهنده به منظور آمادهسازی ماشینها در نظر میگیرند. بدین معنی که آماده‌سازی دو ماشین به صورت همزمان غیرممکن است، زیرا تنها یک خدمت‌دهنده برای این منظور وجود دارد. آنها برای بدست آوردن جواب بهینه (حداکثر 65 کار) از روش شاخه و کران استفاده میکنند.
هنگ و همکاران [31] مسأله انعطاف پذیر دومرحلهای را با هدف کمینه‌کردن مجموع زمان تکمیل پردازش کارها و با فرض زمانهای آماده‌سازی ماشینها مورد بررسی قرار میدهند. آنها یک مدل برنامه ریزی خطی- عدد صحیح برای مسأله موردنظر توسعه میدهند.
ژاو و تانگ [32] مسأله در حالت دو ماشینه را با هدف کمینه کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار و با فرض زمان خرابی و تعمیر ماشینها مورد بررسی قرار میدهند. آنها زمان پردازش کارها را تابعی از زمان شروع کارها در نظر میگیرند. همچنین فرض زمان خرابی و تعمیر ماشینها را تنها برای یک ماشین در نظر گرفته و قضیههایی را به صورت تئوری برای این مسأله مطرح و اثبات میکنند.
جنابی و همکاران [33] مسأله را با هدف کمینه کردن همزمان دو تابع هدف زمان پردازش آخرین کار و مجموع دیرکرد کارها بررسی میکنند. آنها دو مدل ریاضی برنامه ریزی خطی- عدد صحیح برای حل نمونههای کوچک مسأله ارائه میدهند و از رویکرد تصمیمگیری چند معیاره برای حل مدل ریاضی مذکور استفاده میکنند.
آیدیلک و علی‌اله‌وردی [34] به مسأله حداقل‌سازی زمان کل پردازش توالی با در نظر گرفتن عدم‌توقف تولید بین ماشین‌آلات مختلف پرداختند. آنها همچنین فرض کردند که موعد‌تحویل هر محصول دارای حد بالای مفروضی است. آنها 5 الگوریتم ، ، ، و را برای حل مساله ارائه نمودند.
سلماسی و عرب‌عامری [35] به بررسی مسائل زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف با هدف کمینه‌کردن زودکرد و دیرکرد با استفاده از چند الگوریتم ابتکاری پرداختند و الگوریتم‌های کارا را برای مسائلی در ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ مشخص کردند.
لیو و همکارانش [36] به مقایسه الگوریتم‌های ، ، و سه الگوریتم ابتکاری دیگر برای مسئله زمان‌بندی FS با محدودیت عدم‌توقف با هدف حداقل‌کردن دیرکرد پرادختهاند و نتایج، نشان‌دهنده‌ی کاراتر و بهتر بودن الگوریتم نسبت به پنج الگوریتم دیگر است.
دونالد ‌داوندرا و همکارانش [37] در مطالعه خود به مسئله حداقل‌سازی طولانی‌ترین زمان تکمیل با در نظر گرفتن فرض عدم‌توقف تولید بین ماشین‌آلات مختلف پرداختند. آنها الگوریتم‌های ابتکاری و را برای حل مسئله با الگوریتم مقایسه نمودند که نتایج حاصل از کار آنها برتری الگوریتم نسبت به دو الگوریتم دیگر را نشان می‌دهد.
مدل ریاضی عدد صحیح جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف
مسائل عمومی جریان‌کارگاهی را می‌توان به صورت مدلهای برنامه‌ریزی عدد صحیح[34] فرموله کرد. در ادامه مدلی را که برای مسائل جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف ارائه شده است، توضیح می‌دهیم. پارامترها و متغیرهای استفاده شده در این مدل به شرح زیر می‌باشند.

این مطلب را هم بخوانید :  حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری- قسمت 24

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

پارامترها:
: تعداد کارهایی که باید پردازش شود.
: تعداد ماشین‌ها
: زمان پردازش کار iام روی ماشین rام

 

مدیر سایت