حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم …

حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم  …

در فصل 4 به معرفی الگوریتم‌های پیشنهادی در این رساله می‌پردازیم. در قسمت بعد به بررسی سه الگوریتم پیشنهادی که ترکیبی از الگوریتم‌های ابتکاری راجندران، الگوریتم فراابتکاری مورچگان و جست‌وجوی محلی می باشد به تفصیل بیان شده است. سپس نتایج الگوریتم و مقایسه آن با نتایج موجود آورده شد و کارایی الگوریتم‌های پیشنهادی بررسی شد.
در فصل 5 جمع‌بندی مطالب و نتایج رساله ذکر شده است. در انتهای این فصل، پیشنهادهایی مطرح شده است تا زمینه تحقیق‌های آتی محققان گردد.
در پیوست 1 تعدادی از داده‌های مسئله استفاده شده جهت اجرای الگوریتم آورده شده است.

جریان‌کارگاهی

در صنایع تولیدی و مونتاژ، هر کار می‌بایست مسیر مشخصی از عملیات را طی کند. در صورتی که این عملیات برای تمامی کارها با مسیری یکسان در بین ماشین‌هایی که پشت سر یکدیگر قرار گرفته‌اند، انجام پذیرد به آن سیستم جریان‌کارگاهی گفته می‌شود. در این فصل، مسئله جریان‌کارگاهی را تعریف کرده و سپس مروری جامع بر مقاله‌های چاپ شده در این حوزه خواهیم داشت.
مسئله جریان‌کارگاهی
در مسائل برنامه‌ریزی جریان‌کارگاهی، یک مجموعه تایی از کارها و یک مجموعه تایی از ماشین‌ها وجود دارد. هر کار ) (بایستی عملیات ، ، ….، و را به ترتیب بر روی ماشین‌های ، و … و. انجام دهد. عملیات نیاز به زمان اجرایی روی ماشین دارد. توابع هدف گوناگونی برای مسائل جریان‌کارگاهی از جمله زمان جریان کل[27] ، زمان اتمام میانگین[28] ، تأخیر کل[29]، بیشینه های زودکرد و دیرکرد[30] مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین تابع هدفی که در مقاله‌ها از آن استفاده می‌شود تابع هدف طولانی‌ترین زمان تکمیل یا می‌باشد. همچنین محدودیت‌های زیادی از جمله انسداد، بدون انتظار، جایگشت، زمان آماده به کار و … در مقالات مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بیکر [5] در 1976 در کتاب خود فرضیه‌های متعددی که برای مسائل جریان‌کارگاهی متداول بود را مطرح کرد که در این رساله نیز در نظر گرفته شده است. این فرضیه‌ها به شرح زیر است:
هر ماشین تنها یک کار را در هر زمانی انجام می‌دهد.
عملیات یک کار نمی‌تواند به طور همزمان روی چند ماشین انجام شود.
توقف کار مجاز نیست. به عنوان مثال فرایند کار روی ماشین نمی‌تواند دچار وقفه شود.
همه کارها مستقل هستند و در زمان صفر جهت عملیات در دسترس هستند.
زمان آماده سازی کارها روی ماشین‌ها جزئی بوده و قابل اغماض هستند.
ماشین‌ها به طور پیوسته در دسترس هستند.
در جدول 2-1 مقادیر مساله F3││Cmax که شامل 3 ماشین و 4 کار است آورده شده است.
جدول ‏2‑1: داده های مثال مسأله جریان‌کارگاهی

این مطلب را هم بخوانید :  مقاله - حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری- قسمت 21

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت

1 2 4
2 6 3