حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری- قسمت 34

حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری- قسمت 34

نتایج
دراین رساله نتایج برای مسائل نمونه کارلیر [83] با جواب بهینه موجود و برای مسائل نمونه ریورز [84] با مقدار بدست آمده با الگوریتم راجندران مقایسه گشته است. همانگونه که توضیح داده شد، در ابتدا الگوریتم مورچگانی بر اساس الگوریتم برای حل مسئله استفاده می‌شود. سپس برای بهبود نتایج از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید به عنوان الگوریتم جستجوی محلی استفاده خواهد شد. در نهایت برای افزایش تنوع جواب‌های مسئله و افزایش کارایی، از الگوریتمی اصلاح شده با رویکردی جدید برای جستجوی محلی استفاده خواهیم کرد. برای مقایسه نتایج الگوریتم‌های ارائه شده با نتایج موجود در ادبیات، ابتدا الگوریتم‌های ارائه شده در این پایان‌نامه را مقایسه کرده و سپس بهترین الگوریتم شناسایی می‌شود. سپس بهترین الگوریتم با سایر الگوریتم‌های چاپ شده در سایر مقاله‌ها مقایسه خواهد شد.
برای ارزیابی نتایج الگوریتم پیشنهادی لازم است تا میزان خطای آن محاسبه شود. در نمونه مسائل کارلیر که جواب بهینه آن موجود می‌باشد، میزان خطا طبق رابطه 4-8 محاسبه می‌شود. بنابراین هر چه میزان خطا کمتر باشد، کیفیت الگوریتم بهتر خواهد بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

(4-8)

اما برای مسائل ریورز، بدلیل آنکه جواب بهینه موجود نیست، نتایج با حد بالایی که با استفاده از الگوریتم ابتکاری راجندران بدست می‌آید، مقایسه می‌شود. این میزان خطا طبق رابطه 4-9 محاسبه می‌گردد:

(4-9)

برای این مسائل هرچه مقدار [54] کمتر باشد نشان‌دهنده بهتر بودن کیفیت الگوریتم می‌باشد.
نتایج حاصل از بکارگیری الگوریتم‌های ارائه شده برای مسائل با ابعاد کوچک که توسط کارلیر [83] ارائه شده نشان می‌دهد که هر سه الگوریتم در تمامی موارد به جواب بهینه رسیدند و زمان حل آن نیز ناچیز می‌باشد. درجدول 4-3 نتایج حاصل از پیاده‌سازی الگوریتم‌های ارائه شده برای مسائل با ابعاد متوسط و بزرگ و در جدول 4-4 مقدار جواب‌های تولید شده در حالت بدبینانه برای مسائل نمونه ذکر شده آورده شده است. لازم به توضیح است که در جدول 4-3 مقدار قدرمطلق آورده شده است. از اینرو هر چه این مقدار بیشتر باشد، نشان دهنده با کیفیت‌تر بودن الگوریتم است.
جدول ‏4‑3: مقایسه سه الگوریتم پیشنهادی و ارائه شده

مدیر سایت

instance M*J Raj ACO ACO-SA MACO
Name