توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین در …

توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین در  …

مکان و تعداد هر یک از تسهیلات مشخص می باشد.
جریان مواد، قطعات و محصولات تنها بین دو سطح متوالی از لایه های شبکه می تواند برقرار باشد.
واحدهای تولید محصولات نهایی از توانایی ساخت مواد اولیه و نیم ساخته برخوردار نیستند.
تنوع بالایی در تولید مواد اولیه، قطعات و محصولات نهایی در واحدهای مربوطه وجود دارد.
هر کدام از تامین کنندگان مواد اولیه، قطعات، کارخانه ها و مراکز پخش با توجه به تجهیزات فنی و تکنولوژیکی و همچنین سیاست های تولیدی و … خود قادر به تولید مواد اولیه، قطعات و محصولات وهمچنین پخش آن ها با سطوح کیفی مختلف می باشند.
ظرفیت های تولیدی (منابع) و ارسالی تأمین کنندگان مواد اولیه، تامین کنندگان قطعات، مراکز تولیدی و مراکز توزیع وهمچنین هزینه های واحد تولید به صورت غیر قطعی (احتمالی) می باشند.
تقاضای مشتریان به صورت غیر قطعی می باشد.
مشتریان برای بر آوردن تقاضای خود می توانند با چند مرکز توزیع در ارتباط باشند.
زمانی یک قطعه و یا یک محصول دارای سطح کیفی به عنوان مثال یک (درجه یک) ، محسوب می گردد که تمامی مواد اولیه و یا قطعات تشکیل دهنده آن قطعه یا محصول نیز دارای سطح کیفی یک باشند. به عبارتی دیگر، زمانی که یک واحد با توجه به سیاست های تولیدی و تجهیزات خود قادر به تولید محصولی مثل A با سطح کیفی یک است، این واحد برای تولید این محصول تنها مجاز به تهیه مواد اولیه و یا قطعات تشکیل دهنده اش (با توجه به BOM[70] مخصوص خود) از تأمین کنندگانی است که توانایی تولید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای آن محصول با سطح کیفی یک را دارا می باشند.
برای پارامترهای غیر قطعی تابع توزیع احتمال تعریف می شود.
 
شکل 3-1 شبکه زنجیره تأمین مورد مطالعه
3-4. هدف طراحی مدل ریاضی
هدف مدل ارائه شده عبارتست از طراحی شبکه زنجیره تأمین به منظور به حداقل رساندن هزینه های کل زنجیره مورد مطالعه و حداکثر سازی سطح رضایت مشتریان ، با در نظر گرفتن سطوح کیفی است.
3-5. نتایج مورد انتظار از حل مدل طراحی شده
طی فرایند طراحی شبکه زنجیره تأمین با توجه به مدل ارائه شده در این فصل، خروجی های زیر مورد انتظار هستند :
تسهیلات منتخب در جهت بهینگی مدل
نحوه و میزان ارتباط میان تسهیلات در هر مرحله از شبکه
حداقل کردن هزینه ها در کنار حد اکثر سازی سطح رضایت
3-6. نمادها و تعاریف
نمادهای (اندیس) به کار گرفته شده در مدل ریاضی این تحقیق عبارتند از :
K مجموعه تأمین کنندگان مواد اولیه (سطح یکم) ( k =1,2,…,K)
I مجموعه مواد اولیه (1,2,…,I = i)
S مجموعه تأمین کنندگان قطعات (سطح دوم( (s =1,2,…,S )
R مجموعه قطعات (1,2,…,R =r )
C مجموعه مشتریان (c =1,2,…,C )
P مجموعه کارخانه های تولیدی (p =1,2,…,P )
F مجموعه محصولات نهایی (1,2,…,F = f)
W مجموعه مراکز پخش (1,2,…,W = w)
Q مجموعه سطوح کیفی (درجه کیفی) (1,2,…,Q = q)
N مجموعه سناریوها (n =1,2,…,N )
3-7. پارامترها
پارامترهای ورودی مدل به صورت زیر می باشند :
: مقدار ماده اولیه i مورد نیاز برای ساخت یک واحد قطعه r
: مقدار قطعه r مورد نیاز برای ساخت یک واحد محصول نهایی f
: تقاضای مشتری c برای کالای f با کیفیت q تحت سناریوی n
: هزینه ثابت انتخاب تامین کننده سطح یکم (مواد اولیه) k
: هزینه ثابت انتخاب تامین کننده سطح دوم (قطعات) s

این مطلب را هم بخوانید :  منابع مقالات علمی :تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها- قسمت 10

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت