توزیع فراوانی، همبستگی پیرسون، سطح معنی داری

و درصد نمونه آماری بر اساس جنسیت در جدول ۴-۱ ارائه شده است.
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت
آماره
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
۵۹
۱/۳۸
مرد
۹۶
۹/۶۱
جمع
۱۵۵
۱۰۰

جدول ۴-۱ نشان می‌دهد که ۱/۳۸ درصد گروه نمونه را زنان و ۹/۶۱ درصد آنان را مردان تشکیل داده‌اند.

نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت
توزیع فراونی و درصد نمونه آماری بر اساس سن در جدول ۴-۲ ارائه شده است.
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سن
آماره
سن
فراوانی
درصد
۲۰ تا ۳۰
۲۲
۲/۱۴
۳۱ تا ۴۰
۷۸
۳/۵۰
۴۱ تا ۵۰
۴۲
۱/۲۷
۵۰ به بالا
۱۳
۴/۸
جمع
۱۵۵
۱۰۰
جدول ۴-۲ نشان می‌دهد که بیشتر نمونه آماری بین سنین ۳۱ تا ۴۰ سال و کمتر نمونه آماری بالای ۵۰ سال قرار داشتند.

نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سن
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس مدرک تحصیلی در جدول ۴-۳ ارائه شده است.
جدول ۴-۳: توزیع نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی
آماره
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد
دیپلم
۱۴
۰/۹
کاردانی
۲۸
۱/۱۸
کارشناسی
۹۱
۷/۵۸
کارشناسی ارشد و بالاتر
۲۲
۲/۱۴
جمع
۱۵۵
۱۰۰
جدول ۴-۳ نشان می‌دهد که ۹ درصد نمونه آماری دارای مدرک دیپلم، ۱/۱۸ درصد دارای مدرک کاردانی، ۷/۵۸ درصد دارای مدرک کارشناسی و ۲/۱۴ درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بوده‌اند.

نمودار ۴-۳: توزیع نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی
توزیع فراونی و درصد نمونه آماری بر اساس سنوات خدمت در جدول ۴-۴ ارائه شده است.
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سنوات خدمت
آماره
سنوات خدمت
فراوانی
درصد
کمتر از ۵ سال
۲۶
۸/۱۶
۵ تا ۱۰ سال
۶۲
۰/۴۰
۱۱ تا ۱۵ سال
۳۸
۵/۲۴
۱۶ تا ۲۰ سال
۱۸
۶/۱۱
بالای ۲۰ سال
۱۱
۱/۷
جمع
۱۵۵
۱۰۰
جدول ۴-۴ نشان می‌دهد که بیشتر نمونه آماری بین سنین ۵ تا ۱۰ سال و کمتر نمونه آماری بالای ۲۰ سال سابقه خدمت داشتند

نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سنوات خدمت
۴-۲- آزمون کالموگروف اسمیرنف
جدول ۴-۵ یافته های حاصل از آزمون کالموگروف اسمیرنف تک نمونه ای را نشان می دهد، این آزمون نشان می دهد که آیا داده های آماری از توزیع نرمال برخودارند یا خیر؟ همانطور در جدول مشاهده می گردد در اکثر متغیرها، سطح معنی داری بیش از ۰۵/۰ است که فرض عدم طبیعی بودن توزیع دادها رد می شود. بنابراین داده ها از توزیع نرمال برخودار هستند.
جدول ۴-۵ نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف
گزارش
متغیر
آماره آزمون
سطح معنی داری
جامعه پذیری سازمانی
۸۹/۰
۳۹/۰
دریافت آموزش
۰۶/۱
۲/۰
تفاهم
۲۳/۱
۰۹/۰
حمایت کارکنان
۹۸/۰
۲۸/۰
چشم انداز از آینده سازمان
۴۹/۱
۰۲/۰
تعهدسازمانی
۵۸/۰
۸۸/۰
تعهد عاطفی
۱۲/۱
۱۵/۰
تعهد مستمر
۹۳/۱
۰۰۱/۰
تعهد هنجاری
۷۱/۱
۰۶/۰
۴-۳- بررسی فرضیه های پژوهش
فرضیه اول: بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با کل مولفه های تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وجود رابطه بین دو متغیر بررسی گردید که نتایج به شرج زیر می باشد.
جدول۴-۶- نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین جامعه پذیری و مولفه های آن با تعهد سازمانی
تعهد سازمانی

۶۵/۰
همبستگی پیرسون
جامعه پذیری سازمانی
۰۰۰/۰
سطح معنی داری

تایید
نتیجه آزمون

۶۳/۰
همبستگی پیرسون
دریافت آموزش
۰۰۰/۰
سطح معنی داری

تایید
نتیجه آزمون

۶۴/۰
همبستگی پیرسون
تفاهم
۰۰۰/۰
سطح معنی داری

تایید
نتیجه آزمون

۵۴/۰
همبستگی پیرسون
حمایت کارکنان
۰۰۰/۰
سطح معنی داری

تایید
نتیجه آزمون

۵۸/۰
همبستگی پیرسون
چشم انداز از آینده سازمان
۰۰۰/۰
سطح معنی داری

تایید
نتیجه آزمون

n= 155<۰.۰۵ با توجه به جدول ۴-۶- جامعه پذیری سازمانی (۶۵/۰ r =)، دریافت آموزش (۶۳/۰ r =)، تفاهم (۶۴/۰ r =)، حمایت کارکنان (۵۴/۰ r =) و چشم انداز آینده سازمان (۵۸/۰ r =) با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری در سطح دارد. بنابراین بین جامعه پذیری سازمانی و مولفه های آن با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد عاطفی رابطه معنی دار وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به بررسی رابطه بین مولفه های جامعه پذیری با تعهد عاطفی بررسی گردید که نتایج به شرج زیر می باشد.
جدول ۴-۷ نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد عاطفی
متغیرهای پیش بین
متغیر ملاک
F
P
R
R2
?
?
دریافت آموزش
تفاهم
حمایت کارکنان
چشم انداز از آینده سازمان

عاطفی

۸۷/۳۳

۰۰۰/۰

۶۸/۰

۴۷/۰
۳۱/۰
۴۳/۰
۱۲/۰
۱۵/۰-
۰۵/۰
۰۰۲/۰
۳۸/۰
۲۷/۰

نتایج جدول ۴- ۷ نشان می دهد بین مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد عاطفی(۶۸/۰ r =) رابطه مثبت و معنی دار است. مقدار R2 نشان می دهد که ۴۷/۰ از واریانس تعهد عاطفی بوسیله مولفه های جامعه پذیری سازمانی تبیین می شود. همچنین نگاهی به ضرایب رگرسیون بیانگر آن است ابعاد دریافت آموزش (۳۱/۰= ?) و تفاهم (۴۳/۰= ?) می توانند به طور مثبت و معنی دار تعهد عاطفی را پیش بینی کنند.
فرضیه سوم: بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد هنجاری رابطه معنی دار وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به بررسی رابطه بین مولفه های جامعه پذیری با تعهد هنجاری بررسی گردید که نتایج به شرج زیر می باشد.

جدول ۴-۸- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد هنجاری
متغیرهای پیش بین
متغیر ملاک
F
P
R
R2
?
?
دریافت آموزش
تفاهم
حمایت کارکنان
چشم انداز از آینده سازمان

هنجاری

۲۵/۱۹

۰۰۰/۰

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *