مقاله دانشگاهی – تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در کسب و …

مقاله دانشگاهی – 
تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در کسب و  …

تعداد سازمان های در دسترس فعال در رسانه های اجتماعی کم بود که محقق را بر آن داشت تا پاسخگویان به پرسشنامه را به صورت هدایت شده انتخاب نماید.
محافظه کاری اغلب پاسخگویان جهت تکمیل پرسشنامه
عدم وجود پرسشنامه فارسی و تایید شده در ایران و محدودیت در پیشینه داخلی
تعداد نمونه آماری ۳۸۴ تعیین شد اما با تلاش فراوان و عدم همکاری کسب و کار ها تنها ۳۶۰ نمونه جمع آوری شد.
منابع
افراسیابی،محمدصادق. (۱۳۸۹). کارکرد رسانه های اجتماعی در ایران، علوم اجتماعی،. رسانه (شماره۸۳ علمی-ترویجی)
اناری،فاطمه.عاصمی،عاصفه. ریاحی نیا،نصرت. (۱۳۹۲). بررسی میزان استفاده از ابزار های شبکه های اجتماعی در به اشتراک گذاری دانش بین کتابداران دانشگاه اصفهان.اطلاع رسانی و کتابداری «دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)» بهار ۱۳۹۲،سال ششم، شماره ۲۰٫صفحات ۱-۱۹
جلالی،علی اکبر، احتشامی اکبری،کاملیا.پیشوایی،میر سامان، یوسف زاده،علیرضا، کیماسی مسعود. (۱۳۹۱). جایگاه و نقش شبکه های اجتماعی – تخصصی در توسعه و ارتقای کسب و کار کشور. مجله تدبیر. مهر ۱۳۹۱ – شماره ۲۴۵٫ ۱۱-۲۱
خانیکی، هادی. بابائی، محمود. (۱۳۹۰) . فضای سایبر و شبکه های اجتماعی مفهوم و کارکردها. جامعه اطلاعاتی, فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی. دوره اول، شماره ۱، پاییز و زمستان ۹۰
رکابی، حمید. (۱۳۸۹) . کسب و کار : تعاریف، اهداف و انواع. نشریه راهکار مدیریت .۱۳۸۹
زالی، محمدرضا و همکاران . (۱۳۹۱). تاثیر شبکه اجتماعی بر عملکرد کسب و کار: اثر تعدیل کنندگی الگوی نقش و انگیزه کارآفرینانه (شواهدی مبتنی بر داده های GEM ایران، کرواسی و دانمارک).‎ فصنامه پژوهش های مدیریت در ایران، دوره ۱۶، شماره ۲ف تابستان ۱۳۹۱
شریف پور، احمد.(۱۳۹۱) . شبکه اجتماعی ، کاربر ایرانی . ماهنامه وب ،شماره ۱۵۰، اسفند ۱۳۹۱
ضیایی پرور،حمید. عقیلی،سید وحید. (۱۳۸۸). بررسی نفوذ شبکه های اجتماعی در میان کاربران ایرانی. علوم اجتماعی « رسانه » زمستان ۱۳۸۸ – شماره ۸۰(علمی-ترویجی)۲۰ صفحه – از ۲۳ تا ۴۲
محسنیان راد، مهدی . (۱۳۹۱). سه نسل شبکه اجتماعی، حضور همزمان در کشورهای غیرپیشرفته: مورد ایران . فصلنامه علوم اجتماعی شماره ۵۷
مرزبان ، حسین. قلیجان، عصمت . (۱۳۸۸) . بررسی سیستم های شبکه اجتماعی در سازمان ها . ماهنامه عصر فناوری اطلاعات ، شماره ۴۵، مرداد ماه ۱۳۸۸
مسعودی،حمید. (۱۳۹۱). آموزش نرم افزار معادلات ساختاریEQS . پژوهشگر علوم اجتماعی. دانشگاه فردوسی مشهد
مظلومی، نادر. جلالی، سید حسین. (۱۳۹۰). شبکه های اجتماعی و موفقیت سیاستگذاری گردشگری ایران. مطالعات مدیریت گردشگری(مطالعات جهانگردی) سال هفتم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱۸
سرمد،زهره. بازرگان، عباس. حجازی الهه. (۱۳۷۶).  روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران. موسسه نشر آگه
عبدالهی، بیژن( ۱۳۸۵ ). . توانمندسازی روان شناسی کارکنان، ابعاد و اعتبارسازی بر اساس مدل معادله ساختاری. تهران. انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
نظری، رسول( ۱۳۹۰ ). . اثر مهارت های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارایه الگو. رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده تربیت بدنی(منتشر نشده).
هومن، حیدرعلی( ۱۳۸۴ ). . مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
aird, C. H. (2011). From social media to Social CRM: reinventing the customer relationship. Strategy & Leadership, 39(6), 27-34.
Alampay, E. E. Filipino Enterpreneurs on the Internet: When Social networking Websites Meet Mobile Commerce. ScienceTechnology Society 2008;13:211.
Baird, C. H. (2011). From social media to Social CRM: reinventing the customer relationship. Strategy & Leadership, 39(6), 27-34.
Baird, C. H., & Parasnis, G. (2011b). From social media to social CRM. What customers want. Retrieved from http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/ibv- social-crm-whitepaper.html.
Batra, R., & Ahtola, O. T. (1991). Measuring the hedonic and utilitarian sources of customer attitudes. Marketing Letters, 2(2), 159–۱۷۰
Bedell, J. (2010, September 20). What is the Difference Between Social Media and Social Networking? Retrieved December 2, 2010, from JTB Consulting :
 

این مطلب را هم بخوانید :  تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در کسب ...

مدیر سایت