دسته بندی علمی – پژوهشی : تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در کسب و کارهای …

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در کسب و کارهای  …
۹۲/۰

NFI

مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطه هایش (شاخص بنتلر بونت)

باید بزرگتر از ۹/۰ باشد

۹۱/۰

همانگونه که از جدول ۴-۱۱ مشاهده می شود مقدار p=0 و همچنین CFI که مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطه هایش می باشد مقدار ۸۷/۰ را نشان می دهد که از ۹/۰ کوچکتر می باشد و مورد تایید نیست اما RMSEA که خطای مجموع مجذورات میانگین می باشد مقدار برابر ۰۴/۰ دارد که از ۱/۰ و ۰۵/۰ کوچکتر می باشد بنابراین نشان دهنده برازش مدل می باشند. همچنین GFI ارزیابی مقدار نسبی واریانس کواریانس برابر با ۹۴/۰ می باشد که از ۹/۰ بزرگتر می باشد و همچنین AGFI میانگین مجذورات به جای مجموع مجذورات در مدل بالا نیز باید بالاتر از ۹/۰ باشد که مقدار ۹۲/۰ را دارد. بنابراین مدل به طور کلی برازنده است. همچنین کاربرد ها و چالش ها با توجه به کارکرد ها دارای سطح معناداری لازم بودند.
۴-۸ دلایل استفاده از رسانه های اجتماعی در کسب و کار
پس از جمع آوری نتایج و تحلیل داده ها، همبستگی بین چالش ها و کارکردها مورد تأیید قرار نگرفت و جدول توافقی بین کاربردهای استفاده از رسانه های اجتماعی و کارکردهای رسانه های اجتماعی انجام شد. در جدول توافقی رابطه بین دو متغیر ترتیبی مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از نتایج جدول توافقی مقادیر محاسبه شده ، مورد انتظار و اختلاف آنها بدست آمد. این اختلاف به عنوان شاخص اعتبار رابطه بین دو طبقه متغیر های مورد برسی هر عامل، مورد استفاده قرار گرفت که هر چه میزان این شاخص اعتبار بزرگتر باشد نشان دهنده قدرت معناداری بیشتر آن شاخص است.
اما از آنجا که در بعضی سطر یا ستون های جدول بیش از یک رابطه معنادار مشخص شد، برای تصمیم گیری از هر جدول دو یا سه فرضیه ساخته شد که براساس این فرضیه ها، پرسشنامه دوم برای خبرگان تهیه و در اختیار ایشان قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه دلایل استفاده از رسانه های اجتماعی از نظرات خبرگان استخراج شد که نمونه ای از جدول توافقی و فرضیه ساخته شده در ادامه آورده شده است. (به پیوست ۲ رجوع شود).
جدول۴- ۱۲ جدول توافقی بین کاربرد و کارکردهای رسانه های اجتماعی

افزایش آگاهی از سازمان شما کل
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
بهبود نام تجاری خیلی کم ۲۷ ۱۴ ۱۷ ۱۲ ۰ ۷۰
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت