متن کامل – تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در کسب و …

متن کامل – 
تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در کسب و  …
متغیر برونزا

متغیر درونزا

پارامتر استانداردβ

کاربرد

کارکرد

۸۸/۰

چالش

۹۴/۰

با توجه به جداول ۴-۹ می توان به این نتیجه رسید در رگرسیون چندگانه به روش سنتی و بدون در نظر گرفتن خطاها تنها متغیر مستقل، کاربرد می باشد که دلیل آن را می توان نادیده گرفتن خطاها توسط نرم افزار spss دانست. اما در روش پیشرفته (جدول ۴-۱۰) که با استفاده از معادلات ساختاری انجام شد چالش ها و کاربردها دارای پارامتر استاندارد قابل قبول هستند. همانطور که در بخش برازش مدل (۴-۷-۳) مشاهده می شود مدل دارای برازش خوبی می باشد و هر دو متغییر کاربرد و چالش ها دارای سطح معنادار قابل قبول (sig<0/05) دارند.
۴-۷-۱-۱ کاربردهای رسانه های اجتماعی تاثیر معناداری بر روی کارکردهای آن دارد
همانطور که جدول ۴-۱۰ نشان می دهد کاربرد رسانه های اجتماعی با ضریب استاندار (۸۸/۰) اثر مستقیمی بر کارکرد رسانه های اجتماعی دارد. این میزان نشان که کاربرد به میزان بسیار زیاد و معناداری بر کارکرد های رسانه های اجتماعی تأثیر دارد.
کاربرد
کارکرد
۴-۷-۱-۲ چالش های رسانه های اجتماعی تاثیر معناداری بر روی کارکردهای آن دارد
همانطور که از جدول ۴-۱۰ نشان می دهد چالش های رسانه های اجتماعی با ضریب استاندار (۹۴/۰) اثر منفی بر کارکرد رسانه های اجتماعی دارد. این میزان نشان که چالش به میزان نسبتا زیاد و معناداری بر کارکرد های رسانه های اجتماعی تأثیر دارد. اما با توجه به همبستگی چالش های رسانه های اجتماعی با کارکردهای آن دیده می شود که همبستگی معکوسی با هم دارند یعنی با افزایش محدودیت ها باعث کاهش کارکردهای رسانه های اجتماعی می شود.
چالش
کاربرد
۴-۷-۲ برازش مدل در معادلات ساختاری
شاخص های برازش مدل به این سؤال پاسخ می دهند که مدل مورد نظر چقدر خوب و برازنده ی داده های پژوهش است. از این آزمون ها به مشهورترین آنها یعنی آزمون های نیکویی برازش اشاره می شود. اگرچه این آزمون ها بر آزمون کای اسکوئر مبتنی هستند ولی در کنار آن ذکر می شوند. در جدول زیر آزمون های انجام شده بر روی مدل و میزان آنها مدل شده است.
جدول۴- ۱۱ برازش مدل کاربرد، چالش، کارکرد

مدیر سایت

نام شاخص معیار اصلی معناداری مقدار بدست آمده
χ۲ تفاوت فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار