تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در کسب …

تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در کسب  …

۱۰۰٫۰درصد

۳۳۷

کل

۴-۲-۵ توصیف نمونه مورد بررسی بر اساس استفاده حال و آینده
استفاده زیاد از رسانه های اجتماعی نشان از رشد فزاینده این ابزار برای کسب و کار دارد . پاسخ دهندگان اعلام کردند که علاقه به استفاده از رسانه های اجتماعی در حال حاضر ۵۶درصد می باشد و این احتمال می رود که به احتمال ۴۸درصد در آینده نزدیک استفاده از آن رشد چشمگیری داشته باشد.
نمودار ۴-۲ بیان کننده این موضوع می باشد.
نمودار۴- ۲ استفاده کنونی و آینده رسانه های اجتماعی
۴-۳ کاربرد رسانه های اجتماعی برای کسب و کار
از نظر پاسخگویان به پرسشنامه دو کاربرد اصلی که رسانه های اجتماعی برای سازمان های به ارمغان آورده است می توان به مقاصد بازاریابی و بهبود نام تجاری، محصولات و خدمات اشاره کرد. همانطور که انتظار می رود اکثر سازمان ها از رسانه های اجتماعی برای تبلیغ و معرفی و شناساندن محصولات و نام تجاری خود به مشتریان بهره می برند. درحالی که همچنین انتظار می رفت سازمان ها از رسانه های اجتماعی برای صحبت کردن و تبادل نظر با مشتریان استفاده کنند، مشاهده می شود فقط ۵۱درصد سازمان ها بدین منظور از این رسانه ها بهره می برند. سازمان ها از رسانه های اجتماعی برای مقاصد بازاریابی ۵۷درصد و بهبود نام تجاری، محصولات و خدمات ۵۶درصد استفاده می کنند و بعد از آن ۵۵درصد راهی برای تسهیل ارتباط مشتریان با سازمان ۵۵درصد راهی برای پیدا کردن ایده جدید برای محصولات جدید و ۵۴درصد برای نظارت و مشاهده گرایشات و تمایلات مشتریان به سازمان شما و داشتن صفحه یا گروه در رسانه های اجتماعی را فراهم می آورد.
نمودار۴- ۳ کاربرد رسانه های اجتماعی برای کسب و کار
حدود ۲۲درصد از سازمان ها بیان کردند که از رسانه های اجتماعی برای ارتباطات استفاده می کنند و حدود ۱۸درصد اعلام کردند از رسانه های اجتماعی برای اطلاع رسانی و در حقیقت معرفی محصولات و خدمات، ۱۷٫۴درصد به نظرات مشتریان گوش می دهند، ۱۲٫۳درصددرصد برای ارائه خدمات، کمتر از ۱۰درصد به خرده فروشی و یا عمده فروشی می پردازند و کمتر از ۱۰درصد به آموزش مشتریان خود می پردازند.
نمودار۴- ۴ حوزه های مورد استفاده از رسانه های اجتماعی
همانطور که در نمودار ۴-۵ مشاهده می شود بخش بازاریابی نقش کلیدی در برعهده گرفتن مسئولیت و پاسخگویی به رسانه های اجتماعی را دارد. با توجه به نمودار زیر بخش بازاریابی با ۲۳٫۳درصد بیشترین سهم را در پاسخگویی در رسانه های اجتماعی بر عهده دارد و پس از آن بخش فناوری اطلاعات با ۱۷٫۷درصد، روابط عمومی ۱۶٫۸ درصد و بخش مدیریت ارتباط با مشتری ۱۳٫۲ درصد بیشترین سهم را در پاسخگویی دارند و اکثر سازمان ها این مسئولیت را به این بخش های سازمان خود واگذار می کنند. پس از آن ارتباطات با ۳٫۹ درصد و تیم طراحی با ۳٫۶درصد و بخش فروش با ۳درصد و بخش خدمات با ۲٫۴ درصد کمترین سهم را دارا می باشند.
نمودار۴- ۵ مسئول پاسخگویی به رسانه های اجتماعی سازمان
همانطور که از نمودار ۴-۶ نیز مشخص است سازمان ها حدودا ۴۳درصد رسانه های اجتماعی را با اهداف کلی خود یکپارچه کرده اند. و همچنان یکی از مهمترین کاربردهای رسانه های اجتماعی بخش بازاریابی آن می باشد که سعی شده است تا با دیگر روش های بازاریابی یکپارچه و همسو باشد. اما نکته قابل تأمل این است که سازمان ها اعلام کردند که تنها ۲۸درصد با این موضوع موافق هستند که رسانه های اجتماعی عنصری با اولویت بالا توسط مدیران می باشد.
نمودار۴- ۶ یکپارچگی رسانه های اجتماعی و کسب و کار
۴-۴ کارکرد رسانه های اجتماعی برای کسب و کار
در این پژوهش حدود ۵۶درصد از کسانی که از رسانه های اجتماعی در فعالیت های کسب و کار خود استفاده می کنند گفته اند که منفعت اصلی که رسانه های اجتماعی برای آنها به ارمغان آورده است، افزایش آگاهی در مورد سازمان، محصولات، یا خدمات در میان مشتریان هدف می باشد. ۵۵درصد بیان کردند که استفاده از این رسانه ها باعث افزایش درک بهتر از درک مشتری از نام تجاری سازمان شده است. با توجه به اطلاعات مشاهده می شود سازمان هایی که از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند بیشتر به تبلیغ و معرفی محصولات و خدمات خود می پردازند. و به عبارتی دیگر می توان نام ” ایجاد سر و صدا “[۶۵] را برای آن انتخاب کرد زیرا بیشتر در مورد محصولات و خدمات خود صحبت کرده اند تا به صحبت های مشتریان گوش فرا دهند. و در انتهای نمودار مشاهده می شود که رضایت مشتریان از محصولات، خدمات و سازمان و افزایش ترافیک وب سایت با ۵۳درصد قرار دارند.
نمودار۴- ۷ کارکرد رسانه های اجتماعی برای کسب و کار
۴-۵ چالش های سازمان ها در استفاده از رسانه های اجتماعی
با توجه به یافته ها، بسیار تعجب برانگیز نیست که بزرگترین چالش برای سازمان و شرکت ها در استفاده از رسانه های اجتماعی، درک پتانسیل بالقوه رسانه های اجتماعی در ایجاد تمایز در کسب و کار آنها و پیوند دادن فعالیت های رسانه های اجتماعی برای تأثیر بر امور مالی شرکت و/یا بازگشت سرمایه باشد. اکثر پاسخگویان به این پژوهش ابراز کرده اند که سازمان آنها هنوز قادر نیست به طور کامل از قابلیت های رسانه های اجتماعی در کسب و کار استفاده کند. به نظر محقق دلیل این امر این است که مدیران می گویند رسانه های اجتماعی اکنون چه چیزی را برای من انجام می دهد و به پتانسیل بالقوه آن توجه نمی کنند.
نمودار۴- ۸ چالش های کسب و کار ها برای ا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

ستفاده از رسانه های اجتماعی
همانطور که از نمودار ۴-۸ مشخص است پاسخگویان به پژوهش اعلام کردند که پیوند دادن فعالیت های رسانه های اجتماعی برای تأثیر بر امور مالی شرکت و یا بازگشت سرمایه با ۴۲درصد پرفشارترین چالش و درک پتانسیل بالقوه رسانه های اجتماعی برای ایجاد تمایز در کسب و کار۳۴درصد توانایی برای استفاده کامل از رسانه های اجتماعی در سازمان حدود ۳۰درصد و آموزش کارکنان برای نحوه استفاده از رسانه های اجتماعی ۳۰درصد ، اندازه گیری تأثیر رسانه های اجتماعی در فعالیت های شرکت ۳۰درصد و پاسخگویی به مسائل و مشکلاتی که توسط رسانه های اجتماعی ایجاد می شود با ۲۹درصد و در آخر هم ایجاد رغبت در کارکنان برای مشاهده ارزش رسانه های اجتماعی با ۲۳درصد پرفشارترین چالش های ایجاد شده توسط رسانه های اجتماعی برای کسب و کار می باشند.
در حالی که کانال هایی برای گفتگو در وب گسترش داده شده اند، مقدار زیادی اطلاعات در دسترس است که می تواند سازمان ها را در رشد روابط با مشتریان، توسعه محصولات جدید و بسیار با ارزش برای شرکت ها، و نظارت بر رقابت کمک کنند. با این حال، نزدیک به ۴۲درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی نمی دانستند که مهمترین مشتریان آنها کجا در مورد سازمان و محصولات و خدمات آنها صحبت می کنند. گروه دیگری از چالش هایی که کسب و کار ها در استفاده از رسانه های اجتماعی دارند در نمودار ۴-۹ نشان داده شده است. در این نمودار مشاهده می شود که حدود ۳۶درصد از سازمان ها معتقدند که مشاهده ارزش و میزان بازگشت سرمایه از رسانه های اجتماعی برای کسب و کار دشوار است. ۶۹ درصد از سازمان ها با این موضوع موافقند که شناسایی رسانه های اجتماعی که مهمترین مشتریان در آنجا در مورد نام تجاری و سازمان آنها صحبت می کنند و نظرات خود را می گذارند دشوار است. نیمی از سازمان ها مخالف این موضوع هستند که رسانه های اجتماعی تب زودگذر می باشد. همچنین دو سوم از سازمان ها موافق این موضوع هستند که در صورت عدم توانایی در اندازه گیری تأثیر رسانه های اجتماعی استفاده از این رسانه ها جدی گرفته نخواهد شد.
نمودار۴- ۹ گروه دیگری از چالش ها
مجموعه مشکلات دیگری که در این پژوهش در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی در صورت در نظر نگرفتن مسئله فیلترینگ مطرح شد می توان به اندازه گیری میزان بازگشت سرمایه اشاره کرد که در سوالات قبلی نیز به آن پرداخته شده بود. همچنین بی اعتمادی به امنیت رسانه های اجتماعی به عنوان ابزاری برای کسب و کار نیز مشکل دیگری است که در رسانه های اجتماعی وجود دارد پاسخ دهندگان به پرسشنامه اعلام کردند که اندازه گیری بازگشت سرمایه با حدود یک سوم بزرگترین مشکل آنها می باشد . همچنین بی اعتمادی نسبت به امنیت رسانه های اجتماعی با ۲۰درصد و حمایت مدیران ارشد برای ورود به رسانه های اجتماعی ۱۷درصد و پیداکردن کارکنان با دانش و مطلع برای اجرای وظایف رسانه های اجتماعی بزرگترین مشکل های سازمان ها می باشد.
نمودار۴- ۱۰ محدودیت و موانع استفاده از رسانه های اجتماعی
۴-۶ بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته
۴-۶-۱ آزمون همبستگی پیرسون
با توجه به جدول ۴-۸ می توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته همبستگی وجود دارد. بر اساس جدول ۴-۸ بین کاربرد رسانه های اجتماعی و کارکرد آن رابطه مستقیم وجود دارد و شدت همبستگی متوسط می باشد ولی بین چالش ها و کارکرد رسانه های اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد و شدت همبستگی ضعیف می باشد. دلیل پایین بودن شدت همبستگی بین چالش ها و کارکردهای رسانه های اجتماعی را می توان حذف برخی از گویه های به دلیل شرایط فرهنگی سیاسی و کارکردی چالش های کسب و کار در کشور ایران دانست.
جدول۴- ۸ همبستگی بین متغیرها

متغیر وابسته(کارکرد)

مدیر سایت