دسترسی به منابع مقالات : تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در کسب و کارهای کوچک …

دسترسی به منابع مقالات : 
تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در کسب و کارهای کوچک  …

Sorenson, Shklovski
(۲۰۱۱(

نقش فن آوری در شیوه های شبکه های کسب و کار

روند رو به رشدی در استفاده از رسانه های اجتماعی برای اهداف کسب و کار و کسب و کار کوچک وجود دارد.

فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱٫ مقدمه
با توجه به هدف پژوهش مبنی بر تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی در کسب و کار در سازمانهای ایران؛ در گام نخست به بررسی تأثیرات شبکه های اجتماعی بر کسب و کارهای جهان و مطالعه تحقیقات کاربردی و میدانی در این خصوص پرداخته شد. مؤلفه های مورد مطالعه در این مرحله با توجه به بافت محتوایی پژوهش و بر حسب نظرات خبرگان موضوع تعدیل و باز نگری گردید تا روایی پرسشنامه تایید شود. سپس در قالب پرسشنامه ای برای طراحی چارچوب نظری پژوهش و تبیین چگونگی استفاده رسانههای اجتماعی در سازمان ها مورد استفاده قرار گرفت.
در ادامه روایی محتوایی و روایی سازه بر اساس تحلیل عاملی انجام شد و همچنین پایایی پرسشنامه اندازه گیری شد. در این پژوهش از نرم افزار spss برای آمار توصیفی و از نرم افزار EQS برای مدل یابی ساختاری استفاده شد.
۳-۲. روش پژوهش
پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری اطلاعات از نوع مطالعات میدانی است و از حیث چگونگی پردازش و تحلیل داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. پژوهش مورد نظر اکتشافی است. پژوهش حاضر شامل دو پرسشنامه می باشد که پرسشنامه اول در بین جامعه آماری شامل مدیران ارشد سازمانهای کوچک و متوسط توزیع گردید و نتایج آن برای پاسخگویی به سوالات تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه دوم از پرسشنامه اول ایجاد و در بین خبرگان توزیع شد.
۳-۳. جامعه پژوهش
جامعه پژوهش حاضر شامل تمام کسب و کارهای کوچک و متوسط ایرانی می باشد با توجه به عدم اطلاع از تعداد کسب و کارهای کوچک و متوسط جامعه نامحدود می باشد.
۳-۴. نمونه‌گیری
با توجه به نامحدود بودن جامعه برای محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود[۶۱] استفاده شد که مقدار نمونه با میزان خطای ۰٫۰۵ برابر با ۳۸۴ می باشد.
نمونه گیری به صورت تصادفی و بر اساس دسترسی پژوهشگر انجام گردید. نمونه در بین حدود ۲۰۰۰ شرکت توزیع گردید.
۳-۵٫ روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش از ابزار پرسشنامه به منظور جمع آوری داده های لازم استفاده شد. بدلیل نبود پرسشنامه فارسی، پرسشنامه انگلیسی از طریق مترجم مسلط به زبان فارسی و انگلیسی به منظور رفع کژتابی ها و ابهامات زبانی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ساخت پرسشنامه چندین پرسشنامه و تحقیق شامل تحقیق انجام شده توسط harvard business review analytic services و Social Media Marketing Industry Report و enterprise enabled socially the با هم ادغام و پرسشنامه موردنظر ساخته شد.
پرسشنامه پژوهش حاضر شامل بخش جمعیت شناختی و بخش مربوط به سوالات پژوهش می باشد. در بخش مربوط به سوالات پژوهش پرسشنامه شامل سه قسمت کاربرد، کارکرد و چالش های کسب و کار می باشد. پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید و خبرگان قرار گرفت (به پیوست رجوع شود). بعد از جمع آوری نظرات خبرگان پرسشنامه مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و پرسشنامه نهایی بدست آمد (به پیوست رجوع شود).
بعد از تهیه نسخه نهایی پرسشنامه، در بین شرکت های مختلف توزیع شد و هر شرکت تنها باید به یک پرسشنامه پاسخ می داد. بنابراین پرسشنامه در بین بیش از ۲۰۰۰ شرکت مختلف به صورت ایمیلی و حضوری توزیع شد. در این بین، پرسشنامه در پارک علم و فناوری تهران و نیز بین شرکت ها توزیع شد و همچنین از سایت مرجع متخصصین ایران[۶۲] و سایت های موجود در نماد الکترونیکی کمک گرفته شد. در انتها ۱۶۰ پرسشنامه به صورت اینترنتی و ۲۰۰ پرسشنامه نیز به صورت دستی و حضوری جمع آوری شد. پس از جمع آوری نتایج و تحلیل داده ها همبستگی بین چالش ها و کارکردها مورد تأیید قرار نگرفت و جدول توافقی بین کاربردهای استفاده از رسانه های اجتماعی و کارکردهای رسانه های اجتماعی انجام شد و با استناد به آن و نزدیک بودن نتایج سلول مرتبط به برخورد کاربردها و کارکردهای جدول، پرسشنامه دوم برای خبرگان تهیه شد و در اختیار آنان قرار گرفت و براساس نظرات آنان دلایل استفاده از رسانه های اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفت.
۳-۶٫ تعیین روایی پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی،۱۳۷۸). در یک پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوائی، ملاکی و اعتبار سازه استفاده می شود. روایی محتوائی بیشترین کاربرد را در تعیین روایی یک مقیاس دارد. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. برای تعیین اعتبار محتوائی پرسشنامه به تعدادی از صاحب نظران و اساتید مدیریت و علوم رفتاری از جمله استاد راهنما و مشاور داده شده و از آنها در مورد سوالات و ارزیابی سوال ها نظرخواهی شد تا روایی پرسشنامه را تایید نمایند. و در انتها، نسخه ی نهایی پرسشنامه در اختیار چند تن از خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و کسب وکار قرار گرفت و اصلاحات لازم برای تضمین روایی صوری و محتوایی بر طبق نظرات خبرگان اعمال شد.
۳-۶-۱٫ تحلیل عاملی تأییدی
با منظور بررسی تایید عوامل مورد بررسی یعنی کاربردها، کارکردها و چالش ها و آزمون قدرت و معناداری تحلیل عاملی تأییدی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

انجام گرفت.
در جدول ۳-۱ میزان [۶۳]KMO هر عامل همراه با آزمون معناداری بارتلت[۶۴] آورده شده است.
جدول۳- ۱ تحلیل عاملی

مدیر سایت

عامل KMO sig
کاربرد ۰/۷۶