تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها- قسمت 17

تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها- قسمت 17
پذیرش

1.تعداد دفعات معامله هر سهم با تعداد سهام معامله شده همبستگی مثبت دارند بدین معنی که سهامداران عمده نسبت به سهامداران جزء کمتر وارد معامله می شوند و تعداد معاملات عمده به مراتب کمتر از تعداد معاملات جزئی است.
2.تعداد دفعات معامله هر روز و تعداد سهام معامله شده هر روز با تغییر قیمت آن روز رابطه معنادار و هم جهت است.
3.تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده امروز رابطه معناداری با تغییر قیمت سهام فردا دارند.
2-2-1-2-2 نجارزاده و مهدی زیوداری (1384)
در این مطالعه جهت دسترسی به اهداف پژوهش 4 فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است که به ترتیب عبارتند از :
1.رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام مثبت است.
2.رابطه بین حجم معاملات و قدرمطلق تغییر قیمت سهام مثبت است.
3.یک رابطه پویا بین حجم معاملات و بازده سهام وجود دارد.
4.حجم معاملات توضیح دهنده نوسان بازده می باشد.
در این مطالعه از داده های 50 شرکت فعال بورس برای سال 83 استفاده شده است که دامنه زمانی به منظور آزمون فرضیه ها از 83/01/08 تا 84/03/11 می باشد.
روش مورد استفاده در این مطالعه روشهای اقتصادسنجی بود.جهت آزمون فرضیه ها به ترتیب مراحل زیر بررسی می شود:
1.توصیف آماری داده ها
2.آزمون ریشه واحد متغیرها
3.روابط همزمان متغیرها
4.آزمون علیت و روابط پویا بین حجم معاملات و بازده سهام با استفاده از آزمون GARCH نتایج آزمون فرضیه ها در این پژوهش به صورت زیر می باشد:
1.رابطه بین حجم معاملات و قدرمطلق تغییر قیمت مثبت می باشد.
2.یک رابطه بازخوردی بین حجم معاملات و بازده سهام وجود دارد.
3.حجم معاملات توضیح دهنده نوسان بازده نمی باشد.(فرضیه رد شده است).
2-2-1-2-3 محسن مهرآرا و قهرمان عبدلی (1385)
در این مقاله رابطه میان تکانه های بازدهی با قیمت سهام (اخبار) و نوسانات شرطی با استفاده از الگوهای GARCH ˓ TARCH ˓ EGARCH و CARCH متقارن و غیرمتقارن در بازار بورس اوراق تهران بررسی و فرضیه عدم تقارن نوسانات آزمون شد.
شواهد تجربی حاصل از به کارگیری مدلهای نوسان برای بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که˓ تاثیر تکانه های قیمتی منفی و مثبت بر نوسانات آتی قیمت به لحاظ آماری متفاوت نیست. مهمترین دلایل احتمالی نتیجه مذکور را می توان به جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران˓ کند بودن جریان اطلاعات و محدودیت هایی نهادی و سازمانی نسبت داد که منجر به تاثیرات متقارن اخبار خوب و بد شده اند.
داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل 1327 مشاهده (داده های 1327 روز) از یازدهم فروردین 1378 (سی ام مارچ 1998) تا شانزدهم اردیبهشت 1382 (پنجم می 2003) مربوط به شاخص قیمت بورس تهران (TEPIX)[114] است.
2-2-1-2-4 علیرضا اسلامی بیگدلی و حسن قالیباف اصل (1388)
در این پژوهش به بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام از 2 درصد به 3 درصد بر روی بعضی از متغیرهای موثر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای آزمون فرضیات از فنون اقتصادسنجی و آماری همچون مدل گارچ و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. معنی دار بودن ضرایب مدل ها˓ با استفاده از P-Value محاسبه شده و در سطح معنی داری 0.05 بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1/7/1386 تا 30/9/1387 به صورت روزانه می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تغییر حد نوسان قیمت سهام از 2 درصد به 3 درصد در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد بررسی تاثیر معنی داری بر نوسان بازار˓ بازدهی بازار و تعداد دفعات معامله نداشته است. اما با اندازه معاملات بازار و سرعت گردش سهام رابطه معنی داری داشته است˓ به طوری که افزایش حد نوسان قیمت سهام باعث افزایش اندازه معاملات و کاهش سرعت گردش سهام یا کاهش نقدشوندگی بازار شده است. به عبارتی نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بر متغیرهای اصلی بازار ندارد.
2-2-1-2-5 احمد بدری و رمضانیان (1389)
این پژوهش با استفاده از روش شناسی مطالعه رویدادی˓ اثربخشی حد قیمت سهام را با استفاده از دو مقطع زمانی تغییر حد (از 5٪ به 2٪ در سال 1384 و از 2٪ به 3٪ در سال 1387) در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که تغییر میزان حد قیمت با تغییر در نوسانهای قیمت و حجم معاملات˓ رابطه معکوس دارد. بنابراین می توان گفت ساختار کنترلی حد قیمت در بورس اوراق بهادار تهران˓ نتوانسته است به گونه ای اثربخشی نوسانات قیمت سهام را کاهش دهد. یافته دیگر پژوهش حاکی است که تغییر حد قیمت با اندازه شرکت ارتباط معناداری ندارد.
2-2-1-2-6 یدالله دادگر و بهزاد ورمزیاری (1390)
این مقاله به بررسی رابطه پویای بازارهای مالی˓ پایداری˓ قابلیت پیش بینی و میزان ماندگاری نوسانات شوک ها در بازارهای سهام کشورهای ایران˓ عربستان˓ امارات˓ قطر˓ بحرین و عمان پرداخته است. در این تحقیق با به کارگیری داده های ماهیانه برای دوره زمانی 20 ساله 1990 تا 2010 از مدل های خودهمبسته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل های سری زمانی خودهمبسته میانگین متحرک (ARMA) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بازار سهام ایران قابلیت پیش بینی چندانی ندارد. اکثر بازارها نوسانات خوشه ای است و تقریبا در هیچ یک از بازارهای به جز عمان نوسانات انفجاری وجود ندارد. همچنین در کشورهای

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

بحرین و عمان در سطح 5٪ و در ایران در سطح 1٪ میزان بازدهی دارای پایداری نمی باشد. با وجودی که بازارهای این کشورها ظرفیت هایی بالایی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری هستند اما نتایج این مقاله نشان دهنده پایین بودن میزان ارتباط این بازارها بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد هیچ بازار انفرادی توانایی رهبری این مجموعه بازارها را ندارد.
2-2-1-2-7 اسماعیل ابوذری و محمدرضا عبداللهی (1391)
این مقاله از یک مدل گارچ چند متغیره برای برآورد همزمان میانگین و واریانس شرطی بازده های روزانه بخش های مختلف بازار سهام ایران از 1 تیر 1386 تا 1 تیر 1391 استفاده می کند. از آنجایی که دارایی های مالی بر اساس این شاخص های بخشی داد و ستد می شوند. مکانیسم انتقال نوسانات در طول زمان و در میان بخش ها به منظور تصمیم گیری برای تخصیص بهینه سبد مهم است. نتایج بیانگر انتقال معنادار شوک ها و نوسانات در میان بخش های مختلف است. این یافته ها ایده به اشتراک گذاری اطلاعات به وسیله سرمایه گذاران در این بخش ها را تایید می کند.
2-2-1-2-8 شهاب الدین شمس و سلیمانی اشرفی (1392)
این تحقیق رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی را در دوره قبل از اعلان سود در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1390 بررسی می کند. نمونه آماری متشکل از 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره آزمون شده است.نتایج نشان می دهد که بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی و نیز ارزش معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. در واقع افزایش حد نوسان می تواند باعث افزایش کارایی بازار و تقارن اطلاعاتی گردد.
2-2-2 پیشینه پژوهش درباره “عملکرد”

مدیر سایت