بررسی نقش طبقه اقتصادی و اجتماعی بر معیارهای همسرگزینی- قسمت 97

بررسی نقش طبقه اقتصادی و اجتماعی بر معیارهای همسرگزینی- قسمت 97
ویژگی های مذهبی

000/0

ویژگی‌های جغرافیایی

000/0

خروجی این آزمون نشان می دهد که فرض تساوی میانگین ویژگی‌های شخصیتی و روانی- عاطفی رد نمی شود. یعنی می پذیریم که میانگین ویژگی‌های شخصیتی و روانی- عاطفی در گروههای جنسی زن ومرد تفاوت معنی داری ندارند.
فرض تساوی میانگین سایر ویژگی‌های فوق رد می شود. یعنی می پذیریم که میانگین سایرویژگی‌های فوق در گروههای جنسی زن ومرد تفاوت معنی داری دارند.
4-29- پایگاه اقتصادی – اجتماعی
این متغیر از ترکیب متغیرهای زمینه ای پاسخگویان چون سطح تحصیلات ، درآمد ماهیانه، نوع شغلی، منطقه محل سکونت، نوع مسکن، قیمت خودرو و موجودی حساب بانکی ساخته شده است. سطح تحصیلات پس از اینکه با کدگذاری مجدد به 7 طبقه تقسیم شد که ارزش بیسوادی صفر و ارزش دکتری 6 بوده است.
درآمد ماهیانه به همین صورت، بدون درآمد صفر، 4میلیون به بالا کد 6.
پس از کدگذ اری نوع شغلی به صورت رتبه‌ای بدین صورت در نظر گرفته شد که بیکارها صفر، کارگر ساده 1و کارفرما 6 .
محل سکونت منطقه12 کد 1 و منطقه یک کد 5 .
افراد دارای منزل اجاره‌ای نمره 1 ، ملکی 2 و را به خود اختصاص دادند.
قیمت خودروی شخصی کمتر از20 میلیون کد 1 ، 100 میلیون به بالا کد 4
همچنین موجودی حساب بانکی کمتر از10 میلیون کد 1 ، 100 میلیون به بالا کد4
متغیرهای فوق ترکیب شده و سپس اعداد بدست آمده را از روی دامنه که تفاضل بیشترین عدد مربوط به پایگاه اقتصادی – اجتماعی از کمترین عدد آن محاسبه شده، یه پنج طبقه فقیر، پایین ، متوسط، بالاو خیلی بالا تقسیم می کنیم و پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاسخگویان را مشخص می نماییم.
ترکیب متغیرهای مذکور در قالب یک مقیاس نشان می‌دهد که در حدود 5/13 درصد پاسخگویان از پایگاه اقتصادی- اجتماعی فقیر، 24 درصد پایین،29درصد متوسط ،25/25 درصد بالا و در حدود 25/8 درصدشان پایگاه اقتصادی- اجتماعی خیلی بالا برخوردار بودند.
متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی و معیارهای همسر گزینی به ترتیب در سطح سنجش ترتیبی و فاصله ای می باشند.بنابراین برای بررسی فرضیه فوق از آزمون F استفاده می کنیم که نتایج آن به قرار زیر می باشد.
در جداول زیر تاثیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی را بر معیارهای همسرگزینی به تفکیک جنسیت می یابیم.
جدول4-29- تحلیل واریانس معیارهای همسرگزینی برحسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی (برای مردان)

این مطلب را هم بخوانید :  سامانه پژوهشی - تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها- قسمت 8

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

متغیر مستقل متغیر وابسته (معیارهای همسرگزینی) منابع تغییر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری