بررسی نقش طبقه اقتصادی و اجتماعی بر معیارهای همسرگزینی- قسمت 4

بررسی نقش طبقه اقتصادی و اجتماعی بر معیارهای همسرگزینی- قسمت 4

جدول 4-21 : جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت مولفه های خصوصیات ظاهری به تفکیک جنسیت 108
جدول 4-21-1 : جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت مقیاس خصوصیات ظاهری به تفکیک جنسیت 108
جدول 4-21-2 : خلاصه جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت خصوصیات ظاهری به تفکیک جنسیت 109
جدول 4-22 : جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت مولفه های ویژگی های اجتماعی – فرهنگی به تفکیک جنسیت 110
جدول 4-22-1 : جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت مقیاس ویژگی های اجتماعی – فرهنگی به تفکیک جنسیت 111
جدول 4-22-2 : خلاصه جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت خصوصیات ظاهری به تفکیک جنسیت 111
جدول 4-23 : جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت مولفه های ویژگی های شخصیتی به تفکیک جنسیت 112
جدول 4-23-1 : جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت مقیاس ویژگی های شخصیتی به تفکیک جنسیت 113
جدول 4-23-2 : خلاصه جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت ویژگی های شخصیتی به تفکیک جنسیت 113
جدول 4-24 : جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت مولفه های ویژگی های روانی- عاطفی به تفکیک جنسیت 114
جدول 4-24-1 : جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت مقیاس ویژگی های شخصیتی به تفکیک جنسیت 114
جدول 4-24-2 : خلاصه جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت ویژگی های روانی – عاطفی به تفکیک جنسیت 115
جدول 4-25 : جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت مولفه های ویژگی های اقتصادی به تفکیک جنسیت 116
جدول 4-25-1 : جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت مقیاس ویژگی های اقتصادی به تفکیک جنسیت 116
جدول 4-25-2 : خلاصه جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت ویژگی های اقتصادی به تفکیک جنسیت 117
جدول 4-26 : جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت مولفه های ویژگی های مذهبی به تفکیک جنسیت 118
جدول 4-26-1 : جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت مقیاس ویژگی های شخصیتی به تفکیک جنسیت 118
جدول 4-26-2 : خلاصه جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت ویژگی های مذهبی به تفکیک جنسیت 119
جدول 4-27 : جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت مولفه های ویژگی های جغرافیایی به تفکیک جنسیت 120
جدول 4-27-1 : جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت مقیاس ویژگی های جغرافیایی به تفکیک جنسیت 120
جدول 4-27-2 : خلاصه جدول توزیع پاسخگویان براساس اهمیت ویژگی های روانی – عاطفی به تفکیک جنسیت 121
جدول 4-28 : جدول سطح معنی داری آزمون من ویتنی به تفکیک مولفه های معیارهایی همسر گزینی 122
جدول4-29- تحلیل واریانس معیارهای همسرگزینی برحسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی (برای مردان) 124
جدول 4- 30- تحلیل واریانس معیارهای همسرگزینی برحسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی (برای زنان) 132
جدول4-31- جدول خلاصه مدل رگرسیونی 145
جدول4-32- جدول تحلیل واریانس مدل رگرسیونی 145
جدول4-33- جدول ضرایب مدل رگرسیونی 145
فهرست نمودارها
موضوع صفحه
نمودار 4-1: نمودار توزیع پاسخگویان براساس جنسیت 88
نمودار 4-2: نمودار توزیع پاسخگویان براساس گروه سنی 89
نمودار 4-3: نمودار توزیع پاسخگویان براساس سطح تحصیلات 90
نمودار 4-4: نمودار توزیع پاسخگویان براساس درآمد ماهیانه 91
نمودار 4-5: نمودار توزیع پاسخگویان براساس نوع شغل 92
نمودار 4-6: نمودار توزیع پاسخگویان براساس محل سکونت 93
نمودار 4-7: نمودار توزیع پاسخگویان براساس نوع مسکن 94
نمودار 4-8 : نمودار توزیع پاسخگویان براساس خودروی شخصی 95

این مطلب را هم بخوانید :  سامانه پژوهشی -بررسی نقش طبقه اقتصادی و اجتماعی بر معیارهای همسرگزینی- قسمت 20

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت