بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز …

بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز  …
۷

A×C

۲۱/۱۱ns

۴۱/۲۱ns

۷

B×C

۹۷/۳۰ns

۸۷/۸۷*

۷

A×b×C

۵۶/۱۶

۲۵/۳۱

۵۶

خطای ازمایشی

۳۰/۱۱

۱۸/۱۴

ضریب تغییرات(%)

*و ** به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد ، عدم تفاوت معنی دار
۴-۳-۱ درصد پروتئین
طبق جدول تجزیه واریانس (۴-۴) پروتئین دانه سویا تحت تاًثیر اثرات رقم، محلول پاشی و بر هم کنش رقم + محلول پاشی و اثرات متقابل سه گانه قرار گرفت و در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شد. در تیمار تلقیح باکتری رقم ۰۳۳ بیشترین مقدار پروتئین مربوط به تیمار روی × آهن با میانگین ۵۶/۴۶ درصد پروتئین و کمترین مقدار مربوط به محلول پاشی آهن× منگنز با میانگین ۸۶/۳۳ درصد پروتئین می‌باشد. و نتایج در مورد تیمار تلقیح باکتری رقم الیت نشان داد که به ترتیب بیشترین و کمترین میزان پروتئین مربوط به محلول پاشی منگنز با میانگین ۸۳/۴۵ درصد و روی با میانگین ۳۳/۳۵ درصد بود. همچنین در تیمار عدم تلقیح در رقم الیت بالاترین درصد پروتئین متعلق به محلول پاشی همزمان روی + آهن + منگنز با میانگین ۵/۴۲ و کمترین میزان پروتئین مربوط به محلول پاشی آهن× منگنز با میانگین ۷۶/۳۰ درصد بود.
شکل ۴-۱۹ پاسخ میزان پروتئین رقم ۰۳۳ به اثر متقابل تلقیح در محلول پای عناصر
شکل۴-۲۰ پاسخ میزان پروتئین رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پای عناصر
۴-۳-۲ درصد روغن
نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها برای محتوای روغن دانه، حاکی از آن بود که صفت فوق تحت تاًثیر برهم کنش رقم و باکتری در( سطح احتمال ۵ درصد) و محلول پاشی در( سطح احتمال ۱ درصد) قرار گرفت. بطوری‌که مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و باکتری نشان دادکه بیشترین درصد روغن مربوط به تیمار تلقیح باکتری در رقم ۰۳۳ با میانگین ۹۱/۳۷ درصد و کمترین مقدار صفت فوق مربوط به تیمار عدم تلقیح باکتری در رقم الیت با میانگین ۹۵/۳۳ درصد بود. و همچنین مقایسه میانگین اثر ساده محلول پاشی نشان داد که در تیمار تلقیح باکتری در رقم ۰۳۳ بیشترین مقدار درصد روغن در محلول پاشی همزمان روی × آهن با میانگین ۷۵/۳۹ مشاهده شده است که نسبت به شاهد دارای اختلاف معنی داری می‌باشد.
 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت