بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از …

بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از  …

شکل ۴-۱۲ پاسخ عملکرد بیولوژیک رقم ۰۳۳ به اثر متقابل تلقیح و عدم تلقیح در محلول پاشی عناصر
شکل ۴-۱۳ پاسخ عملکرد بیولوژیک رقم الیت به اثر متقابل تلقیح و عدم تلقیح در محلول پاشی عناصر
۴-۲-۳ شاخص برداشت
رقم، باکتری و محلول پاشی قرار گرفت و بر هم کنش رقم‌×‌محلول پاشی ، باکتری× محلول پاشی، رقم ، محلول پاشی و اثرات متقابل سه گانه معنی دار شد که در این بین در رقم ۰۳۳ تلقیح شده با باکتری بیشترین میزان شاخص برداشت مربوط به تیمار محلول پاشی روی + آهن + منگنز با میانگین ۹۶/۳۹ درصد و کمترین میزان مربوط به تیمار محلول پاشی همزمان روی + منگنز با میانگین ۹۶/۱۳ درصد بود و همچنین در عدم تلقیح رقم ۰۳۳ بیشترین مقدار شاخص برداشت مربوط به محلول پاشی همزمان روی + منگنز با میانگین ۲۶/۲۳ و کمترین مقدار در تیمار محلول پاشی منگنز با میانگین ۳۳/۱۱ مشاهده شد.
در رقم الیت تلقیح شده بیشترین میزان و کمترین میزان شاخص برداشت به ترتیب مربوط به تیمار آهن + منگنز با میانگین ۵۴/۳۰ درصد و محلول پاشی آهن با میانگین ۵۶/۱۴ درصد مشاهده شد. و در تیمار عدم تلقیح بیشترین شاخص برداشت مربوط به محلول پاشی همزمان روی‌‌+ آهن + منگنز با میانگین ۸۷/۲۵ درصد و کمترین مقدار مربوط به محلول پاشی آهن با میانگین ۷۶/۱۳ می‌باشد.
شکل۴-۱۴ پاسخ شاخص برداشت در رقم ۰۳۳ به اثرات متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر
شکل ۴-۱۵ پاسخ شاخص برداشت در رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر
۴-۲-۴ تعداد غلاف در بوته
بر اساس نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس ( جدول‌۴-۱) تعداد غلاف در بوته تحت تاًثیر تیمار‌ محلول پاشی قرار می‌گیرد و تیمار رقم، تلقیح و عدم تلقیح باکتری و اثر متقابل آن‌ها بر این صفت تاًثیر معنی داری نداشته است. و در این بین بیشترین مقدار غلاف در بوته مربوط به محلول پاشی آهن بود با میانگین ۵۸/۲۰ غلاف که نسبت به شاهد ۱۳ درصد افزایش نشان داد.
شکل ۴-۶‌۱پاسخ تعداد غلاف در بوته به اثر ساده محلول پاشی
۴-۲-۵ تعداد دانه در بوته
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد (۴-۱ ) که تعداد دانه در بوته تحت تاًثیر رقم، تلقیح و عدم تلقیح باکتری و اثر متقابل آن‌ها قرار نمی‌‌گیرد و تاًثیر معنی داری نداشته است و تنها تحت تاًثیر محلول پاشی قرار گرفت و در این بین بیشترین مقدار تعداد دانه در بوته مربوط به تیمار روی + منگنز با میانگین ۳۳/۴۵ دانه می‌باشد که نسبت به شاهد اقزایش ۱۶ درصدی نشان داد.
شکل۴-۱۷ پاسخ تعداد دانه در بوته به اثر ساده محلول پاشی عناصر
۴-۲-۶ وزن هزار دانه
با استناد به جدول تجزیه واریانس ( جدول‌۴-۱) محلول پاشی عناصر ریز بر وزن هزار دانه تاًثیر معنی داری داشته است این در حالی بود که بین تیمارهای رقم و تلقیح و عدم تلقیح باکنری و همچنین اثر متقابل آن‌ها تاًثیر معنی داری بر صفت وزن هزار دانه نداشته است. در این بین وزن هزار دانه تحت تاًثیر تیمار سه گانه روی+ آهن+ منگنز بیشترین مقدار را با میانگین ۰۶/۱۸۹ که نسبت به شاهد افزایش ۹۱/۱۷ درصدی نشان داد و کمترین مقدار مربوط به تیمار محلول پاشی منگنز با میانگین ۴۶/۱۵۹ نشان داد. که بین این تیمارها و تیمار آهن، روی‌+‌ منگنز و روی تفاوت معنی داری نشان نداد.
شکل۴-۱۸ پاسخ وزن هزار دانه به محلول پاشی عناصر
۴-۲-۷ همبستگی صفات عملکرد و اجزای عملکرد
بررسی جدول ضریب همبستگی (۴-۳) نشان داد که صفات وزن هزار دانه، تعداد کل غلاف، شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه داشته اند. عملکرد بیولوژیک با (**۹۳/۰ r = ) بیشترین و وزن هزار د انه با ( *۲۲/۰ r= ) کمترین همبستگی را با عملکرد دانه داشته اند.
جدول ۴-۵ ضریب همبستگی عملکرد و اجزا عملکرد (۹۶n=)

مدیر سایت

عملکرد دانه
(۱)
وزن هزار دانه
(۲)
تعدادکل دانه
(۳)
تعداد کل غلاف
(۴)
شاخص برداشت
(۵)
عملکرد بیولوژیک
(۶)