بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، …

بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی،  …

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادها ( جدول ۴-۱) تیمار‌های باکتری، اثرات متقابل باکتری × محلول پاشی و اثرات متقابل سه گانه بر روی سرعت رشد گیاه اثر مثبت و معنی داری داشته است بطوریکه مقایسه میانگین داده ها برای صفت فوق نشان داد که برای رقم ۰۳۳ به ترتیب محلول پاشی روی با میانگین ۲۸/۸ و منگنز با میانگین ۹/۳ بیشترین و کمترین تاًثیر را بر صفت فوق داشته اند( شکل ۴-۶)
و نیز در رقم الیت محلول پاشی همزمان آهن‌ + ‌منگنز و منگنز به ترتیب بیشترین و کمترین تاًثیر را بر صفت فوق داشته اند.
شکل۴-۵ پاسخ سرعت رشد محصول رقم ۰۳۳ به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر
شکل ۴-۶ پاسخ سرعت رشد محصول رقم ۰۳۳ به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر
۴-۱- ۴ سرعت رشد نسبی (RGR )
تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد سرعت رشد نسبی تحت تاًثیر رقم، محلول پاشی اثرات متقابل رقم × محلول پاشی، باکتری × محلول پاشی و اثرات متقابل سه گانه معنی دار شد. که در رقم ۰۳۳ محلول پاشی همزمان روی‌+ ‌منگنز با میانگین ۸۵/۰ بیشترین و محلول پاشی روی با میانگین ۱۲/۰ کمترین اثر را بر صفت فوق داشته اند و نیز در رقم الیت محلول پاشی منگنز با میانگین ۵۴/۰ و محلول پاشی همزمان آهن+ منگنز با میانگین ۱۸/۰ به ترتیب بیشترین و کمترین تاًثیر را بر سرعت رشد نسبی محصول داشته اند
شکل۴-۷ پاسخ سرعت رشد محصول رقم ۰۳۳ به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر
شکل۴-۸ پاسخ سرعت رشد محصول رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر
۴-۴-۵ سرعت جذب خالص (NAR)
جدول تجزیه واریانس دادها نشان داد ( جدول ۴-۱) در تیمار تلقیح رقم ۰۳۳ بیشترین سرعت جذب خالص مربوط به محلول پاشی آهن با میانگین ۱/۲ و کمترین مربوط به محلول پاشی همزمان روی + آهن + منگنز با میانگین ۰۱/۱ می‌باشد. و در تیمار عدم تلقیح رقم ۰۳۳ به ترتیب بیشترین و کمترین سرعت جذب خالص مربوط به محلول پاشی آهن با میانگین ۲ و محلول پاشی منگنز با میانگین ۷/۰ است.
و در تیمار تلقیح باکتری رقم الیت بیشترین سرعت جذب خالص مربوط محلول پاشی آهن + منگنز با میانگین۳/۲ و کمترین مربوط به محلول پاشی منگنز با میانگین ۲/۱ می‌باشد و در تیمار عدم تلقیح رقم الیت به ترتیب بیشترین و کمترین سرعت حذب مربوط آهن + منگنر با میانگین ۳/۲ و محلول پاشی منگنز با میانگین ۶/۰ مشاهده شد.
شکل۴-۱۰ پاسخ سرعت رشد محصول رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر
۴-۱-۶ همبستگی شاخص های رشدی
بررسی جدول ضرایب همبستگی (جدول ۴- ۳) نشان داد که تمامیشاخص ها به جز سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه داشته اند. صفات دوام سطح برگ با (**۲۵/۰ (r= بیشترین و سرعت جذب خالص با ( *۲۰/۰(r= کمترین میزان همبستگی را با عملکرد دانه داشته‌اند.
جدول (۴-۳) ضریب همبستگی شاخص‌های رشدی با عملکرد دانه (۹۶= (n

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت

RGR
(۶)
LAD
(۵)
CGR
(۴)
NAR
(۳)
LAI
(۲)
عملکرد دانه
(۱)