علمی : بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز …

علمی :
بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز  …

NAR= CGR/LAI
RGR=(LnW2-LnW1)/(T2-T1)
۳-۸-۲- نمونه برداری در برداشت نهایی
بوته های سویا پس از رسیدگی فیزیولوژیکی برداشت شدند و به منظور اندازه گیری عملکرد و اجزایی عملکرد به آزمایشگاه انتقال یافت. صفات مورد اندازه گیری شامل: ارتفاع گیاه، تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد غلاف در بوته، ، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه بود.
برای اندازه گیری وزن هزار دانه گیاه، نمونه ۱۰۰ تایی از بذور هر کرت آزمایشی جدا شده و پس از خشک شدن در دمای ۷۵ درجه سانتیگراد به مدت ۴۸ ساعت و رسیدن به رطوبت ۱۳% با ترازوی با دقت ۰۱/۰ گرم وزن شدند سپس وزن بذور ۱۰۰ تایی به ۱۰۰۰ تایی تعمیم داده شد.
۳-۸-۳- اندازه گیری روغن دانه
دانه با رطوبت ۱۳% آسیاب شده و ۲ گرم از هر نمونه جهت اندازه گیری روغن دانه توسط دستگاه سوکسله انجام گرفت.
۳-۸-۴- اندازه گیری پروتئین دانه
جهت تعیین درصد نیتروژن دانه نیز از هر تیمار مقدار۲/۰ گرم نمونه آسیاب شده را به همراه ۱۰ میلی گرم اسی سولفوریک و قرص دایجست، با زمان بندی حرارتی در دستگاه دایجست با افزایش تدریجی دما تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد قرار داده شد و سپس توسط دستگاه کجلتک درصد نیتروژن دانه تعیین گردید و به منظور محاسبه پروتئین دانه در ضریب تبدیل ۵٫۷۱ (FAO,2013,) ضرب شد.
۳-۹- تجزیه و تحلیل داده‌ها
جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها پس از ثبت آن‌ها در صفحه گستر Excel از نرم افزارSAS استفاده شد و برای مقایسه میانگین آنها از نرم افزار MATATC استفاده شد. تجزیه واریانس صفات بر اساس آزمایش کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل نصادفی و مقایسه میانگین بر اساس آزمون) LSD ( در سطح ۵ درصد انجام شد. رسم نمودارها نیز با استفاده ار نرم افرار Excelصورت گرفت.
فصل چهارم
نتایج
۴-۱ شاخص‌های رشدی
۴-۱-۱ شاخص سطح برگ(LAI)
بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادها (جدول ۴-۱) برهم کنش تیمارهای رقم، تلقیح و عدم تلقیح باکتری و محلول پاشی در سطح احتمال ۱درصد معنی دار شد که در تیمار تلقیح باکتری در رقم ۰۳۳ محلول پاشی آهن + منگنز با میانگین ۲/۴ بیشترین تاًثیر و محلول پاشی آهن با میانگین ۳/۳ کمترین تاثیر را بر صفت فوق نشان داد( شکل ۴-۱) و در تیمار عدم تلقیح رقم ۰۳۳ محلول پاشی روی + آهن + منگنر با میانگین ۱/۴ و محلول پاشی روی + آهن با میانگین ۹/۱ کمترین تاًثیر را بر صفت فوق نشان داد( شکل ۴-۱)
جدول ۴-۱: تجزیه واریانس شاخص‌های رشدی در دو رقم سویا

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

RGR LAD CGR NAR lAI درجه آزادی منابع تغییر
۰۰۰۰۵/۰ns ns01/0 ۳۳/۰ns ۰۲/۰ns ۰۴/۰ns ۲ تکرار