بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و …

بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و  …

۳-۴-۱- تیمارهای مورد استفاده
۳-۴-۱-۱- عامل اصلی
A1 رقم ۰۳۳
A2 رقم الیت
۳-۴-۱-۲- عامل فرعی
B1 تلقیح با باکتری
B2 عدم تلقیح
۳-۴-۱-۳- عامل فرعی فرعی
C1 روی
C2 آهن
C3 منگنز
C4 روی+ آهن
C5 روی+منگنز
C6 آهن+ منگنز
C7 روی+آهن+منگنز
C8 شاهد
۳-۵- اجرای طرح
آزمایش به صورت کرت‌های‌ دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با سه تکرار با آماده سازی زمین آغاز شد. عملیات کا‌شت در کرت‌هایی به مساحت ۷ متر مربع با فاصله ردیف ۵۰ سانتیمتر و فاصله روی ردیف ۵ سانتیمتر انجام گرفت. تیمارها شامل دو رقم ۰۳۳ و الیت به عنوان تیمار اصلی و کود زیستی نیتروکسین به عنوان کرت یک‌بار خرد شده و تیمار محلول پاشی عناصر ریز ( روی، آهن و منگنز) به عنوان کرت دو بار خرد شده در سه تکرار می‌باشند.
۳-۵-۱- نحوی تیمار کود زیستی و محلول پاشی عناصر کم مصرف
۱-کود زیستی (نیتروکسین) به میزان ۴ لیتر در ۱۰۰۰ متر با دو سطح شاهد و همراه با آب آبیاری در مراحل اولیه.
۲-عناصر ریز به صورت سولفات روی، کلرید آهن و کلرید منگنز از طریق محلول پاشی در دو مرحله (هشت برگی و ظهور غلاف) اعمال شد.
۳-۶- آماده سازی زمین و کشت بذر
برای تهیه زمین یک مرتبه شخم در پاییزه و دو مرتبه دیسک عمود برهم در بهار زده شد و سپس یک روز قبل از کاشت زمین به روش قطره ای آبیاری شد و پس از تلقیح بذر با باکتری نسبت به کشت آن به صورن هیرم کاری در شیار های ایجاد شده در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۹۲ اقدام گردید.
۳-۷- عملیات داشت
۳-۷-۱- آبیاری
اولین نوبت آبیاری قبل از کاشت به منظور رسیدن به رطوبت لازم برای جوانه زنی انجام شد. آبیاری بعدی بلافاصله بعد از کاشت انجام گرفت. سیستم آبیاری مورد استفاده در آزمایش بصورت قطره ای بود که به این منظور تیپ‌ها در سراسر مزرعه با فاصله ۵۰ سانتی متری کار گذاشته شدند. در طی فصل رشد با توجه به نیاز گیاه زراعی و شرایط اقلیمی، آبیاری قطره‌ای هرسه روز انجام شد. با فرا رسیدن رسیدگی فیزیولوژیک ، آبیاری قطع شد تا بذرها جهت برداشت آماده شوند.
۳-۷-۲‌-واکاری
پس از اینکه بوته ها به مرحله دو برگی رسیدند، در نقاطی که سبز شدن با مشکل مواجه شده بود واکاری انجام شد.
۳-۷-۳- تنک کردن
در هنگام کاشت به منظور اطمینان از تراکم مناسب، بذور بیشتری داخل شیارها کاشته شد و با توجه به فاصله‌ای که بین بوته‌ها در نظر گرفته شده بود پس از اینکه بوته ها به مرحله ۴ برگی رسیدند با در نظر گرفتن فاصله ۵-۳ سانتیمتر بین خطوط، بقیه بوته ها از خاک خارج شدند.
۳-۷-۴- مبارزه با علف های هرز و آفات
عملیات وجین در زمان های لازم انجام گرفت. در طی آزمایش میزان آفات در حدی بود که ضرورتی برای کنترل نبود.
۳-۸‌- نمونه برداری و اندازه گیری مورد بررسی صفات
۳-۸-۱- نمونه برداری جهت تعیین صفات
به منظور بررسی عوامل موثر بر رشد سویا در مزرعه، هر ۲۰ روز یک بار جهت اندازه گیری شاخص های رشدی نمونه گیری با انتخاب ۲ بوته از هر کرت انجام شد. بوته ها پس از کف بر شدن به آزمایشگاه منتقل وسپس ارتفا ع بوته، تعداد برگ، سطح برگ و وزن تر بوته اندازه گیری و سپس به آون منتقل شدن پس از ۴۸ ساعت در دمای ۷۵ درجه سانتی گراد خشک و سپس وزن آنها محاسبه گردید. در هر بار نمونه گیری شاخص سطح برگ توسط دستگاه Leaft Area Meter اندازه گیری و سپس برای یک متر مربع سطح زمین حاسبه شد. با توجه به ورن خشک بدست آمده در هر نوبت نمونه گیری، ماده خشک تولیدی(TWD)،سرعت رشد محصول(CGR)،سرعت رشد نسبی(RGR) و سرعت جذب خالص(NAR) محاسبه گردید.
LAI= (LA*D)/10000
CGR=(W2-W1)/(T2-T1)*D

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت