سامانه پژوهشی – بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، …

سامانه پژوهشی – 
بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی،  …
قابل جذب (میلی گرم در کیلوگرم)

درصد (m.mohs/cm)

رس

سیلت

شن

۵۰٫۴۷a

aAA

۱٫۱۲

۳٫۶۳

۳۶۷٫۳

۱۲٫۳

۳٫۴۸

۱۹٫۳%

۱٫۴

۷٫۵

رس سیلتی

۴۷٫۳

۴۲٫۱

۱۰٫۶

جدول ۳-۱- میانگین نتایج تجزیه خاک مزرعه قبل ازا جرای آزمایش
۳-۲-۱- نیتروژن خاک
میزان نیتروژن کل به روش کجلدال اندازه گیری شد. ابتدا به نمونه خاک مخلوط کاتالیزور، آب مقطر و اسید سولفوریک غلیظ اضافه شد. پس از طی مراحل هضم و تقطیر، به وسیله اسید کلریدریک ۰۱/۰ نرمال تیتراسیون انجام و درصد ازت یک گرم خاک برآورد شد (احیایی و بهبهانی زاده، ۱۳۷۲).
۳-۲-۲- فسفر خاک
فسفر خاک به روش اولسن استخراج شد. در این روش عصاره گیری به وسیله بی کربنات سدیم ۵/۰ نرمال در ۵/۸PH= عصاره گیری شد. سپس با اضافه کردن معرف‌های اسید آسکوربیک، اسید سولفوریک، مولیبدات آمونیوم و آنتیموان تارتارات رنگ آبی نمود و توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل ۷۰ در طول موج ۷۲۰ نانومتر اندازه گیری شد
۳-۲-۳- پتانسیم تبادلی خاک
در این روش ابتدا خاک با استات آمونیوم عصاره گیری شد. سپس از عصاره مذکور میزان پتاسیم تیادلی توسط دستگاه فلیم فتومتر اندازه گیری شد.
۳-۲-۴- عناصر کم مصرف
فرم قابل جذب عناصر کم مصرف توسط محلول دی تی پی آ (DTPA) 005/0 مولار به همراه کلرید کلسیم ۰۱/۰ مولار و ۱/۰ مول تری اتانول آمین در ۳/۷Ph= عصاره گیری شد. سپس غلطت آهن، منگنز، روی و مس از عصاره حاصل توسط دستگاه جذب اتمیک قرائت شد ( لیندیسای و همکاران، ۱۹۷۸).
۳-۳- تعیین بافت خاک
بافت خاک از روش هیدرومتری تعیین شد (وسترمن، ۱۹۹۰). در این روش پس از پراکنده نمودن ذرات خاک مقدار نسبی گروه‌های مختلف اندازه ذرات ( درصد شن، سیلت و رس) تعیین شد وسپس با استفاده از مثلث بافت، کلاس بافت خاک مشخص گردید.
۳-۴- طرح آماری
آزمایش به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با ۳ عامل در سه تکرار در کرت هایی به ابعاد ۷ متر در ۹۶ کرت و زمینی به مساحت ۱۲۰۰ متر انجام شد. عامل اصلی شامل دو رقم سویا، عامل فرعی در ۲ سطح شامل تلقیح و عدم تلقیح با نیتروکسین و عامل فرعی در فرعی ۷ سطح محلول پاشی عناصر ریز مغذی شامل روی، اهن و منگنز و ترکیبی از (روی+ آهن، روی + منگنز، منگنز+ آهن و روی + آهن + منگنز) در نظر گرفته شد.

مدیر سایت