بررسی اثرات ارتباطات مبتنی بر همکاری بر ایجاد قابلیت ‌های مرتبط با بازار و معیارهای …

بررسی اثرات ارتباطات مبتنی بر همکاری بر ایجاد قابلیت ‌های مرتبط با بازار و معیارهای …

 • هماهنگی با تغییر شرایط و هشیاری نسبت به تغییرات محیطی
 • واحدهای صنعتی برای آن‌که از رقبایشان عقب نمانند باید بتوانند با تغییر شرایط جامعه و تغییرات تکنولوژیکی، به‌سرعت محصولات و خدماتشان را با محیط متغیرشان وفق دهند و از به‌کارگیری دانش روز، مهارت‌های موردنیاز و نیز اجرای تکنولوژی‌های جدید در حوزه‌ی صنعت غافل نشوند. نتیجه‌ی این هشیاری نسبت به تغییرات، آگاهی نسبت به وضع موجود، پرورش نقاط قوت، رفع نقاط ضعف و درنتیجه افزایش کیفیت معیارهای عملکرد رابطه‌ای و بهره‌وری و سودآوری خواهد بود.
  ۵-۴-۲- پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی

  دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  1. انجام پژوهش‌های مشابه در بخش‌های خدماتی

  بخش‌های خدماتی شامل شرکت‌های کارگزاری بورس، بیمه، بانک، مراکز بهداشتی درمانی، گردشگری و … است. به پژوهشگران توصیه می‌شود مطالعات مشابه را در بخش‌های خدماتی انجام دهند و نتایج به‌دست‌آمده در آن بخش‌ها را با نتایج پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار دهند.

  1. بررسی سایر معیارهای عملکرد رابطه‌ای

  در پژوهش حاضر، سه بعد عملکرد رابطه‌ای (مالی، متمرکز بر مشتری، همکاری مشتری) مورد بررسی قرار گرفت. حال آن‌که با گسترش مدل پیشنهادی، محققان می‌توانند یک دیدگاه جامع‌تر از ارزیابی معیارهای عملکرد را ایجاد کنند. به‌عنوان‌مثال، مطالعات اخیر بر روی مزیت رقابتی، برابری مارک تجاری را به‌عنوان دارایی رابطه‌ای مهم، تصور می‌کند. تحقیقات آینده می‌تواند ارتباط بین ارتباطات مبتنی بر همکاری و برابری مارک تجاری و هم‌چنین دارایی‌های رابطه‌ای مهم دیگر را تعیین کند.

  1. بررسی سایر قابلیت‌های سازمانی

  در این پژوهش، اهمیت تنها دو بعد از قابلیت سازمانی (قابلیت پیوند با بازار و قابلیت بازاریابی) در ارتباط بین ارتباطات مبتنی بر همکاری و پیامدهای عملکرد رابطه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. در خارج از دیدگاه بازاریابی، قابلیت‌های مختلف سازمانی (مانند نوآوری و قابلیت‌های مدیریت دانش) که ناشی از دیدگاه‌های نظری مختلف می‌باشد، مورد بحث قرار گرفته‌اند. تحقیقات آینده می‌تواند تأثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر روی قابلیت‌های مرتبط سازمانی دیگر را بررسی کند.

  این مطلب را هم بخوانید :  دسترسی متن کامل - تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در ...

  1. در نظر گرفتن تأثیر عوامل صنعتی و محیطی

  در این پژوهش به دلیل پرهیز از پیچیدگی مدل اثر واسطه پویایی محیطی، نا اطمینانی محیطی و ویژگی‌های صنعت در رابطه بین ارتباطات مبتنی بر همکاری و قابلیت‌های مرتبط با بازاریابی مورد بررسی قرار نگرفتند. بنابراین بر مبنای دیدگاه مربوطه، پیشنهاد می‌شود تحقیقات آینده تأثیر عوامل صنعتی و محیطی را برای درک بهتر نقش ارتباطات مبتنی بر همکاری در ایجاد قابلیت‌های مرتبط با بازار، وارد مدل کند.

  1. بررسی ارتباط بین متغیرها از طریق دیدگاه مبتنی بر فرایند

  این پژوهش اثرات ارتباطات مبتنی بر همکاری بر روی معیارهای عملکرد رابطه‌ای را از طریق دیدگاه رابطه‌ای بررسی کرده است. تحقیقات آینده می‌تواند دیدگاه مبتنی بر فرایند را برای پیوند دادن مسائل ارتباطات مبتنی بر همکاری و فرایندهای اساسی تجاری اتخاذ کند.

  1. بررسی نقش تعدیل‌کنندگی متغیرهای جمعیت شناختی

  در بررسی روابط بین ارتباطات مبتنی بر همکاری و معیارهای عملکرد رابطه‌ای، متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن، جنسیت، وضعیت تأهل و سطح تحصیلات می‌توانند به‌عنوان متغیر تغییر تعدیل‌کننده بر میزان یا جهت رابطه بین ارتباطات مبتنی بر همکاری و معیارهای عملکرد رابطه‌ای مؤثر باشند، ازاین‌رو به سایر پژوهشگران توصیه می‌شود که نقش تعدیل‌کنندگی این متغیرها را نیز مورد بررسی قرار دهند.
  ۵-۵- محدودیت‌های تحقیق
  هر پژوهشی با محدودیت‌هایی مواجه است. در این پژوهش نیز محدودیت‌هایی بر سر راه محقق وجود داشته است. این محدودیت‌ها عبارت‌اند از:
  مقیاس سنجش: یکی از محدودیت‌های پژوهش حاضر مربوط به مقیاس سنجش ارتباطات مبتنی بر همکاری است. این متغیر چندجانبه بوده و در این پژوهش برای سنجش آن، تنها به ابعادی چون: فراوانی، بازخورد متقابل، تشریفات و عقلانیت توجه شده است.
  تعداد کم مطالعات داخلی انجام‌شده: با توجه به تعداد کم مطالعات داخلی انجام‌شده در مورد برخی از متغیرهای پژوهش از قبیل ارتباطات مبتنی بر همکاری، امکان مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه انجام‌شده در این زمینه وجود ندارد.
  محدود کردن تحقیق به واحدهای صنعتی استان زنجان: محدودیت دیگر پژوهش، این است که پژوهش حاضر ازلحاظ قلمرو مکانی، محدود به واحدهای صنعتی در سطح استان زنجان است؛ که امکان دارد نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج تحقیقات انجام‌شده در واحدهای صنعتی سایر نقاط کشور متفاوت باشد.
  محافظه‌کاری در پاسخ به سؤالات پرسشنامه‌ها: برخی از واحدهای صنعتی و مدیران ارشد و میانی آنان به خاطر رعایت برخی از قوانین سازمانی، محافظه‌کارانه عمل کرده و حاضر به همکاری نشدند. شاید با عدم محافظه‌کاری و همکاری بیشتر کارکنان و واحدهای صنعتی، نتایج به‌دست‌آمده برای پژوهش، بهتر می‌توانست اهداف تحقیق را نمایان سازد.
  ارتباط ضعیف علم و صنعت: عدم آشنایی کامل پاسخگویان با مفاهیمی چون قابلیت بازاریابی حاکی از ارتباط ضعیف علم و صنعت است، که در دنیای رو به رشد کنونی دور از انتظار می‌باشد.
  عدم دسترسی به مدیران ارشد یا میانی: ماهیت پرسشنامه‌های مورد استفاده در تحقیق ایجاب می‌نمود که پرسشنامه‌های موصوف توسط افراد خاصی مانند مدیران ارشد و میانی شرکت‌ها تکمیل گردند، اما به علت عدم دسترسی به برخی از مدیران، این کار توسط جایگزین آن‌ها انجام گردید.
  ۵-۶- خلاصه و جمع‌بندی فصل پنجم
  در این فصل از پایان‌نامه به بحث و نتیجه‌گیری پیرامون یافته‌های حاصل از فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد. به‌طورکلی این نتیجه به دست آمد که ارتباط بین ارتباطات مبتنی بر همکاری و معیارهای عملکرد رابطه‌ای (متمرکز بر مشتری، همکاری مشتری و مالی) غیرمستقیم و شرطی است. در ادامه پیشنهادهای کاربردی برای مدیران واحدهای صنعتی به‌ویژه مدیران بازاریابی و پیشنهاد‌هایی برای پژوهشگران آتی ارائه گردید. در پایان نیز محدودیت‌های تحقیق مطرح شد.
  منابع و مآخذ

  این مطلب را هم بخوانید :  مقاله دانشگاهی - بررسی اثرات ارتباطات مبتنی بر همکاری بر ایجاد قابلیت ‌های مرتبط با بازار ...

  مدیر سایت