بررسی اثرات ارتباطات مبتنی بر همکاری بر ایجاد قابلیت ‌های مرتبط با بازار …

بررسی اثرات ارتباطات مبتنی بر همکاری بر ایجاد قابلیت ‌های مرتبط با بازار  …

عملکرد مالی

۷۵۱/۲

۲

۲۵۳/۰

منبع: یافته‌های تحقیق
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ۴-۳۲، ازآنجایی‌که سطح معناداری به‌دست‌آمده برای کلیه متغیرهای پژوهش، مقداری بزرگ‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد لذا دلیلی برای رد فرض صفر وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان اذعان داشت که بین متغیرهای پژوهش و نوع شرکت رابطه معناداری وجود ندارد، به عبارتی تفاوت معناداری بین متغیرهای پژوهش نسبت به نوع شرکت‌ها وجود ندارد. ارتباطات مبتنی بر همکاری، قابلیت پیوند با بازار، قابلیت بازاریابی، عملکرد متمرکز بر مشتری، عملکرد همکاری مشتری و عملکرد مالی در شرکت‌های (سهامی خاص، سهامی عام و تضامنی) متفاوت از یکدیگر نمی‌باشد.
۴-۶-۲- آزمون من- ویتنی و ویلکاکسون
با این آزمون‌ها می‌خواهیم فرضیه صفری که می‌گوید دو نمونه مستقل از جمعیت یکسان نتیجه می‌شود را بررسی نماییم. امتیاز این آزمون نسبت به آزمون نمونه‌های مستقل t این است که در اینجا نرمال بودن فرض نشده است و از متغیرهای ترتیبی برای آزمون می‌توان استفاده کرد. زیرا میانگین متغیری که در مقیاس ترتیبی اندازه‌گیری شده باشد، به علت یکسان نبودن فاصله واحدها، معنی و مفهوم واقعی میانگین را نخواهد داشت (البته می‌توان میانگین رتبه‌ها را به دست آورد). بنابراین به‌طور دقیق نمی‌توان برای مقایسه دو گروه مستقل از آزمون t استیودنت استفاده نمود. بدین‌جهت آزمون من- ویتنی جایگزین آزمون t می‌شود.
این آزمون برای تشخیص تفاوت بین دو جامعه با استفاده از نمونه‌های تصادفی که از همان جامعه انتخاب شده است و درصورتی‌که مقیاس اندازه‌گیری صفت متغیر مورد مطالعه به‌صورت مقیاس ترتیبی باشد، به کار برده می‌شود. در اینجا هم هدف آن است که بدانیم بین دو گروه شرکت تجاری و تولیدی ازلحاظ متغیرهای مورد نظر با هم فرق معنی‌داری دارند؟
جدول (۴-۳۳): میانگین رتبه‌های حاصل از آزمون من- ویتنی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت

گروه تعداد افراد ارتباطات مبتنی بر همکاری قابلیت پیوند با بازار قابلیت بازاریابی عملکرد متمرکز بر مشتریان عملکرد همکاری مشتری عملکرد مالی
تجاری ۲۸ ۴۴/۵۵ ۷۷/۵۰ ۰۰/۵۲ ۲۳/۵۳ ۱۶/۴۸ ۵۴/۴۹
تولیدی