تحقيق – بررسی اثرات ارتباطات مبتنی بر همکاری بر ایجاد قابلیت ‌های مرتبط با بازار …

تحقيق – 
بررسی اثرات ارتباطات مبتنی بر همکاری بر ایجاد قابلیت ‌های مرتبط با بازار  …
قابلیت پیوند با بازار (MLC)

عملکرد همکاری مشتری (CCP)

۱۰۹/۰

۱۰۹/۰

قابلیت پیوند با بازار (MLC)

عملکرد متمرکز بر مشتری (CFP)

۵۰۰/۰

۵۰۰/۰

قابلیت پیوند با بازار (MLC)

عملکرد مالی (FP)

۲۰۱/۰

۲۰۱/۰

منبع: یافته‌های تحقیق
همان‌طور که در جدول ۴-۳۰ نشان داده شده، بیشترین اثر کل مربوط به مسیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر قابلیت بازاریابی با مقدار ۷۱۳/۰ می‌باشد و کمترین مقدار به‌دست‌آمده مربوط به مسیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد متمرکز بر مشتری با مقدار ۱۰۰/۰ می‌باشد.
نقش واسط قابلیت پیوند با بازار و قابلیت بازاریابی در روابط بین ارتباطات مبتنی بر همکاری عملکرد همکاری مشتری، و هم‌چنین در روابط بین ارتباطات مبتنی بر همکاری و عملکرد متمرکز بر مشتری با توجه به بزرگ‌تر بودن ضریب رگرسیونی اثرات غیرمستقیم از اثرات مستقیم مورد تائید واقع شد. هم‌چنین با توجه به این‌که قدر مطلق ضریب رگرسیونی اثرات غیرمستقیم ارتباطات مبتنی بر همکاری بر عملکرد مالی بزرگ‌تر از ضریب رگرسیونی اثرات مستقیم آن است، پس متغیرهای قابلیت پیوند با بازار و قابلیت بازاریابی در روابط بین ارتباطات مبتنی بر همکاری و عملکرد مالی به‌عنوان واسطه عمل می‌کنند؛ بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ارتباط بین ارتباطات مبتنی بر همکاری و عملکرد (همکاری مشتری، متمرکز بر مشتری، مالی) غیرمستقیم و شرطی است.
۴-۶- تحلیل‌های‌ مقایسه‌ای
۴-۶-۱- آزمون کروسکال- والیس
با استفاده از آنالیز واریانس می‌توان میانگین سه یا بیش‌تر از سه گروه را مقایسه کرد. در آزمون آنالیز واریانس فرض‌هایی را می‌پذیریم که همیشه برقرار نیستند. برای مقایسه میانگین چند گروه در موقعیت‌هایی که داده‌ها نرمال نیستند و یا اینکه مقیاس اندازه‌گیری ما رتبه‌ای است از آزمون ناپارامتریک کروسکال- والیس که معادل تحلیل واریانس است، استفاده می‌شود. در این آزمون سعی می‌شود که وضعیت یک متغیر در بین چندین گروه مستقل مقایسه و ارزیابی شود. در پژوهش حاضر با توجه به رتبه‌ای بودن مقیاس سنجش متغیرها با استفاده از آزمون کروسکال- والیس به کمک نرم‌افزار SPSS می‌خواهیم بررسی نماییم که نوع شرکت (سهامی عام، سهامی خاص و تضامنی) بین متغیرهای پژوهش تفاوت معنادار ایجاد می‌کند یا نه. فرضیه صفر در این آزمون تأکید بر عدم اختلاف بین گروه‌ها دارد. اطلاعات مربوط به آزمون کروسکال- والیس در جداول ۴-۳۱ و ۴-۳۲ ارائه شده است.
جدول (۴-۳۱): میانگین رتبه‌های حاصل از آزمون کروسکال- والیس

این مطلب را هم بخوانید :  فايل دانشگاهی - بررسی اثرات ارتباطات مبتنی بر همکاری بر ایجاد قابلیت ‌های مرتبط با ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

گروه تعداد افراد ارتباطات مبتنی بر همکاری قابلیت پیوند با بازار