بررسی اثرات ارتباطات مبتنی بر همکاری بر ایجاد قابلیت ‌های مرتبط با بازار …

بررسی اثرات ارتباطات مبتنی بر همکاری بر ایجاد قابلیت ‌های مرتبط با بازار  …

  1. ضریب تعیین ()

مقدار این ضریب از ۰ تا ۱ متغیر است که مقادیر بزرگ‌تر، مطلوب‌تر است. چن (۱۹۸۸) مقادیر نزدیک به ۶۷/۰ را مطلوب، نزدیک به ۳۳/۰ را معمولی و نزدیک به ۱۹/۰ را ضعیف ارزیابی می‌نماید. اعداد دورن سازه (دایره) بیانگر مقادیر برای متغیرهای مکنون، درون‌زا هستند. برای متغیرهای مکنون برون‌زا یا مستقل مقدار ارائه نمی‌شود. با توجه به نتایج که در جدول ۴-۲۸ نشان داده شده است، مقدار برای متغیرهای مکنون در سطح قابل قبولی قرار دارند.
جدول (۴-۲۸): مقادیر ضریب تعیین

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

متغیر مقدار
قابلیت پیوند با بازار (MLC) ۴۸۵/۰
قابلیت بازاریابی (MC) ۵۰۸/۰
عملکرد متمرکز بر مشتری (CFP) ۳۸۱/۰
عملکرد همکاری مشتری (CCP) ۳۶۲/۰
عملکرد مالی (FP) ۳۲۹/۰

منبع: یافته‌های تحقیق

  1. ضریب مسیر

اعدادی که روی مسیر بین متغیرهای مکنون با یکدیگر نمایش داده می‌شود، ضریب مسیر نامیده می‌شوند. این اعداد بیانگر بتای استاندارد شده در رگرسیون یا ضریب همبستگی دو بعد هستند. برای بررسی سطح معناداری ضرایب مسیر باید مقدار t هر مسیر به دست آید. درصورتی‌که مقدار t بزرگ‌تر از ۹۶/۱ باشد، سطح معناداری ۹۵% می‌باشد. هم‌چنین برای مقادیر t بزرگ‌تر از ۵۷۶/۲ و ۲۹/۳ سطح معناداری به ترتیب ۹۹% و ۹۹۹% می‌باشد. نتایج مقدار t در شکل ۴-۲ نشان داده شده است که نشان می‌دهد مسیرهای بین ارتباطات مبتنی بر همکاری با قابلیت پیوند با بازار و قابلیت بازاریابی، قابلیت پیوند با بازار با عملکرد متمرکز بر مشتری و قابلیت بازاریابی با عملکرد همکاری مشتری و عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما با توجه به مقدار t به‌دست‌آمده، مسیرهای بین ارتباطات مبتنی بر همکاری با عملکرد متمرکز بر مشتری و عملکرد همکاری مشتری و عملکرد مالی، قابلیت پیوند با بازار با عملکرد همکاری مشتری و عملکرد مالی و قابلیت بازاریابی با عملکرد متمرکز بر مشتری رابطه معناداری مشاهده نشده است. درواقع از ۱۱ فرضیه، ۵ فرضیه تائید و ۶ فرضیه رد شدند.
شکل (۴-۲): نتایج مقدار t در نرم‌افزار SmartPLS

این مطلب را هم بخوانید :  علمی :بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز ...

مدیر سایت