بررسی اثرات ارتباطات مبتنی بر همکاری بر ایجاد قابلیت ‌های مرتبط با بازار …

بررسی اثرات ارتباطات مبتنی بر همکاری بر ایجاد قابلیت ‌های مرتبط با بازار  …
تعداد مشاهدات

۹۳

منبع: یافته‌های تحقیق
با توجه به اطلاعات استخراج شده از نرم‌افزار SPSS، همبستگی بین متغیرهای قابلیت بازاریابی و عملکرد همکاری مشتری در سطح معناداری ۰۱/۰ تأیید می‌گردد که می‌توان با اطمینان ۹۹% بیان داشت که قابلیت بازاریابی با عملکرد همکاری مشتری همبستگی مثبت و معنادار دارند.
۴-۴-۱۱- بررسی همبستگی قابلیت بازاریابی و عملکرد مالی
روابط همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای قابلیت بازاریابی و عملکرد مالی در جدول ۴-۲۱ نشان داده شده است.
جدول (۴-۲۱): نتایج آزمون همبستگی قابلیت بازاریابی و عملکرد مالی

عملکرد مالی
قابلیت بازاریابی ضریب همبستگی اسپیرمن ۵۵۸/۰
سطح معناداری (sig) ۰۰۰/۰
تعداد مشاهدات ۹۳

منبع: یافته‌های تحقیق
با توجه به اطلاعات استخراج شده از نرم‌افزار SPSS، همبستگی بین متغیرهای قابلیت بازاریابی و عملکرد مالی در سطح معناداری ۰۱/۰ تأیید می‌گردد که می‌توان با اطمینان ۹۹% بیان داشت که قابلیت بازاریابی با عملکرد مالی همبستگی مثبت و معنادار دارند.
۴-۵- تحلیل‌های چند متغیره
اگرچه ضریب همبستگی، شدت رابطه میان متغیرها را نشان می‌دهد اما از میزان تغییر در متغیر وابسته زمانی که چندین متغیر مستقل به‌طور همزمان بر آن اثر می‌گذارند، چیزی نمی‌گوید؛ بنابراین برای نشان دادن و بررسی روابط کلی متغیرها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است که شامل تحلیل عاملی و بررسی مدل ساختاری می‌باشد. تحلیل عاملی شامل تحلیل عاملی تأییدی بوده و در بخش مدل ساختاری، روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر جهت آزمون فرضیات تحقیق بررسی می‌شوند.
۴-۵-۱- آزمون KMO[133] (کفایت نمونه‌برداری)
قبل از انجام تحلیل عاملی ابتدا باید اطمینان حاصل کرد که آیا تعداد داده‌های موجود برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ برای این منظور از شاخص‌های KMO و آزمون بارتلت استفاده می‌کنیم. مقدار شاخص KMO در بین دامنه صفر تا یک متغیر است. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد (حداقل ۶/۰) داده‌های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند. در غیر این صورت (معمولاً کم‌تر از ۶/۰) نتایج تحلیل عاملی برای داده‌های موردنظر مناسب نیستند. آزمون بارتلت نیز، فرضیه «ماتریس همبستگی متغیرهای مشاهده شده واحد است» را مورد آزمون قرار می‌دهد. این آزمون تأیید می‌کند که متغیرها با یکدیگر ارتباط ندارند که این امر از طریق معنی‌داری آزمون کای دو به دست می‌آید. اگر سطح معنی‌داری در آزمون بارتلت کم‌تر از ۰۵/۰ باشد، ماتریس همبستگی، واحد نخواهد بود و بین متغیرها ارتباط وجود دارد و فرض صفر آماری رد خواهد شد. در جدول ۴-۲۲ مقدار شاخص و نیز نتایج آزمون بارتلت ارائه شده است.
جدول (۴-۲۲): مقدار KMO و نتایج آزمون بارتلت

این مطلب را هم بخوانید :  تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در کسب ...

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت