دانلود پایان نامه

– الگوهاي مرتبط با مديريت سود

الگوهاي مرتبط با مديريت سود عبارتند از :

الگوي بدست آوردن آرامش

اين الگو، مخرب ترين نوع مديريت سود است، زماني کاربرد دارد که براثر فشار سهامداران به مديريت، احتمال برکناري وي وجود داشته باشد. در اين حالت، مديريت سعي مي کند که به طريق مختلف مانند فروش دارايي هاي مستهلک شده، کاهش ذخيره مطالبات مشکوك الوصول وغيره سود سال جاري را بالا برده و عملکرد شرکت رامطلوب جلوه دهد.

مخرب بودن اين الگو، زماني است که عملکرد شرکت قيمت بازار سهام را توجيه نکند. در آن موقع، تصنعي بودن سود ارائه شده توسط شرکت آشکار مي شود که اين امر نه تنها ارزش سهام شرکت را کاهش مي دهد بلکه بر اعتبار شرکت نيز لطمه مي زند(سلامي و رحيميان، 1390)

الگوي حداکثر کردن سود

اين شيوه تقريباً شبيه الگوي اول است و درمورد طرح هاي پاداش مديريت کاربرد دارد در اين الگو تلاش مديريت بر آن است که براي دستيابي به پاداش بيش تر سود را افزايش دهد.

الگوي حداقل کردن سود

اين الگو درمورد مديران محافظه­کار در شرکت هايي مصداق دارد که داراي رويه بلند مدت سوددهي باشند. اين حالت با شتاب بخشيدن در مستهلک کردن دارايي هاي سرمايه اي، هزينه اي کردن مخارج تحقيق و توسعه، استفاده از روش تلاش هاي موفقيت آميز درمورد صنايع نفت و گاز و ساير رويه هاي افزاينده هزينه يا کاهنده درآمد صورت مي گيرد(سلامي و رحيميان، 1390).

الگوي هموارسازي سود

اين الگو که رايج ترين نوع مديريت سود است، سعي در کاهش نوسان موقتي سود گزارش شده به دليل مغايرت باسود اقتصادي دارد.

زيرا براي کاهش در نوسانات سود نياز به معيار است. در صورتي که هدف برآوردن خواسته هاي سهامداران باشد سود سهام به قيمت مورد انتظار سهامداران که مبناي هموارسازي خواهد بود و در صورتي که اين هدف جلوگيري از فعاليت رقبا يا فشارهاي اعمال شده توسط مقررات دولتي است حداقل کردن درآمد يا کاهش در نوسانات آن نسبت به گذشته، معيار هموارسازي سود است. به همين دليل، برخي از محققان الگوي هموارسازي سود را به عنوان کامل ترين الگوي مديريت سود، با هموارسازي سود يکي دانسته اند.

دانلود پایان نامه