دسترسی متن کامل – اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر کاهش استرس، افکار خودآیند منفی و افزایش …

دسترسی متن کامل – 
اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر کاهش استرس، افکار خودآیند منفی و افزایش  …

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی
عنوان:
اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر کاهش استرس، افکار خودآیند منفی و افزایش کیفیت زندگی زنان نابارور
استاد راهنما:
دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
استاد مشاور:
دکترمحمدجواد اصغری ابراهیم‌آباد
پژوهشگر:
طاهره کریمی
تابستان ۱۳۹۴
اظهارنامه (مربوط به انتشار رساله/ پایان نامه)
اینجانب ……………………………… دانشجوی دوره دکتری/کارشناسی ارشد رشته …………………. دانشکده ………………………… دانشگاه فردوسی مشهد نویسنده رساله/پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………………………………. تحت راهنمایی …………………………………………. متعهد می شوم:
تحقیقات در این رساله/پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.
در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد کرده ام.
مطالب مندرج در رساله/پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نگردیده است.
کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد است. مقالات مستخرج با نام «دانشگاه فردوسی مشهد» و یا «Ferdowsi University of Mashhad» به چاپ خواهد رسید.
حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایج اصلی رساله/ پایان‌نامه تاثیرگذار بوده‌اند را در مقالات مستخرج از رساله/پایان نامه رعایت کنم و در تمامی ‌آنها نام استاد(ان) راهنما به عنوان نویسنده مسئول و نیز نام استاد(ان) مشاور و نشانی الکترونیکی دانشگاهی آنان را قید نمایم.
در کلیه مراحل انجام این رساله/ پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی داشته یا از آنها استفاده کرده ام، اصل رازداری، ضوابط و اصول اخلاق پژوهشی را رعایت نموده‌ام.
تاریخ امضای دانشجو

مالکیت نتایج و حق نشر
کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، کتاب، برنامه های رایانه ای، نرم افزارها و تجهیزات ساخته شده) متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوط ذکر شود.
استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در رساله/پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نیست.
این مطلب را هم بخوانید :  علل گرایش به عرفان های کاذب۹۳

تقدیم:
سپاسگزاری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اولمقدمه پژوهش ۲
بیان مسأله ۳
فرضیات پژوهش ۶
تعریف عملیاتی متغیرها ۷

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت