مقاله (پایان نامه) نیمرخ متابولیکی زنان هایپرگلایسمی

اگر غلظت گلوکز خون ناگهان به دو تا سه برابر مقدار طبیعی برسد و در این سطح بماند ترشح انسولین در دو مرحله به شدت افزایش می یابد: ۱-در عرض۳تا۵ دقیقه پس از افزایش ناگهانی گلوکز خون، غلظت انسولین پلاسما۱۰ برابر می شود. علت ان این است که انسولین موجود در سلول های بتای لوزالمعده […]