دانلود پایان نامه

چالش های فرا روی مدیریت دانش :

اغلب مدیران در فهم جنبه های عملی مدیریت دانش با چالش های مختلفی روبرو هستند . این چالش ها از آن جهت به وقوع پیوسته که مدیران سنتی در گذشته دائما با منابع فیزیکی و ملموس سرو کار داشته اند  و از سایر موارد غافل شده اند(شریف زاده ،بودلایی،1387). در زیر به مهمترین این چالش ها اشاره شده است :

2-2-11-1- چالش راهبرد تجارت و تکنولوژی :

در محیطی که خروجی های آن بسیار متنوع است ، اتوماسیون وظایف ، بهینه سازی جریان کار و طراحی مجدد فرایندهای کار ، کافی نخواهند بود . اکثر سازمانها نیازمند توسعه ظرفیت انطباق پذیری جهت ارتقاء طرح ارزشی سازمان می باشند . مدل های دیجیتالی سازمان نیازمند به بهبود سریع در مفاهیم سنتی صنعت ، سازمان ،محصولات ، خدمات و کانالهای بازاریابی ، توزیع و فروش می باشند. نسل آینده سیستم های مدیریت دانش نیازمند کنجکاوی پیوسته در مورد منطق برنامه ریزی و قابلیت انطباق بسیار بالا ، برای لحاظ نمودن تغییرات پیوسته در متد ها و ساختار اطلاعات سازمان می باشند (شریف زاده بودلایی،1387).

2-2-11-2- چالش کنترل سازمانی :

کنترل برای رسیدن به مقاصد ، اقدامات  و خروجی های از پیش تعیین شده ضروری می باشد . هماهنگی جهت اطمینان از انطباق پذیری در پردازش یک مجموعه اطلاعات و ارائه یک خروجی معین ضروری است .  در محیطی که تغییرات آن جهشی و غیر پیوسته است ، بقا سازمان به ارزیابی های پیوسته از مفروضات موجود در منطق سازمان بستگی دارد ، تا این اطمینان حاصل شود که خروجی های عملکرد سازمان با تغییرات شرایط بازار ترجیحات مصرف کننده ، نیازهای رقابتی ، مدل های سازمان و ساختار صنعت سازگار می باشد . در طراحی سیستم های مدیریت دانش باید این اطمینان وجود داشته باشد که این سیستم ها با تاکید بیش از اندازه بر مقاصد ، اقدامات و خروجی های از پیش تعیین شده ، محدود نشده باشد . در منطق سنتی ، سازمان مبتنی بر کنترل بوده است ، حال آنکه سازمانهای جدید بدلیل وجود تغییرات محیطی بسیار زیاد به مدل هایی نیازمندند  که در آن قوانین کمتر و آزادی عمل بیشتری وجود داشته باشد  (شریف زاده بودلایی،1387).

2-2-11-3- چالش فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی می تواند بزرگ ترین مانع برای موفقیت مدیریت دانش باشد . اجزای دانش سه جنبه دارد :

1- سهیم سازی دانش

2- کاربرد دانش یا اجرا بر اساس به اشتراک گذاری با دیگران

3- استفاده مجدد از دانش

جنبه اول یعنی سهیم سازی دانش با فرهنگ سازمانی ارتباط مستقیم دارد . فرهنگی که احتکار دانش را به جای سهیم سازی آن تشویق کند ، مانع جدی مدیریت دانش است . مانع دیگر فرهنگی ، تشویق وضع موجود است که از آن به عنوان نابینایی سازمانی یاد می کنند و اشاره به وضعیتی دارد که افراد باور دارند عمل فعلی بهترین رفتار است .

فرهنگ ها و ارزش ها در سازمان باید محیط های یادگیری ای را بوجود بیاورند که در آن همه افراد متعهد هستند تا برتر شوند . شکست و ریسک قابل تحمل باشد و به عقاید بیرونی باید خوش آمد گفت (عدلی ،1385).

2-2-11-4- چالش ساختار سازمانی :

مدل های اولیه مبتنی بر فرایندهایی بود که برای استفاده از دانش های از قبل برنامه ریزی شده و مشخص شده بکار می رفت . در حالیکه ، مدل های جدید بر ایجاد فرهنگ سازمانی تاکید دارد که موجب به اشتراک گذاری اطلاعات و نوسازی و خلق دانش های جدید می شود . در واقع مدیریت دانش خواسته های جدیدی بر بخش های مختلف از جمله ساختار سازمان تحمیل می کند . ساختارهای سلسله مراتبی و غیر  منعطف نمی تواند محمل خوبی برای مدیریت دانش باشد .  ساختار مناسب ساختاری است که از انعطاف و پویایی لازم برخوردار باشد . تا ارتباطات به مرزهای تیمی ، بخشی و حتی سازمانی محدود نشود و امکان برقراری ارتباط با محیط بیرون از سازمان برای کارکنان به سادگی مقدور باشد و به عبارتی جنبه غیر رسمی ساختار سازمانی نقش مهمی در توسعه تعاملات ایفا نماید . چنین ارتباطی امکان دستیابی به دانش گروههای خارج از سازمان را نیز میسر می سازد (شریف زاده بودلایی ،1387).

2-2-11-5- ابهام در سیستم های انگیزشی :

مانع جدی دیگر ، ابهام در سیستم های انگیزشی به منظور کاربرد و سهیم سازی دانش است .در حال حاضر علی رغم    وجود بهترین تکنولوژی ها و غنی ترین منابع اطلاعاتی ، شواهد نشان می دهد که انگیزه و تعهد کارگران دانش برای استفاده از آنها بسیار کم است . این در حالی است که انگیزه و تعهد برای خلاقیت ، سهیم سازی و کاربرد دانش به عنوان عوامل نامرئی موفقیت مدیریت دانش شناخته شده است . سیستم های پاداش می تواند یک محرک برای توسعه دانش ومهارت کارکنان باشند . به نظر می رسد در سازمانی جهل و نادانی در زمینه انگیزش و تعهد کارگران دانش – خالقان دارایی دانش سازمانی – بیشتر از دانایی در این زمینه است . و بدون تردید کارگران دانش نیازمند سیستم های پاداش متفاوتی هستند و سیستم پاداش آنها به احتمال زیاد صرفاً مادی و ملموس نخواهد بود . با اذعان به این واقعیت که وجود انگیزه های مادی و غیر مادی درتضاد با هم قرار ندارند وبا توجه به اهمیت تفاوت های فردی ، بایستی به شناخت این انگیزه ها اقدام کرد(عدلی ،1385).

2-2-11-6- چالش فرماندهی و کنترل مدیریتی :

عدم اعتقاد و حمایت مدیریت عالی از فعالیت ها و برنامه های مدیریت دانش ، نگرش های کوتاه

مدت و جزئی نگری و سبک های نا مناسب رهبری نیز مانع اجرای موفقیت آمیز برنامه های مدیریت دانش می شود . کنترل سازمانی به دنبال کسب پذیرش و موافقت در مورد اهداف از پیش تعیین شده است ، که این برای رسیدن به روش های برتر و رویه های عملیاتی استاندار ضروری می باشد .

موضع گیری  صریح سیستم های کنترل و فرماندهی برای رسیدن به هماهنگی موجب کاهش انگیزه افراد می شود ، که این برای سیستم های فعال در محیط های پیچیده مطلوب نمی باشد . سیستم ها برای  اطمینان ا زایجاد هماهنگی طراحی  می شوند ، اما آنها به شناسایی و اصلاح شکاف بین ورودی ها ، منطق فرایند ، خروجی های سازمان و ملزومات بقا سازمان توجه چندانی ندارند(شریف زاده بودلایی ،1387).

 

2-2-11-7- چالش بازده اقتصادی :

برخی از اقتصاددانان مانند آرتور  [1]بیان می کنند که تولید و توزیع محصولات و خدماتی که مبتنی بر دانش می باشند ، بازده اقتصادی بیش تری در مقایسه با محصولات و خدمات صنعتی ایجاد می نمایند .

هر یک از عوامل صنعتی یک حد آستانه دارند ، به این معنی که هر واحد اضافه تر در حد آستانه برای زمین ، نیروی کار و سرمایه منجر به کاهش بازده خواهد شد . در مقابل محصولات دانش و اطلاعات با قانون اقتصادی متفاوتی عمل می نمایند ، به این صورت که سرمایه گذاری در هر واحد اضافی از اطلاعات و دانش جدید می تواند به بازده بیشتر سرمایه منجر شود . بنابراین ، این نکته مهم است که ، تحقق این نرخ بازده نه تنها به تجدید نظر در ماهیت تولید و خدمت نیازمند است ، بلکه تجدید نظر در کانال های توزیع و همچنین فرایندهای سازمانی مربوط به توزیع و بهره برداری نیز اهمیت دارند (شریف زاده بودلایی ،1387).

2-2-11-8- چالش سیاسی :

البته این چالش در سازمانهای دولتی چشمگیر تر هستند ، اگر باور داشته باشیم که دانش یک منبع قدرت است و شخص دارای قدرت می تواند اعمال نفوذ کند ، طبیعی است که عده ای برای دستیابی انحصاری به دانش تلاش می کنند . ثبات یا عدم ثبات فضای سیاسی کشور نیز بدلیل اثر گذاری بر فرایند خط مشی گذاری وثبات مدیریت در سازمانهای دولتی ، مدیریت دانش را تحت تاثیر قرار خواهد داد .هم چنین وجود فضایی باز که در آن افراد به راحتی بتوانند ایده های خود را اظهار نمایند، بر روند فعالیت های مدیریت دانش اثر گذار خواهد بود (شریف زاده بودلایی ،1387).

2-2-11-9- موانع دیگری که مدیریت دانش با آن مواجه است  :

1) عدم موفقیت در تطبیق تلاش های مدیریت دانش سازمانی با اهداف استراتژیک سازمان

2) ایجاد سیستم و منابع اطلاعاتی متعدد در سازمان بدون توجه به محتوای آن

3) عدام ارتباط مدیریت دانش سازمانی با فعالیت های روزانه افراد

4) تمرکز بر تلاش های مدیریت دانش سازمانی فقط در محدده مرز های سازمان

5) تاکید بیش از حد بر شیوه های رسمی یادگیری به عنوان مکانیزمی برای تسهیم و توزیع اطلاعات (عدلی ،1385).

6) درون گرایی فزاینده سازمانها که توام با ترس یادگیری از غریبه ها است

7) نیاز به بازشناسایی سیستم های پاداش که اغلب بر اساس اندازه گیری مالی سنتی است . کشف زمان ، با وجود فراوانی رقبای نوآور که اهمیت آن را دریافته اند (عدلی ،1385).

 

2-2-12- مدل تحلیلی پژوهش :

مدل تحلیلی، دنباله طبیعی طرح نظری مساله تحقیق [پژوهش] است که به صورت عملی نشانه‌ها و خط سیرهایی را که نهایتا برای اجرای کار مشاهده و تحلیل در نظر گرفته خواهد شد به یکدیگر مرتبط می‌کند. مدل تحلیلی از مفاهیمی تشکیل شده است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند و مجموعا چارچوب منسجمی را تشکیل می‌دهند ( کیویوی و کامپنهود [2] ، 1375).طبق این مدل هر متغیر مفهومی به چند بعد و هر بعد به تعدادی شاخص تقسیم میشود. بنابراین طبق مدل تحلیلی پژوهش شکل 2-24  متغیرها شامل : ارتباطات سازمانی که ابعادآن (  بازخورداطلاعات ( ارتباطات یک طرفه و دوطرفه)  ، مسیر پیام (ارتباطات عمودی  ،افقی و مورب )  ، ارتباطات رسمی و ارتباطات غیر رسمی  بعنوان متغیر مستقل و مدیریت دانش با ابعاد (خلق دانش ، ذخیره دانش ، کسب دانش  ، انتقال دانش  و کاربرد دانش) بعنوان متغیر وابسته می باشند.

 

[1] Arthur ,1996

[2] Quivy & Campenhoudt

دانلود پایان نامه