مقالات و پایان نامه ها

پيش شرطها و پيامدهاي حمايت سازماني ادراك شده

دانلود پایان نامه

پایان نامه عدالت سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان

پيش شرطها و پيامدهاي حمايت سازماني ادراك شده

بر مبناي تئوري حمايت سازماني (آيزنبرگر،1986) گونه هاي سه گانه عمومي، موجب رفتارهاي مطلوبي در سازمان مي شود: انصاف و مساوات،حمايت سرپرست،پاداشهاي سازماني و زمينه هاي شغلي. خاستگاه عوامل مذكور، سازمان است و در نهايت موجب افزايش حمايت سازماني مي گردد. و علاوه بر اين عوامل مي توان متغييرهاي جمعيتي را نيز به آنها افزود(699.p،1986،eisenberger).

2-2-3-1)انصاف و مساوات :

عدالت رويه اي مرتبط با انصاف و مساوات روشها و رويه هايي كه سازمان منابع اش را ميان كاركنان توزيع
مي نمايد.شور و شور[1] پيشنهاد كردند كه الگوهاي تكراري رعايت انصاف در جريان تصميم گيري در مورد منابع سازمان بايد تاثيري قوي بر حمايت سازماني ادراك شده با نشان دادن نگراني درباره رفاه كاركنان از طرف سازمان داشته باشد.ايسنبرگ و كروپانزانو[2] (1997) بين جنبه هاي ساختاري و اجتماعي عدالت رويه اي تمايز قائل شدند. جنبه هاي ساختاري دربرگيرنده قوانين رسمي و سياستهاي مرتبط با تصميماتي كه بر كاركنان تاثير گذارند، توجه كافي قبل از اينكه تصميمات اجرا شوند دريافت اطلاعات صحيح و نظرات كاركنان مي شود.(براي مثال كاركنان را در فرايند تصميم گيري دخالت دادن). جنبه هاي اجتماعي عدالت رويه اي كه گاهي اوقات عدالت تعاملي ناميده مي شود، كيفيت رفتارهاي بين فردي حين تخصيص منابع را در بر مي گيرد. جنبه هاي اجتماعي دربرگيرنده رفتار با كاركنان قدر و احترام و ارائه اطلاعاتي به كاركنان در ارتباط با پيامدهايي (ترفيع،حقوق و…) برايشان تعيين شده است(700.p،1986،eisenberge.).

2-2-3-2)حمايت سرپرست :

هنگامي كه كاركنان ادراكاتي كلي نسبت بر ارزيابي شان توسط سازمان در خود شكل مي دهند،درواقع آنها ديدشان در ارتباط با ميزاني كه سرپرستان نگران رفاه و خوشبختي آنها هستند را توسعه مي دهند(براي مثال حمايت سرپرست ادراك شده). از آنجا كه سرپرستان به عنوان نماينده سازمان فعاليت مي كنند مسئوليت هدايت و ارزيابي عملكرد زيردستان را دارند،بنابراين ديدگاه كاركنان نسبت به رفتارهاي مطلوب يا نامطلوب سرپرست به عنوان شاخصي در حمايت سازماني در نظر گرفته مي شود.بعلاوه كاركنان از اين موضوع آگاهي دارند كه ارزيابي سرپرست از زيردستان به مديران ارشد منتقل مي شود و افزون بر اين حمايت سرپرست با حمايت سازماني ادراك شده وابسته اند(700.p،1986،eisenberger).

2-2-3-3) پاداشهاي سازماني و زمينه هاي شغلي :

شور و شور[3] اظهار كردند كه اعمال منابع انساني رابطه اي مثبت با حمايت سازماني ادراك شده نشان داده اند. زمينه هاي شغلي متفاوت و پاداشهاي متنوع در راستاي بررسي رابطه شان با حمايت سازماني ادراك شده مورد تحقيق قرار گرفت،مواردي از قبيل بازشناخت، پرداخت، ترفيع ها، امنيت شغلي و استقلال و تنشهاي شغلي و آموزش.

1-بازشناخت،پرداخت و ترفيعات:بر طبق نظريه حمايت سازماني ايجاد فرصتهاي مساعد پاداش دهي با ارزيابي مثبت از مشاركت كاركنان و در نتيجه مشاركت شان در حمايت سازماني ادراك شده ارتباط دارد. در اين مطالعات كاركنان خواستار مساوات و عادلانه بودن پيامدهاي سازماني (حقوق،ترفيع و…) در مقايسه با ديگران بودند.

2-امنيت شغلي: اطمينان از اينكه سازمان علاقمند و آرزومند اين است كه كاركنان در عضويت سازمان باقي بمانند،اين انتظار را به وجود مي آورد كه به عنوان شاخصي قوي براي حمايت سازماني ادراك شده محسوب شود، علي الخصوص در زماني كه كوچك سازي سازمانها در چند سال اخير رايج­تر شده است.

3-استقلال شغلي:با در نظر گرفتن استقلال شغلي ما در نظر داريم كاركنان نسبت به چگونگي انجام شغلشان احساس كنترل نمايند. و شامل برنامه زماني، رويه هاي كاري، تنوع وظيفه مي شود. نسبت به استقلال شغلي به شكل قديمي و سنتي آن در فرهنگ غرب ارزش بسيار داده مي شود. با نشان دادن اعتماد سازمان نسبت به كاركنان در ارتباط با آزادي كاركنان در تصميمات كاري احتمال اين مي رود كه حمايت سازماني ادراك شده افزايش يابد.

4-تنش هاي شغلي: عوامل ايجاد كننده استرس اشاره به كمبودها و نيازهاي محيطي دارند كه فرد توان حل آنها را ندارد. هنگاميكه كارمند در ارتباط با زمينه هاي شغلي تنشهايي را احساس مي نمايد كه سازمان در صورت اراده مي تواند آنها را كاهش دهد اما اين كار را انجام نمي دهد و آنها را كنترل نمي نمايد.نتيجه كاهش حمايت سازماني ادراك شده خواهد بود.

 

[1].shore&shore

[2].greenberg& cropanzano

[3].shore&shore

دانلود پایان نامه
92