دانلود پایان نامه

کیفیت سود

كيفيت سود و اينكه معناي اين اصطلاح چيست، مورد توجه و علاقه مديران، حسابداران، تحليلگران مالي، مراجع تدوين كننده استانداردهاي حسابداري و ساير استفاده كنندگان صورتهاي مالي است. مديريت به اين دليل به موضوع علاقمند است كه در تجزيه و تحليل­هاي مديريتي خود، نياز به دانستن دلائل تغيير در اقلام درآمدها و هزينه­هائي كه بر كيفيت سود تاثير مي­گذارند، داشته و آنها را مورد بحث قرار مي­دهند. دليل ديگر كه مديريت به اين موضوع علاقمند است، اين است كه كيفيت سود يك بنگاه اقتصادي مورد توجه بازار قرار دارد و در تعيين قيمت سهام مي­تواند يكي از عوامل موثر باشد (محمدی، 1388).

توجه به موضوع كيفيت سود به طور وسيعي در هر دو حرفه حسابداري و مديريت سرمايه گذاري مورد بحث قرارگرفته است. در اين زمينه در متون حسابداري، مديريت مالي، مديريت سرمايه گذاري، دستورالعملها و مقررات بورس اوراق بهادار، گزارش هاي كارگزاران بورس به طور مستقيم و يا غيرمستقيم اشاراتي به اين موضوع شده است. توجه حرفه حسابداري بر محور اين هدف استوار است كه سود خالص گزارش شده، عملكرد عملياتي واحد تجاري را به طور منصفانه منعكس نمايد، ليكن كاربرد سود گزارش شده در علوم ديگر به منظور تحقق اهداف خاص ديگري است ( قائمی و همکاران، 1387،73).

فرانسيس و ديگران (2003) فرض كردند كه كيفيت سود توسط سرمايه گذاران به عنوان يك متغير اساسي براي ارزيابي اطلاعات ناشي از الگوهاي سود مورد استفاده قرار مي گيرد . بنابراين كيفيت سود، مورد توجه سرمايه گذاران فعلي و آتي است .

اما واژه كيفيت سود به تنهايي مفهوم مهمي ندارد و با تفاسير مختلفي مورد استفاده قرار
مي گيرد و مفهوم نسبتاً مبهمي است و تعاريف مختلفي از كيفيت سود به عمل آمده است . برخي از اين تعاريف مربوط به پايداري سود[1] (ويژگيهاي سري زماني سود) مي شود و پايداري بدين مفهوم است كه واحد تجاري در دوره اي بلند مدت مي تواند سود خود را حفظ كند . به عبارت ديگر سود دوره جاري، نشانه خوبي براي سود دوره هاي آتي است .ساير تعاريف به ارائه بيان صادقانه معاملات و رويدادهاي اقتصادي مي پردازند . با اين حال، برخي از محققان به ارتباط بين اقلام تعهدي و جريانهاي نقدي پرداخته اند. شيپرو وينسنت (2003) كيفيت سود را با توجه به سود مورد نظر هيكس بررسي و كيفيت سود را ميزان توانايي سود در بيان صادقانه، سود اقتصادي مورد نظر هيكس تعريف كرده اند . واژه بيان صادقانه عبارتست از «تطابق بين يك اندازه يا توصيف پديده اي است كه به نظر نشان دهنده آن مي باشد» (شامی زاده، 1390).

ميكائيل و ديگران (2002)، مي گويند كيفيت سود، درجه اي است كه با آن درآمد گذشته واحد تجاري با مقدار نقدينگي آتي واحد تجاري، ارتباط برقرار مي كند . بر طبق تحقيقات كريشين هيستر[2] و ملوماد[3] (2004) سود با كيفيت بالا، سودهايي هستند كه اطلاعات بيشتر و واضح تري براي ارزش بلند مدت واحد تجاري در بر دارد.

در يك جريان فكري مشابه، هوديج (2003) كيفيت سود را به عنوان درجه اي كه تفاوت بين سود خالص گزارش شده با سود واقعي را بيان مي كند تعريف كرده است . چان و ديگران[4] (2004) كيفيت سود را به عنوان درجه اي كه سود گزارش شده نشان دهنده عملكرد اساسي واحد تجاري است در نظر گرفته است .

روسين و ديگران[5] (1999) بيان كردند كه سود، زماني داراي كيفيت بالا است كه پايدار باشد. در كشورهاي اروپايي ادعا می شود استفاده از روشهاي محافظه كارانه، كيفيت سود را افزایش می دهد.

وايت و ديگران[6] (2003) كيفيت سود را به عنوان درجه اي از محافظه كاري در سود گزارش شده واحد تجاري تعريف كرده اند. اما اين در مورد كشورهاي آنگلوساكسون و استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي جديد صدق نمي كنند. يك توجيه احتمالي براي كثرت و تنوع اين تفاسير از كيفيت سود مي تواند اين باشد كه استفاده كنندگان مختلف از اين اطلاعات براي تصميم گيريهاي مختلف استفاده مي كنند (كريشين هيستر و ملودماد، 2004). در نتيجه ارائه يك تعريف خاص به علت اين كه در ادبيات گذشته براي رويكرد كيفيت سود معيارهاي مختلفي را مورد استفاده قرار داده اند، دشوار است . اقلام تعهدي حسابداري به عنوان يك شاخص مهم در ارتباط با كيفيت سود مورد توجه قرار مي گيرد . اما واقعاً رويكرد پذيرفته شده اي براي اندازه گيري كيفيت سود وجود ندارد . در واقع در ادبيات حسابداري، روشهاي مختلفي براي اندازه گيري كيفيت سود مورد بحث قرار گرفته است (بیک زاده، 1389).

شيپرو وينسنت[7] (2003) ساختارهای كيفيت سود را به چهار دسته كلي تقسيم بندي كرده اند  .

  • اولين طبقه مفاهيم پايداري، قابليت پيش بيني و تغيير پذيري مي باشد .
  • دومين طبقه از ارتباط بين جريانهاي نقدي، اقلام تعهدي و سود مشتق مي شود.
  • طبقه سوم مربوط به ويژگيهاي كيفي چارچوب مفهومي هيات استانداردهاي حسابداري مالي (امریکا) مي شود كه كيفيت سود با توجه به مربوط بودن، قابليت اتكا و قابليت مقايسه يكنواختي مورد بررسي قرار می گیرد . اين سه مفهوم به عنوان يك مجموعه هستند و نمي توان آنها را به طور مجزا اندازه گيري نمود . اين سه معيار در مقايسه با يكديگر نه مانعه الجمع هستند و نه سازگار و ارجحيت يك ويژگي به ديگري تا اندازه زيادي به ذهن گرايي افراد بستگي دارد .
  • در نهايت چهارمين طبقه از اجراي تصميمات ناشي مي شود .

طبق نظريه برنستين[8] (1993) سه طبقه كلي از عوامل وجود دارد كه شامل كيفيت سود مي شوند .

اولين طبقه مربوط به حسابداري و دقت محاسباتي مديريت و انتخاب روشهاي مختلف حسابداري مي شود .

دومين طبقه در ارتباط با درجه اي است كه در آن شرايط كافي براي حفظ و تقويت قدرت كسب سود فعلي و آتي در نظر گرفته مي شود. و در نهايت عوامل (نيروهاي) اقتصادي نيز بر روي سود، ثبات[9] آنها، و طبيعتاً تغيير پذيري[10] آنها تاثير گذار هستند .

براساس مطالعات مختلف ويليامز[11] (2005) سه معيار اصلي که براي كيفيت سود وجود دارد. عبارتند از پايداري سود، ثبات سود[12] و مديريت سود[13]. ثبات بدين مفهوم است كه کیفیت سود تحصيل شده از طرق فعاليتهاي تكرار پذير، بهتر از سودهاي تحصيل شده از فعاليتهاي غير تكرار پذير (غير عادي) است (مثلاً فروش ساختمان اداري). اگر چه مديريت سود به عنوان يك عامل تعيين كننده كيفيت سود در نظر گرفته مي شود، بطور خلاصه كيفيت واژه اي تقريباً گسترده است و عوامل تعيين كننده مختلفي را در بر مي گيرد و همه آنها، تاثير خاص خود را بر روي كيفيت سود دارند

[1] – Persistence of Earnings

[2] – Kirschenheiter

[3] – Melumad

[4] – Chan el at

[5] – Rivsine et al

[6] – White et al

[7] – Schipper, K.; Vincent

[8] – Bernstein

[9] – Stability

[10]– Variability

[11] – Williams

[12] – Sustainability of Earnings

[13] – Earnings Manayement

دانلود پایان نامه