دانلود پایان نامه

ارزش اطلاعاتی جریانات نقدی

برطبق استاندارد جریانات نقدی عملیاتی شامل جریانات نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت های عملیاتی و نیز آن دسته از جریان های نقدی است که ماهیتا به طور مستقیم قابل ارتباط با سایر طبقات جریان های نقدی صورت جریان وجه نقد نباشد. مقدار تجمع جریان های نقدی آینده کلیدی برای ارزیابی اوراق بهادار یک بنگاه هستند. مدل های ارزیابی جایگزین هم توسط تحلیلگران دانشگاهیان و هم توسط تحلیلگران مالی بر پیش بینی جریان های نقدی آزاد، یا درآمد باقی مانده، تمرکز کرده اند. پیش بینی جریان های نقدی همواره بر اساس ارقام حسابداری گذشته هستند. یک سوالی است که بسیار مورد توجه محققان بوده است که آیا جریان های نقدی گذشته جریان نقدی آینده را بهتر از سوددهی گذشته یا جریان های نقدی گذشته و سیستم تعهدی که به طور جداگانه استفاده می شود پیش بینی می کند (بروچت و همکاران، 2008).

در همین حوزه، بوئن،بورگاستالرودالی (1987)درتحقیقیبهبررسیمحتوایافزایندهاطلاعاتیارقام تعهدیونقدیپرداختند.نتایجاینتحقیقحاکیازآناستکهاطلاعاتمربوطبه جریاناتنقدیدارایمحتوایافزایندهاطلاعاتینسبتبهسوداست.همچنیناطلاعات مربوطبهجریاناتنقدیدارایمحتوایافزایندهاطلاعاتینسبتبهاطلاعاتتوأمانسود وسرمایهدرگردشحاصلازعملیاتبودهواطلاعاتمربوطبهجریاناتتعهدی(سودو سرمایهدرگردشحاصلازعملیات)بهصورتجداگانهوهمچنینبهصورتتوأمان، دارایمحتوایافزایندهاطلاعاتینسبتبهجریاناتنقدیمی باشند (عرب مازاریزدی و همکاران، 1385)[1].

مرادزاده و همکاران (1389) تاثیر جریان نقدی آزاد را بر روی قیمت سهام بررسی نموده و دریافتند که هیچ رابطه معنی داری بین آنها با سطح اطمینان 95 درصد وجود ندارد. با این حال، نتایج حاصل از مطالعه حاضر تایید می کنند که رابطه معنی داری بین جریان های نقدی آزاد و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام وجود دارد، اما این رابطه ضعیف تر از دیگر مولفه های سود است و محتوای اطلاعات کمتری از دیگر مولفه های سود دارد. این نتیجه اذعان دارد که تصمیمات نهادهای قانونگذاری برای جایگزینی صورت حساب جریان نقدی با صورت حساب نقدی به طور کامل مطابق با نیازهای کاربران است.

سابرامانیام و ونکاتاچالام (2007) در مطالعه ای تحت عنوان “سودها، جریان های وجوه نقد، و ارزش واقعی آینده سرمایه” به بررسی میزان مربوط بودن اطلاعات مبتنی بر سود نسبت به اطلاعات مبتنی بر جریان وجوه نقد عملیاتی پرداختند. آنها با تعیین کردن ارزش ذاتی سرمایه در آینده به وسیله تنزیل کردن سودهای تقسیمی در یک افق زمانی سه ساله و ارزش بازار سهام در پایان افق زمانی، به این نتیجه رسیدند که سودهای تعهدی نسبت به جریان های وجوه نقد عملیاتی از توانایی بیشتری در نمایش ارزش ذاتی سرمایه در آینده برخوردارند و دارای محتوای اطلاعاتی مربوط تری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری هستند.

هیرشلیفر و همکاران (2009) رابطه بین اقلام تعهدی، جریانات نقدی و بازده ی سهام را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نیز نشان می دهد که اقلام تعهدی پیش بینی کننده ی قوی و مثبت برای بازده سهام است ولی جریانات نقدی پیش بینی کننده منفی است. به هر حال، جریان نقدی عملیاتی نقش مهمی در تصمیمات سرمایه گذاران بازی می کند و احتمالاً این بدان دلیل است که مدیریت هیچ گونه مداخله هدفمندی در آماده سازی آن ندارد و نمی تواند آن را مانند ارقام سیستم تعهدی و به تبع آن سود خالص دستکاری و در نتیجه بازار را به نفع خود گمراه کند (رضایی و صفری، 2013).

در خصوص بازده غیر عادی سهام، بهرام فر و شمس عالم (1383) به بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام در بورس تهران پرداختند. نتایج نشان می دهد که اطلاعات مربوط به درجه اهرم مالی، اقلام تعهدی، نرخ بازده سرمایه گذاری، رشد دارایی ثابت، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ارزش بازار شرکت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، هزینه استقراض و توزیع سود نقدی بر بازده غیر عادی آتی سهام تاثیر گذار است.

عاشق علي (1994) به بررسي محتواي افزاينده اطلاعاتي سود، سرمايه در گردش حاصل از عمليات و جريان­هاي نقدي پرداخت. او در اين تحقيق محتواي افزاينده اطلاعاتي سود بر سرمايه در گردش حاصل از عمليات و جريان­هاي نقدي را تاييد نمود. همچنين در اين آزمون محتواي افزاينده اطلاعاتي سرمايه در گردش حاصل از عمليات بر سود و جريان­هاي نقدي نيز تاييد شد. ولي در مورد محتواي افزاينده اطلاعاتي وجوه نقد حاصل از عمليات بر ساير عوامل، دو حالت مشاهده شد: در حالتي که شرکت­هاي مورد مطالعه تغييرات کمي در وجوه نقد حاصل از عمليات داشته­اند، محتواي افزاينده اطلاعاتي نسبت به سايرين مشاهده شد؛ ودر حالتي که شرکت­هاي مورد مطالعه تغييرات بزرگي (زيادي) در وجوه نقد حاصل از عمليات داشته­اند، محتواي افزاينده اطلاعاتي نسبت به سايرين مشاهده نشد.

 

[1]Bowen, Borg AstalrandDali(1987)

دانلود پایان نامه