مقالات و پایان نامه ها

مدل SWOT .مدیریت استراتژیک

دانلود پایان نامه

مدل SWOT .مدیریت استراتژیگ

براي تدوين استراتژي سازمان مدلهاي مختلفي توسط دانشمندان مديريت ارائه شده است. اين مدل ها هر كدام با توجه به شرايط و مقتضيات و ديدگاه محققان مربوطه ابعادي از برنامه ريزي استراتژيك را در نظر داشته اند. از ميان مدلهاي ارائه شده مدل SWOT عليرغم داشتن ايرادات و محدوديتهايي نظير عدم ارائه توصيه و پيشنهاد مشخصي در مورد چگونگي تدوين استراتژيها و همچنين داشتن مفاهيم نظري و ذهني مدل نسبتاٌ جامعي محسوب مي شود كه يك شناخت نسبي از وضعيت سازمان و توانمنديهاي آن و تحولات و فرصتهاي محيطي را به مدير ارائه مي كند. همچنين اين مدل مي تواند به مدير يك ديد استراتژيك دهد كه هميشه اوضاع داخلي سازمان و تحولات محيطي خارجي آن را زير نظر داشته باشد و براي تناسب بين آنها سعي نمايد (دهكردي، 1384).

در مدل SWOT، S ناظر به نقاط قوت و W ناظر به نقاط ضعف درون سازماني و O ناظر به فرصتها و T ناظر به تهديدهاي برون سازماني است. بنابراين هدف اين مدل ارزيابي فرصتها و تهديدهاي بيروني از يك سو و نقاط ضعف و قوت داخلي سازمان از سوي ديگر مي باشد. مدل SWOT از يك جدول دو بعدي تشكيل شده است. در يك بعد آن نقاط قوت و ضعف دروني و در بعد ديگر آن فرصتها و تهديدهاي خارجي لحاظ شده است. جدول زير مدل مذكور را ترسيم مي كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1: مدل SWOT

فهرست نقاط قوت S

1.

2.

3.

فهرست نقاط ضعف W

1.

2.

3.

 

شرايط داخلي

 

 

 

شرايط محيطي

ST (Maxi-Mini) WT (Mini- Mini) فهرست تهديد ها T

1.

2.

3.

SO (Maxi-Maxi) WO (Mini-Maxi) فهرست فرصتها O

1.

2.

3.

 

علاوه بر خانه هاي فهرست نقاط ضعف و قوت و فهرست تهديدها و فرصتها چهار خانه ي خالي وجود دارد كه هر يك از آنها تلاقي دو تا از فهرستهاي عوامل را با هم نشان مي دهد كه هر يك از خانه ها بيانگر يك استراتژي است. اين استراتژيها عبارتند از:

  1. WT (Mini-Mini) : در اين استراتژي، هدف كاهش حتي الامكان نقاط ضعف و تهديدها است. سازماني كه تمام عواملش در اين خانه متمركز شود وضعيت مطلوبي ندارد.
  2. WO (Mini-Maxi) : در اين استراتژي، هدف كاهش نقاط ضعف و افزايش فرصتها است. در اين حالت ممكن است سازمانها بخاطر برخورداري از ضعفهاي اساسي امكان استفاده از فرصتهاي بدست آمده را نداشته باشند.
  3. ST (Maxi-Mini) : در اين استراتژي، هدف افزايش توانمنديهاي موجود و كاهش تهديدها است.
  4. SO (Maxi-Maxi) : حالت مطلوب براي هر سازماني آن است كه بتواند با بهرگيري از توانمنديها، فرصتها را به حداكثر برساند.

بطور كلي هدف از اين مدل كمك به سازمان براي ايجاد مطلوبترين سازگاري بين خود و محيط پيراموني و به عبارت ديگر تدوين بهترين استراتژي براي سازمان است.

 

دانلود پایان نامه
92