دانلود پایان نامه

3 عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان

اتکینسون (1958) عملکرد را تابعی از توان و تمایل می‌داند. پورتر و لولر (1968) عامل ادراک نقش را به عوامل فوق اضافه می‌کنند:

(ادراک نقش، تمایل و توان) F =عملکرد

لورنس و لورش (1972) علاوه بر ویژگی‌های فردی نظیر توان و تمایل، عوامل سازمانی و محیطی را نیز مطرح می‌کنند و معتقدند هدایت و پشتیبانی سازمانی و انطباق کار با نیازهای محیطی بر عملکرد مؤثر است:

(انطباق کار با نیازهای محیطی، هدایت و پشتیبانی سازمانی، درک نقش و تمایل و توان) F=عملکرد

هرسی و گلداشمیت(1980) عوامل بازخورد و اعتبار را به عوامل فوق اضافه می‌کنند و به این ترتیب عملکرد را تابعی از عوامل زیر می‌دانند:

(محیط، اعتبار، بازخورد، پشتیبانی سازمانی، درک نقش، تمایل و توان) F=عملکرد

برای تکمیل عوامل، عامل تعهد (شامل تعهد به ارزش‌ها و اهداف) را می‌توان به عوامل فوق اضافه نمود(کاظمی، 1381، 68).

توانایی: عبارت است از دانش کاری مربوطه، تجربه کاری مربوطه و استعداد.

شناخت یا وضوح (درک نقش) : منظور درک و پذیرش کار، زمان، محل و چگونگی انجام آن کار می‌باشد. باید اهداف و برنامه‌های کاری مشخص بوده و فرد اولویت‌ها را در کار خود بداند. ضمناً تعیین محدوده کار و شرح وظایف از عوامل مؤثر در پذیرش و درک صحیح نقش می‌باشد.

کمک یا حمایت سازمانی: عبارت است از حمایتی که کارکنان برای انجام موفق و مؤثر کار به آن نیاز دارند. عواملی مانند بودجه، تجهیزات، و وسایل و … متغیرهای مؤثر در انجام موفقیت آمیز کار می‌باشد.

انگیزش یا تمایل: انگیزه عبارت است از یک محرک درونی برای بروز یک اقدام بیرونی توسط انسان که این اقدام ممکن است، فیزیکی، فکری و یا هنری باشد.

بازخورد عملکرد: منظور ارائه رسمی و غیر رسمی نتایج عملکرد روزانه به فرد می‌باشد.

اعتبار: به متناسب بودن تصمیم‌های مدیریتی اشاره دارد. این تناسب در ارتباط با قوانین و هنجارهای پذیرفته شده می‌باشد. هر چه تصمیمات معتبرتر وخط­مشی‌های سازمان هماهنگ‌تر باشد، از پذیرش بیشتری برخوردار است.

سازگاری محیطی: عبارت است از کنترل عوامل خارج از سازمان می‌باشد که این عوامل می‌توانند بر عملکرد سازمان تأثیر بگذارند. این کار از عهده فرد و سازمان خارج بوده، ولی به طور مستقیم بر روی عملکرد تأثیر می‌گذارند. عناصر کلیدی محیط عبارتند از: رقابت ريال تغییر وضعیت بازار، عوامل فرهنگی-اجتماعی، سیاست‌ها، قوانین و مقررات و …

 

سایر متغیرهای مؤثر بر عملکرد عبارتند از:

الف) اثرات فرهنگی سازمان بر روی فرد

ب) ساختار سازمانی

ج) شرایط فیزیکی حاکم بر کار

د) اثرات گروه‌ها و روابط همکاران

ه) تفاوت و نیازهای فردی گوناگون(هرسی و دیگران، 1996، 393-389).

2-2-3-1 عوامل عملکردی

به طور کلی، عوامل (شاخصه‌های)عملکردی عبارتند از: عوامل رفتاری و عوامل فرآیندی(رحمانی و همکاران، 1386).

عوامل رفتاری

 • رعایت مقررات و انضباط اداری:حضور به موقع و انجام به موقع کارها.
 • رعایت و برخورد مناسب با ارباب رجوع: برخورد خوب، کوشش در جهت رفع مشکلات و پیگیری آن، روابط صمیمانه با همکاران.
 • جدیت در کار: اجرای سریع دستورات، پیگیری امور محوله.
 • کوشش در جهت فراگیری کارها: کوشش در جهت افزایش مهارت‌های شغلی، فراگیریمهارت‌های مختلف، شرکت در کلاس‌های آموزشی.
 • انعطاف­پذیری: پذیرش اشتباهات، اصرار نورزیدن بیش از حد در مورد نظرات خود در پذیرش راهنمایی دیگران.
 • قابل اعتمادبودن: تسلط در کار و انجام آن بدون نظارت مستمر، توجه به درستی و صحت کار، دلسوزی در انجام کار، احساس مسئولیت، مراقبت از وسایل.
 • خودجوشی: تشخیص نیازهای واحد و ارائه راه حل‌های مناسب برای رفع آن‌ها و داشتن انگیزه برای کار و ایجاد کار سازنده، پیش قدم بودن در اجرای فعالیت‌های شغلی.

عوامل فرآیندی

 • عوامل مربوط به شرایط کار: تأمین وسایل، تجهیزات مناسب، امنیت شغلی و بیمه مسئولیت.
 • عوامل مربوط به قدر و منزلت: احترام از سوی مدیران، ایجاد روابط صمیمی، تشویق و دلگرمی در میان افراد، رفع تبعیض و بی عدالتی.
 • عوامل مربوط به رفع نیازهای آموزشی و فراهم ساختن شرایط ارتقا: برگزاری دوره‌های بازآموزی، فراهم ساختن زمینه تحقیق و پژوهش‌های علمی – کاربردی، تقویت اطلاع رسانی.
 • عوامل مربوط به مشارکت: مشارکت در تصمیم گیری، نظرخواهی افراد در مورد موضوعات مرتبط با آن‌ها.
 • عوامل مربوط به مدیریت صلاحت دار و شایسته
دانلود پایان نامه