دانلود پایان نامه

راه‌حل‌های مدیریت دانش

همان‌طور که در مبحث نیازهای مدیریت دانش ذکر شد سازمان‌ها در محیط‌های جهانی، برای اجرای مدیریت دانش با چالش‌هایی مواجه هستند. ناتوانی در شناسایی و برطرف‌کردن این شکاف‌ها پیش از پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش، تأثیرات نامطلوب گسترده‌ای بر مرحله‌ی پیاده‌سازی و اجرای آن‌ها خواهد گذاشت. بنابراین، تحلیل نیازهای دانش سازمان، ارزیابی فعالیت‌های پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت دانش و شناسایی موانع آن ضروری به نظر می‌رسند(لن و همکاران، 2005).

سازمان‌ها، برای غلبه بر چالش‌های دشوار مدیریت دانش باید رویکردها و اقدامات ضروری را دنبال کنند. پاسخ‌های مناسب، سریع و دقیق، برای ابتکارات مدیریت دانش اهمیت دارند. برای سازمان‌های با فعالیت در عرصه‌ی جهانی، پاسخ سریع، دقیق و به­موقع به این چالش‌ها، اثربخشی فرآیند مدیریت دانش را ارتقا خواهد بخشید و به حفظ مزیت رقابتی در محیط جهانی کمک خواهد کرد. به­علاوه، مدیریت مؤثر دانش، به دیدگاهی کل‌نگر نیاز دارد و بنابراین مدیران باید این چالش‌ها را با یک دید کل‌نگر مورد توجه قرار دهند(هاشمی و همکاران، 1390). مهم­ترین راه­حل­های مدیریت دانش که در این پژوهش با بررسی ادبیات تحقیق شناسایی شده است شامل 4 معیار اصلی فردی، گروهی، فنی و فرآیندها  و 48 معیار فرعی می­باشد.

 

2-3-7- تفاوت‌های بین مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات

دو مفهوم مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش تا حدودی با یکدیگر متفاوت هستند؛ در نتیجه، برای هر کدام به مهارت‌ها و توانایی‌های ویژه‌ای نیاز است(حسن­زاده، 1384). جدول(2-3) خلاصه‌ای از تفاوت فرآیندی میان مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش را نشان می‌دهد.

 

جدول2-3: تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش منبع:(حسن­زاده، 1384)

مدیریت اطلاعات مدیریت دانش
1-با اطلاعات سروکار دارد. 1-با دانش سروکار دارد.
2-گردآوری، سازماندهی و اشاعه‌ی اطلاعات مرکزیت دارد. 2-تبدیل و به­اشتراک‌گذاری دانش مرکزیت دارد.
3- فرآیندگراست. 3- نتیجه‌گراست.
4- بر منابع اطلاعاتی تأکید دارد. 4- بر متخصصان و صاحبان دانش تأکید می‌کند.
5- دسترسی به اطلاعات مهم است. 5- زمینه‌سازی برای به‌کارگیری دانش مهم است.
6- حوزه‌ی وسیعی را دربر می‌گیرد و از تنوع بیشتری برخوردار است. 6- بر یک سازمان متمرکز است.
7- مدیریت اطلاعات از طریق نظام‌های رایانه‌ای امکان‌پذیر است. 7- در مدیریت دانش علاوه بر ابزارها، فرهنگ سازمانی نقش اساسی دارد.
8- مدیریت اطلاعات ابزارگراست. 8- مدیریت دانش انسان‌گراست.
9- منابع اطلاعاتی از گستردگی و تنوع بیشتری برخوردار است. 9- منابع دانش نسبت به منابع اطلاعات از تنوع کمتری برخوردار است.
دانلود پایان نامه