مقالات و پایان نامه ها

راه‌حل‌های مدیریت دانش؛پایان نامه درمورد مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

راه‌حل‌های مدیریت دانش

همان‌طور که در مبحث نیازهای مدیریت دانش ذکر شد سازمان‌ها در محیط‌های جهانی، برای اجرای مدیریت دانش با چالش‌هایی مواجه هستند. ناتوانی در شناسایی و برطرف‌کردن این شکاف‌ها پیش از پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش، تأثیرات نامطلوب گسترده‌ای بر مرحله‌ی پیاده‌سازی و اجرای آن‌ها خواهد گذاشت. بنابراین، تحلیل نیازهای دانش سازمان، ارزیابی فعالیت‌های پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت دانش و شناسایی موانع آن ضروری به نظر می‌رسند(لن و همکاران، 2005).

سازمان‌ها، برای غلبه بر چالش‌های دشوار مدیریت دانش باید رویکردها و اقدامات ضروری را دنبال کنند. پاسخ‌های مناسب، سریع و دقیق، برای ابتکارات مدیریت دانش اهمیت دارند. برای سازمان‌های با فعالیت در عرصه‌ی جهانی، پاسخ سریع، دقیق و به­موقع به این چالش‌ها، اثربخشی فرآیند مدیریت دانش را ارتقا خواهد بخشید و به حفظ مزیت رقابتی در محیط جهانی کمک خواهد کرد. به­علاوه، مدیریت مؤثر دانش، به دیدگاهی کل‌نگر نیاز دارد و بنابراین مدیران باید این چالش‌ها را با یک دید کل‌نگر مورد توجه قرار دهند(هاشمی و همکاران، 1390). مهم­ترین راه­حل­های مدیریت دانش که در این پژوهش با بررسی ادبیات تحقیق شناسایی شده است شامل 4 معیار اصلی فردی، گروهی، فنی و فرآیندها  و 48 معیار فرعی می­باشد.

 

2-3-7- تفاوت‌های بین مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات

دو مفهوم مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش تا حدودی با یکدیگر متفاوت هستند؛ در نتیجه، برای هر کدام به مهارت‌ها و توانایی‌های ویژه‌ای نیاز است(حسن­زاده، 1384). جدول(2-3) خلاصه‌ای از تفاوت فرآیندی میان مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش را نشان می‌دهد.

 

جدول2-3: تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش منبع:(حسن­زاده، 1384)

مدیریت اطلاعات مدیریت دانش
1-با اطلاعات سروکار دارد. 1-با دانش سروکار دارد.
2-گردآوری، سازماندهی و اشاعه‌ی اطلاعات مرکزیت دارد. 2-تبدیل و به­اشتراک‌گذاری دانش مرکزیت دارد.
3- فرآیندگراست. 3- نتیجه‌گراست.
4- بر منابع اطلاعاتی تأکید دارد. 4- بر متخصصان و صاحبان دانش تأکید می‌کند.
5- دسترسی به اطلاعات مهم است. 5- زمینه‌سازی برای به‌کارگیری دانش مهم است.
6- حوزه‌ی وسیعی را دربر می‌گیرد و از تنوع بیشتری برخوردار است. 6- بر یک سازمان متمرکز است.
7- مدیریت اطلاعات از طریق نظام‌های رایانه‌ای امکان‌پذیر است. 7- در مدیریت دانش علاوه بر ابزارها، فرهنگ سازمانی نقش اساسی دارد.
8- مدیریت اطلاعات ابزارگراست. 8- مدیریت دانش انسان‌گراست.
9- منابع اطلاعاتی از گستردگی و تنوع بیشتری برخوردار است. 9- منابع دانش نسبت به منابع اطلاعات از تنوع کمتری برخوردار است.
دانلود پایان نامه
92