مقالات و پایان نامه ها

تهيه برنامه زمان‌بندي توسط برنامه شبیه‌ساز/پایان نامه بهینه سازی شبیه سازی برنامه تولید

دانلود پایان نامه

تهيه برنامه زمان‌بندي توسط برنامه شبیه‌ساز

تهيه برنامه زمان‌بندي توسط برنامه شبیه‌ساز به معناي استفاده از شبیه‌سازی براي تعيين زمان‌بندي با افق کوتاه‌مدت چندساعته و حداكثر یک‌روزه است. قوانين ارسال كارها به مراكز كاري و ماشین‌آلات در موتور نرم‌افزار شبیه‌ساز تعبيه شده است. اين دستورالعمل‌ها می‌توانند الگوریتم‌های ابتكاري و يا الگوریتم‌های دقيق رياضي باشند. بخش‌های اساسي اين سيستم عبارتند از:]6[

  1. يك موتور شبیه‌سازی كه شامل چندين قانون براي انتخاب و ارسال كار بعدي است.
  2. يك رابط گرافيكي كه نمودار گانت را بر اساس نتايج اجراي شبیه‌سازی تهيه می‌کند.
  3. يك رابط با سيستم اطلاعاتي كارگاه كه فهرست زمان‌بندي شده را تهيه می‌کند.

اتهيه برنامه زمان‌بندي توسط برنامه شبیه‌ساز/پایان نامه بهینه سازی شبیه سازی برنامه تولید

– شبیه‌سازی براي تنظيم پارامترهاي الگوریتم‌های ابتكاري

الگوریتم‌های ابتكاري و فرا ابتكاري اغلب شامل پارامترهاي مشخصي هستند كه كارایي الگوريتم را تحت تاثير قرار مي‌دهند. اين پارامترها بايد براي طيف متنوعي از شرايط تطبيق داده شوند. مثلا ممكن است نزديك بودن يا نبودن زمان تحويل كار به دو تنظيم متفاوت از يك پارامتر احتياج داشته باشد.]

تهيه برنامه زمان‌بندي توسط برنامه شبیه‌ساز/پایان نامه بهینه سازی شبیه سازی برنامه تولید

معمولاً به ازاء يك وضعيت مشخص به هر يك از پارامترهاي الگوريتم ابتكاري (يا فراابتكاري) مقادير مختلفي اختصاص مي‌یابد و به ازاء هر مقدار رفتار سيستم شبیه‌سازی شده و مقدار تابع هدف مشخص مي‌گردد. مقاديري كه منجر به كمترين مقدار تابع هدف ميشود همراه با وضعيت متناظر آن ذخيره می‌شود تا در مواقع مناسب مورد استفاده قرار گيرد. در شكل 2-5 در شرايط “الف” (مثل نزديك‌بودن موعد تحويل) به پارامتري از مسئله، k مقدار متفاوت داده می‌شود تا k برنامه زمان‌بندي تهيه كند. مقدار تابع هدف به ازاء هر برنامه محاسبه می‌شود. بهترين مقدار پارامتر براي شرايط “الف” با توجه به بهترين مقدار تابع هدف تعيين می‌شود.]6[

 

2-7-2- شبیه‌سازی براي ارزيابي راهكارهاي متفاوت زمان‌بندي

شبیه‌سازها می‌توانند هیچ نقشی در تولید برنامه زمان‌بندی نداشته باشند و تنها رفتار خط تولید را به ازاء برنامه‌های زمان‌بندی متفاوت تقلید نمایند. در این الگوی به‌کارگیری “برنامه زمان‌بندی” یکی از ورودی‌های شبیه‌ساز است که توسط زیربرنامه‌های داخلی نرم‌افزار تولید نمی‌شود. زیربرنامه شبیه‌ساز بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخصی که اعلام می‌شود رفتار سیستم را شبیه‌سازی نموده و “تابع هدف” یا هر معیار ارزیابی دیگری را برای سنجش عملکرد برنامه زمان‌بندی ارائه می‌دهد. پس از محاسبه k مقدار تابع هدف (معیار ارزیابی) می‌توان مشخص نمود که مناسب‌ترین برنامه زمان‌بندی کدام است.]6[از این روش، زمانی استفاده می‌شود که چندین برنامه زمان‌بندی باید قبل از اجرای عملی با یکدیگر مقایسه شوند و مناسب‌ترین برنامه انتخاب شود. به‌ویژه این روش بخش اساسی برای الگوریتم شمارش کامل محسوب می‌شود. در این الگوریتم‌ها میتوان با استفاده از شبیه‌ساز، تابع هدف را به ازاء کلیه جواب‌های موجه (برنامه‌های زمان‌بندی قابل قبول) محاسبه نمود و با توجه به معیار ارزیابی عملکرد زمان‌بندی مناسب را تعیین کرد.]6[

تهيه برنامه زمان‌بندي توسط برنامه شبیه‌ساز/پایان نامه بهینه سازی شبیه سازی برنامه تولید

شبیه‌سازی براي تقليد رفتارهاي تصادفي سيستم

با ظهور شرایط تصادفی در مسائل زمان‌بندی و افزایش پیچیدگی‌های مسئله نقش شبیه‌سازی در حل این مسائل پررنگ‌تر می‌شود. در برخی شرایط حتی مسائل بسیار کوچک زمان‌بندی تصادفی با استفاده از روش‌های دقیق قابل حل نیستند. اگر رویدادهای مدل مثل زمان انجام کارها روی ماشین‌آلات از توزیع احتمال مشخصی پیروی کنند وظیفه بخشی از نرم‌افزار شبیه‌ساز است که این رفتار‌های تصادفی را تقلید کند و زمآن‌های شبیه‌سازی شده (یا هر ویژگی تصادفی شبیه‌سازی شده دیگر) را در اختیار زیربرنامه شبیه‌ساز خط تولید قرار دهد. در شکل 2-7 ارتباط بین زیربرنامه شبیه‌ساز خط تولید و زیربرنامه شبیه‌ساز رفتارهای تصادفی به تصویر کشیده شده است.]6[

تهيه برنامه زمان‌بندي توسط برنامه شبیه‌ساز/پایان نامه بهینه سازی شبیه سازی برنامه تولید

آن‎چه در كليه الگوهاي بكارگيري شبیه‌سازی در حل مسائل زمان‌بندي مشترك است محاسبه تابع هدف است. محاسبه تابع هدف در مسائل قطعي و تصادفي از سازوكارهاي متفاوتي پيروي مي‌كند.

دانلود پایان نامه
92