دانلود پایان نامه

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

 

تعاریف عوامل حیاتی موفقیت

یکیازمهمترین تعاریف را روکارت در سال 1979ارائه کرده است: (روکارت 1979)

“عواملحیاتیموفقیتاشارهبهحوزه­هایمحدودیدرهرپروژه ­یاکسبوکارداردکهچنانچهبهنتایجمطلوبمنجرشوند، مزیتوکاراییرقابتیمناسبیرابرایسازمانتضمینخواهندنمود.” همچنین از این عوامل به عنوان اصطلاحاتی برای عنصری که برای سازمان­ها ­یا پروژه­ها ضروری است تا از طریق آن به مأموریتشان دست پیدا کنند نام برده است و این اصطلاح در جهان برای اولین بار در جهت تجزیه و تحلیل داده­ها و کسب و کار به کار برده شده است.

“گیل ویلکل” چنین بیان می­دارد: عوامل حیاتی موفقیت، فرصت، منفعت­ یا ضرورت بالقوه ای است که هنوز برخی از عوامل به فعلیت رسیدن آن مهیا نشده است. موانع فراهم شده این عوامل، گلوگاههای استراتژیک را تشکیل می­دهند و کارکرد اصلی راهکارهای استراتژیک مرتفع کردن آن­هاست. (سرمد، 1390)

“برنو و لیدکر”[1] بیان می­کنند که این عوامل ویژگی­ها، متغیرها و ­یا شرایطی اند که اگر به درستی نگهداری و مدیریت شوند می­توانند اثر قابل توجهی در رقابت ­یک شرکت در صنعتی خاص داشته باشد. (برنو وهمکاران، 1984) “اسلوینوپینتو” بیانداشتندکهعواملحیاتیموفقیتعواملیهستندکهاگرموردتوجهقراربگیرند، بهطورچشمگیریشانساجرایپروژهرابهبود می­بخشند. (پینتو و اسلوین، 1987) اما “استیوز”[2]در سال 2004 بیان داشت که هر دو این تعاریف در بیان مفهوم جامع ارائه شده توسط روکارت به شکست برخوردند. (استیوز، 2004)

سایر تعاریف

  • عواملحیاتیموفقیت، آندستهازاجزاتشکیلدهندهاستراتژیهستندکهسازمانبایددرآن­ها برتریداشتهباشد تامزیترقابتیبدستآورد. (جانسون و شولز، 1999)[3]
  • عواملحیاتیموفقیتدستهمواردیهستندکهبایدبخوبیبهسرانجامبرسند. آن­ها عواملیهستندکهمدیرانبرایدستیابیبهموفقیتبایدهمیشهآن­ها راتحتنظرداشتهباشند. (رابسون، 1997)[4]
  • تعدادمحدودیازشاخص­هایکلیدیکهچنانچهازپیشرفتمطلوببرخوردارشوند، سازمانموفقیترادرمسیربهبودکیفیتدرک می­کند. (بندل و همکاران[5]، 1998)

غفاریان و کیانی درکتاب خود برای عوامل حیاتی موفقیت از اصطلاح گلوگاه استفاده کرده اند و بیان می­کنند که فرصتها از طریق منافع بالقوه نهفته در آن­ها کشف می­شوند ولی دستیابی به این منافع مستلزم فراهم شدن عوامل لازم است این عوامل عناصر مفقود شده منافع بالفعل هستند و به سه گروه کلی تقسیم می­شوند:

  1. اولین گروه عواملی هستند که فراهم ساختن آن­هابرای همه امکان پذیر بوده و از پیچیدگی خاصی برخوردار نمی­باشند.
  2. عوامل هستند که دستیابی به آن­ها با پیچیدگی همراه است ولی در حال حاضر در سازمان وجود دارند.
  3. عواملی هستند که در تحقق منافع نهفته در فرصت نقش کلیدی داشته و دستیابی به آن­ها با پیچیدگی­هایی همراه است به این عوامل عوامل حیاتی موفقیت ­یا گلوگاه گفته می­شود.

 

[1]Bruno&leidecker

[2]Steves

[3]Johnson and Scholes

[4]Robson

[5]Bendell et al

دانلود پایان نامه