دانلود پایان نامه

بیمه و نقش آن در اقتصاد

بهبود وضعیت اقتصادی یک کشور، افزایش مبادلات ،بهبود سطح زندگی و افزایش سرمایه گذاری موجب پیشرفت بیمه ای کشور شده و به گونه­های متقابل پیشرفت بیمه منجربه بهبود وضع معیشت افراد،حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ می شود.(کریمی ، 1392،ص45)

2-2-5-1 حفظ ثروت ملی

نخستین و بارزترین اثر اقتصادی فعالیت های بیمه ای، حفظ اموال و تاسیسات متعلق به اشخاص یا دولت است که جزیی ازثروت ملی را تشکیل می دهند.بااینکه صاحبان اموال و تاسیسات درمقابل تامین بیمه ای ناگزیر به پرداخت مستمر حق بیمه هستندو این امرباعث افزایش هزینه­های آن­ها می شود،اما این اطمینان نیزوجود دارد که در صورت وقوع خطر ، لطمه ای به دارایی های آن ها وارد نخواهد شد.

بنابراین با توجه به نقش انکار ناپذیر صنعت بیمه در جبران خسارت و جایگاه آن به عنوان یک نهاد سرمایه گذار و رویکرد واسطه گری مالی ،بیمه می تواند با ایجاد ارزش افزوده ، به تشکیل درآمد ملی کمک شایان توجهی بنماید. (کریمی ،1392،ص47)

2-2-5-2 تضمین سرمایه گذاری

بهبود وضع اقتصادی هر کشوری در گرو سرمایه گذاری های جدید است.

سرمایه گذاری در صورتی امکان پذیر است که:

  1. منابع سرمایه موجود باشد.
  2. امکان حفظ سرمایه در مقابل حوادث گوناگون وجود داشته باشد.

بیمه وسیله ای است که یک بنگاه اقتصادی را در مقابل بسیاری از خطرها (و نه همه آن ها) حفظ می کند. حوادث گوناگونی که سرمایه گذاری ها را تهدید می کنند عبارت است از:

  • اقتصادی: بحران های اقتصادی و تغییر نرخ برابر ارز
  • طبیعی: سیل ، زلزله، طوفان
  • انسانی: آتش سوزی و تصادف .(کریمی ،1392،ص47)

2-2-5-3 ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات

شرکت های بیمه به طرق مختلف به ایجاد و افزایش اعتبار و توسعه مبادلات ملی و بین المللی کمک می کنند. این کمک ممکن است به صورت مستقیم ، در قالب یک نوع بیمه، که به «بیمه اعتبار» معروف است صورت گیرد.

دراین صورت بیمه­گرمتعهد می­شودکه به جای بدهکاری که ازایفای تعهدخود استنکاف کرده، این بدهی را بپردازد، یا اینکه اگرخطر موضوع بیمه، ازهرنوع خطرهای غیر تجارتی مثل حوادث طبیعی باشد، بیمه گر ضمن اینکه متعهد پرداخت خسارت به هنگام وقوع حادثه موضوع بیمه می شود (چون موقعیت مالی بیمه گذار را تثبیت می کند) به گونه ای غیر مستقیم ، اعتبار او رادر مقابل بستانکاران و افراد طرف معامله اش نیز تقویت می نماید.(کریمی،1392،ص48)

2-2-5-4 توسعه سرمایه گذاری

در تمام انواع بیمه، حق بیمه از قبل دریافت می شود، بنابراین شرکت های بیمه قبل از آنکه خسارتی بپردازند ، حق بیمه دریافت می کنند. حق بیمه های از قبل دریافت شده که در اختیار شرکت های بیمه بودند و اصطلاحا « ذخایر فنی» نامیده می شود، می توانند به شیوه های مختلف مورد استفاده قرار گیرند. ذخایر فنی شرکت های بیمه ممکن است به حدی باشد که به کار گیری آن ها، اثر قطعی در وضع اقتصاد آن کشور داشتاه باشد. (کریمی،1392،ص48)

2-2-5-5 تاثیر بر موازنه ارزی

«بیمه اتکایی» به معنی توزیع جهانی ریسک است،یعنی اینکه هر شرکت بیمه ای می تواند با توجه به امکانات مالی خود تا حد معینی ، خطر را قبول کند. لذا بیمه گذاران ناگزیرند یا از قبول بیمه ای با ارزش زیاد خودداری کنند یا برای هر مورد بیمه ای ، بیمه نامه ای صادر کرده و آن قسمت از ارزش مورد بیمه را که مازاد بر ظرفیت آن هاست به بیمه گران دیگر واگذار کنند.که این بیمه­گران اتکایی ممکن است شرکت های بیمه داخلی یا شرکت های بیمه اتکایی خارجی باشند.از آنجایی که نیاز به بیمه اتکایی برای هر کشوری قطعی است ، بنابراین قسمتی از حق بیمهها به صورت ارز از کشور خارج می شود.در کشورهای صنعتی با توجه به درآمد های سرشلر ارزی و همچنین فعالیت وسیع و بنیه مالی قوی شرکت­های بیمه،تحمل هزینه ارزی بابت عملیات اتکایی،مساله عمده ای را به وجود نمی آورد اما این امر برای کشور های در حال توسعه دارای اهمیت چشمگیری است.

هزینه ارزی عملیات اتکایی برای چنین کشورهایی که مشکلاتی در زمینه تامین ارز دارند ف سنگین است افزون بر اینکه در این کشور ها شرکت های بیمه از جهات مختلف ، از جمله:

وضع مالی، توسعه فعالیت و سطح اطلاعات فنی ، ضعیف بوده لذا این کشورها ناگزیرند مقدار بیشتری از معاملات بیمه ای خود را به صورت بیمه اتکایی به خارج از کشور واگذار کنند و ضمنا ، امکاناتی برای قبول بیمه اتکایی از خارج ندارند.(کریمی ، 1392،ص50)

بنابراین ، شرکت های بیمه به حسب طبیعت فعالیت­شان از کانال های مهم پس انداز و از نهادهای مهم و محوری مالی تجهیز و تخصیص سرمایه و تامین مالی واحدهای اقتصادی به شمار می آیند. زیرا صنعت بیمه با جذب حق بیمه های دریافتی و به جریان انداختن منابع پولی  جمع آوری شده به صورت کارا و سرمایه گذاری آن ، می تواند بسترمناسبی برای رشدو توسعه اقتصادی فراهم آورد.رونق صنعت بیمه نیز درگرو نرخ سودآوری این صنعت است. صنعت بیمه باتامین امنیت سرمایه می­تواندبسترمناسبی برای اجرای فعالیت­های اقتصادی فراهم کند.عملکرد نامناسب این صنعت علاوه بر اینکه ساختار درونی آن را تحت تاثیر قرار می دهد، اثرات جانبی گسترده ای بر سایر بازارها به جای خواهد گذاشت که از آن جمله می توان به کاهش کارایی سایر صنایع به دلیل عدم وجود امنیت و سلامت کافی برای انجام فعالیت های اقتصادی اشاره نمود.

دانلود پایان نامه