دانلود پایان نامه

برنامه ریزی ژنتیک برای حل مسئله پیش بینی ورشکستگی

مدل ژنتیک دارای توانایی استخراج خودکارقواعدهوشمندانه طبقه بندی برای پیش بینی گروه شرکت های درمانده مالی و سالم در یک نمونه با استفاده از ارزش های نسبت های مالی معین است. این نسبت های مالی اصطلاحا متغیرهای پیش بینی کننده نامیده می شوند. هر قاعده متشکل از ترکیب منطقی از این نسبت های مالی است.   این ترکیب توصیفی از گروه را فراهم می آورد که برای ساخت قاعده طبقه بندی به کار می رود.

هنگامی که تابع براز تعریف شود،  مسئله پیش بینی ورشکستگی تبدیل به مسئله جستجوی بهترین راه حل در فضای جستجو (متشکل از تمامی راه حل های ممکن) می شود، یعنی بهینه سازی تابع برازش،  که می توان از تکنیک های بهینه سازی استفاده کرد.  با در نظر گرفتن متغیر های توصیف کننده هر شرکت و دامنه هر یک از آن ها،  به سادگی قابل درک است که برای مسئله پیش بینی ورشکستگی،  تعداد راه حل های ممکن بیشمار ا ست. یک جستجوی گسترده تمامی راه حل های ممکن از لحاظ محاسباتی غیر ممکن است. از این رو ما از GP استفاده      می کنیم که روش جستجوی قدرتمندی الهام شده از انتخاب های طبیعی است.  GP یافتن بهینه تری راه حل را تضمین نمی کند با این وجود  GP  به ما این اجازه را می دهد تا به راه حلی به النسبه بهینه در یک زمان محاسباتی معقول دست یابیم.

جمعیت تکامل یافته متشکل از افراد یا برنامه های نشانگر قواعد طبقه بندی به شکل درخت هایی هستند که اندازه های آن ها فی النفسه از لحاظ طول متغیرند. هر قاعده متشکل از تعدادی از عبارات شرطی است که این شروط میان متغیرهای معین و یک نتیجه پیش بینی کننده،  معرف گروه شرکت ها،  تعیین می شوند. یک گروه همراه با توصیفش یک قاعده طبقه بندی از نوع اگر ( راه حل ) آنگاه ( ورشکسته/ غیر ورشکسته) را تشکیل می دهد. قسمت شرطی قاعده توسط تمامی عبارات شرطی تشکیل می گردد. یک جمعیت متشکل از مجموعه ای از این قواعد احتمالی نگهداری شده و به طور پیوسته ساخت قواعد مناسب تر تا زمانی که شرط کفایت یا دیگر معیارهای توقف حاصل شود، بهبود می یابد.

برای ساخت مدل پیش بینی ورشکستگی،  داده ها به دو مجموعه تقسیم می شوند: مجموعه آموزشی و مجموعه آزمایشی. مجموعه آموزشی در بر دارنده شرکت هایی با گروه های معین ( ورشکسته/ غیر ورشکسته) است که برای فرایند تکامل برای یافتن قواعد طبقه بندی صریح قادر به جداسازی فضای گروه شرکت های ورشکسته از فضای شرکت های غیر ورشکسته بکار می روند، در حالی که مجموعه آزمایشی برای ارزیابی قابلیت تعمیم قواعد یافت شده به کار می روند (دیفالکو[1]،2002).

[1] De Falco

دانلود پایان نامه