دانلود پایان نامه

اهداف حسابداری و گزارشگری مالی

اهداف حسابداری و گزارشگری مالی از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان نشأت می گیرد . هدف اصلی گزارشگری مالی بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری جهت کمک به استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری می باشد . ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مذکور ، صورتهای مالی اساسی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد می باشد که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشات مالی محسوب می گردند .

FASB در بیانیه مفهومی شماره (1) تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی به بیان اهداف گزارشگری مالی می پردازد که می توان آن را به صورت زیر خلاصه نمود :

  • گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فرآهم آورد که برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه و سایراستفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات منطقی و سرمایه گذاری ، اعتباردهی و تصمیمات مشابه مفید و سودمند باشند . این اطلاعات باید برای آن دسته از افرادی که درک متعارفی از فعالیتهای تجاری و اقتصادی دارند و با سعی معقولی تمایل به مطالعه اطلاعات دارند ، قابل فهم باشند .
  • از آنجایی که جریانات نقدی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان با جریانات نقدی واحد تجاری ارتباط دارد ، گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم آورد که اعتباردهندگان ، سرمایه گذاران و سایرین را در ارزیابی مبالغ ، زمان بندی و ابهامات مربوط به خالص جریانات نقدی واحد تجاری کمک نماید .
  • گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را درباره منابع اقتصادی واحد تجاری ، ادعاها نسبت به آن منابع (تعهدات واحد تجاری برای انتقال منابع به سایر واحدها و صاحبان سهام ) و اثرات معاملات ، رویدادها و شرایطی که منابع واحد تجاری و ادعاها نسبت به آن منابع را تغییر می دهد ، اشاره نماید .

همانطور که از مفاد بیانیه مفهومی شماره (1) نیز ملاحظه گردید گزارشگری نقش محوری در تئوری حسابداری داشته است ، به طوری که در تعاریف ارائه شده از حسابداری به صورت گاه و بیگاه بر این مسئله تأکید شده است .

AAA : حسابداری فرآیند تعیین  ، اندازه گیری و تبادل اطلاعات اقتصادی است . به نحوی که شرایط قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه استفاده کنندگان را فراهم آورد .

APB : وظیفه حسابداری فراهم آوردن اطلاعات عمدتاً کیفی با ماهیت مالی در مورد واحدهای اقتصادی است به نحوی که برای تصمیم گیری های اقتصادی مفید باشند .

FASB : نقش گزارشگری مالی در اقتصاد فراهم آوردن اطلاعاتی است که برای تصمیم گیری های بازرگانی و اقتصادی مفید باشد .

به طور خلاصه هدف اولیه از گزارشگری مالی تهیه اطلاعاتی در زمینه عملکرد واحد تجاری است که از طریق اندازه گیری سود و اجزای آن بدست می آید : سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر اشخاصی که در ارتباط با سنجش خالص جریانهای نقدی آتی واحد تجاری ذینفع هستند ، اساساً علاقه خاصی به این اطلاعات دارند . علاقه آنها به جریانات نقدی آتی مؤسسه و توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی مساعد در درجه اول منجر به تمرکز روی اطلاعاتی درباره سود می شود تا اینکه اطلاعات مستقیم درباره جریانات نقدی کسب کنند .

صورتهای مالی که صرفاً اطلاعاتی راجع به دریافتها و پرداختهای نقدی طی دوره ارائه می نمایند ، نمی توانند به اندازه کافی و به نحو مطلوب منعکس کننده عملکرد موفق یا ناموفق مؤسسه و چگونگی کارایی آن باشند .

دانلود پایان نامه