امپرازول Omeprazole | اطلاعات دارویی

Omeprazole

امپرازول

موارد و مقدار مصرف:

الف) ازوفاژیت شدید، درمان علامتی ب یماری رفلاکس معده به مر (GERD) که به درمان جواب کم می دهد بزرگسالان: از راه خوراکی، مقدار mg/day 20 به مدت ۱۲-۴ هفته مصرف می شه. بیماران دچار (GERD) باید وقتی از ا ین دارو استفاده کنن که به درمان اولیه با یه آنتاگونیست H2 جواب نداده باشن. ممکنه درمان با mg/d 20 به مدت یکسال ادامه یابد. ب) حالات پاتولوژیک ترشح زیادتر از اندازه (مانند سندرم زولینگر – ال یسون) بزرگسالان: مقدار اولیه mg/day 60 از راه خوراکیه. مقدار مصرف برحسب جواب ب یمار زیاد میشه. مقادیر بیشتر از mg/day 80 با ید به صورت منقسم تجویز شه. مقادیر تا ۱۲۰ میلی گرم سه بار در روز تجو یز شده. درمان باید تا وقتی که از دید بال ینی بهبود انجام بشه ، ادامه یابد. پ) زخم فعال دوازده س بزرگسالان: اندازه mg20 خوراکی یه بار در روز به مدت ۸-۴ هفته مصرف می شه. ت) پاکسازی عفونت هل یکوباکتر پیلوری جهت کاهش برگشت زخم دوازده س بزرگسالان: اندازه mg 20 دو بار در روز از راه خوراک همراه با mg 500 کلار یترومایسین خوراکی ۲ بار در روز همراه با mg 1000 آموکس س یلین دو بار در روز خوراکی به مدت ۱۰ روز مصرف می شه. در مریضایی که در زمان شروع درمان زخم دارن ، علاوه بر درمان فوق ۱۸ روز دیگه هم ادامه مصرف امپرازول mg 20 یه بار در روز تا درمون زخم و بهبود علائم پیشنهاد می شه. درمان دو دارویی بزرگسالان: امپرازول mg 40 هر روز صبح همراه با mg 500 کلار یترومایسین خوراکی سه بار در روز به مدت ۱۴ روز و در ادامه ، امپرازول با دوز mg 20 روزانه به مدت ۱۴ روز مصرف می شه. ث) زخم معده بزرگسالان: اندازه mg 40 در روز خوراک به مدت ۸-۴ هفته مصرف می شه. ج) کاهش خطر خونریزی گوارش ی بزرگسالان: اول mg 40 به عنوان دوز لود ینگ مصرف می شه و پس از ۸-۶ ساعت mg 40 د یگر در روز اول مصرف می شه. بعد روازنه با دوز mg 40 به مدت ۱۴ روز ادامه می باید. تنظیم دوز: ممکنه در ب یمارانی که نارسا یی کبد دارن ن یاز به تنظیم دوز دارو باشه. چ) سوزش تکراری سر دل (۲ بار یا بیشتر در هفته) بزرگسالان: mg 20 روزانه از راه خوراکی قبل از صبحونه به مدت ۱۴ روز تجو یز می شه. ممکنه نیاز باشه که دوره های ۱۴ روزه با فواصل هر ۴ ماه تکرار شه.

موارد منع مصرف و احتیاط:

موارد منع مصرف : حساسیت بیشتر از اندازه به دارو یا هر کدوم از اجزای فرمولاس یون پوشش دار اون. موارد احت یاط: الف) تحقیقات دو ساله روی موش افزا یش وابسته به دوز بروز تومورهای کارس ینوئید رو نشون داده. تحقیقات انجام شده روی آدم اینجور خطری رو با مصرف کوتاه مدت دارو نشون نداده. ارز یابی اثر افزا یش گاسترین خون و کاهش اسید کلریدریک به تحقیقات بیشتری ن یاز داره. باید در بیماران گرفتار به مشکل کبد ی از دوزها کمتر استفاده شه (در ا ین بیماران زیست رسیدن دارو افزا یش می یابد). ب) دوره مصرف امپرازول نبا ید بیشتر از مدت پیشنهاد شده باشه.

مشکلات جانبی:

اعصاب مرکزی: سردرد، سرگیجه پوست: بثورات پوستی دستگاه گوارش: اسهال، درد معده، تهوع، استفراغ، یبوست، نفخ، افزایش غلظت آنزیمای کبدی خون: آگرانولوسیتوز، پان سیتوپنی تنفسی: سرفه، عفونت مجاری تنفس فوقان بقیه مشکلات: درد پشت، کرامپای عضلانی مسمومیت و درمان مقادیر تا mg/day 360 به خوب تحمل شده. درمان: دیالیز اثر خیلی نداره ، چون دارو خیلی به پروتئ ینای پلاسما پیوند می یابد. درمان باید علامتی و حما یتی باشه.

تداخل دارویی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *